KNF ukarał członka rady nadzorczej spółki z rynku PV

KNF ukarał członka rady nadzorczej spółki z rynku PV
Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję nakładającą karę finansową na członka rady nadzorczej jednej ze spółek z rynku fotowoltaicznego, która jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego na Dariusza Stodolnego – byłego członka Rady Nadzorczej PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA (wcześniej Zastal SA) – została nałożona kara pieniężna w wysokości 9000 zł za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych przez PGF w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2016 i raportu rocznego za rok obrotowy 2016.

Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że w okresie naruszeń przez PGF obowiązków informacyjnych dotyczących wymienionych raportów za 2016 rok Dariusz Stodolny jako członek rady nadzorczej nie dochował należytej staranności związanej z nadzorem i kontrolą nad działalnością spółki.

REKLAMA

„Dariusz Stodolny, jako członek rady nadzorczej spółki, nie podjął działań służących zapewnieniu rzetelności informacji zawartych w raportach okresowych. Nie zwracał się do zarządu spółki o dostarczenie dodatkowej dokumentacji czy wyjaśnień dotyczących raportów okresowych. Nie wnioskował o zlecenie dodatkowych ekspertyz, nie inicjował też przedsięwzięć, które służyłyby stałej weryfikacji działań zarządu spółki. Dariusz Stodolny, pełniąc funkcję członka Rady Nadzorczej PGF, nie wywiązał się z ciążących na nim obowiązków związanych ze sprawowaniem stałego nadzoru i kontroli działań zarządu w zakresie sprawozdawczości finansowej Spółki i raportowania okresowego” – czytamy w komunikacie Komisji Nadzoru Finansowego.

REKLAMA

Działania członka rady nadzorczej PGF Komisja nazywa „całkowicie nieakceptowalnymi”, oceniając, że stwierdzone naruszenia „w istotny sposób zachwiały podstawowym prawem uczestników rynku kapitałowego do powszechnego i równego dostępu do informacji dotyczących spółki publicznej”.

KNF informuje, że na radzie nadzorczej ciąży obowiązek czynnego udziału w procesie sporządzania raportów okresowych, a podstawową rolą rady nadzorczej spółki akcyjnej jest sprawowanie stałego nadzoru i kontroli nad wszystkimi obszarami działalności spółki. „Rada nadzorcza spółki akcyjnej jest organem kolegialnym, ale obowiązki związane z nadzorem i kontrolą obciążają w równym stopniu wszystkich jej członków. Każdy członek rady nadzorczej powinien dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności” – informuje KNF.

Komisja podkreśla, że członkowie organów spółek publicznych powinni być świadomi rangi odpowiedzialności, jaka na nich ciąży w związku z pełnioną funkcją, oraz nieuchronności sankcji administracyjnych w przypadku nieprzestrzegania prawa. Maksymalny wymiar kary w tej sprawie wynosi 50 000 zł.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.