Opodatkowanie farm fotowoltaicznych. Ministerstwo tłumaczy

Opodatkowanie farm fotowoltaicznych. Ministerstwo tłumaczy
Lightsource BP

Mimo że w naszym kraju farmy fotowoltaiczne są budowane już od ponad dekady, kwestia ich opodatkowania nadal wywołuje wątpliwości. Interpretację zasad opodatkowania farm fotowoltaicznych przedstawiło Ministerstwo Finansów.

Grupa posłów skierowała do Ministerstwa Finansów (MF) interpelację w sprawie klasyfikacji ewidencyjnej i opodatkowania gruntów rolnych, na których zlokalizowane są wielkopowierzchniowe farmy fotowoltaiczne. Odpowiedź na interpelację przygotował wiceminister finansów Artur Soboń.

Grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej

Ministerstwo Finansów zaznacza w odpowiedzi, że kluczowe dla wyjaśnienia tej kwestii jest rozumienie pojęcia „gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej”. Powołuje się przy tym na wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), który wskazuje, że przez to pojęcie należy rozumieć wykonywanie konkretnych czynności, działań na gruncie powodujących dokonanie zamierzonych celów lub osiągnięcie konkretnego rezultatu, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

REKLAMA

Jak wnioskują autorzy odpowiedzi, z tej przesłanki nie wynika, aby na gruntach zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej nie mogła być prowadzona inna działalność, jeśli specyfika prowadzonej działalności gospodarczej na to pozwala. Ponadto możliwość prowadzenia w ograniczonym zakresie działalności rolniczej na nieruchomości pozostaje bez wpływu na uznanie, że nastąpiło zajęcie jej na prowadzenie działalności gospodarczej, skoro zajęty teren jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania farmy fotowoltaicznej.

Możliwość pobierania pożytków w postaci zbioru np. siana na gruncie zajętym na elektrownię fotowoltaiczną nie ma charakteru podstawowego, lecz uboczny. Nie ma to jednak wpływu na opodatkowanie takich gruntów podatkiem od nieruchomości, o ile są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej oraz jest to zasadniczy – gospodarczy cel ich wykorzystywania – ocenia Ministerstwo Finansów.

Autorzy odpowiedzi przytaczają też orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Gdańsku z 7 marca 2023 r. Gdański sąd wskazuje, że zarówno powierzchnia gruntu, na której znajdują się panele fotowoltaiczne, jak i infrastruktura towarzysząca podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości z zastosowaniem stawek właściwych dla prowadzenia działalności. Bez znaczenia jest fakt, że część gruntu przesłonięta panelami może być wykorzystana rolniczo.

Jakie stawki podatku?

Bazując na orzeczeniach NSA i WSA w Gdańsku, Ministerstwo Finansów ocenia, że cały ogrodzony teren zajęty na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej w postaci farmy fotowoltaicznej – obejmujący powierzchnię gruntu, na której znajdują się panele fotowoltaiczne, jak i infrastruktura towarzysząca oraz pasy zieleni pomiędzy jej elementami konstrukcyjnymi – powinien podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości z zastosowaniem stawek właściwych dla gruntów związanych z prowadzeniem tej działalności w granicach objętych ogrodzeniem.

Zdaniem MF takie rozwiązanie powinno zostać zastosowane w szczególności, gdy wolne przestrzenie ogrodzonej farmy PV wynikają z konieczności zachowania norm technicznych lokalizacji jej poszczególnych elementów lub są niezbędne dla zapewnienia ich obsługi. Przemawiać ma za tym fakt zajęcia gruntu na prowadzenie działalności gospodarczej stanowiącej zasadniczy – gospodarczy – cel jego wykorzystywania.

REKLAMA

Resort finansów ocenia, że takie podejście nie stoi w sprzeczności z art. 21 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zgodnie z którym ewidencja gruntów i budynków stanowi podstawę wymiaru podatku od nieruchomości. Ewidencja bowiem zawiera informacje o przeznaczeniu gruntów, a brak w niej informacji o ich faktycznym wykorzystaniu, co wymaga działań weryfikacyjnych organu podatkowego w celu ustalenia, czy grunt został zgłoszony do opodatkowania właściwym podatkiem i stawką.
.

.

Różne wykorzystanie części nieruchomości

Ministerstwo zaznacza przy tym, że jeśli nieruchomość rolna jest wykorzystywana tylko częściowo do prowadzenia działalności gospodarczej, wówczas powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości tylko w tej części.

Co do zasady nie jest wykluczone opodatkowanie nieruchomości rolnej podatkiem od nieruchomości w części zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej i podatkiem rolnym w odniesieniu do części nieruchomości niezajętej na prowadzenie działalności gospodarczej, a weryfikacja prawidłowości opodatkowania pozostaje w gestii samorządowych organów podatkowych – oceniają autorzy odpowiedzi na interpelację poselską.

Resort finansów podkreśla, że rada gminy, na terenie której znajduje się farma fotowoltaiczna, może zróżnicować wysokość stawek podatku od nieruchomości, uwzględniając m.in. rodzaj prowadzonej działalności.

Odpowiedź na interpelację poselską jest dostępna na stronach Sejmu pod tym linkiem.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.