Warunki zabudowy dla farmy fotowoltaicznej. Problematyczna interpretacja WSA

Warunki zabudowy dla farmy fotowoltaicznej. Problematyczna interpretacja WSA
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Sprawę związaną z uzyskiwaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 300 kW opisywałem w tekście pt. Decyzja o warunkach zabudowy dla farmy PV. Przykład z gminy Nakło nad Notecią. Obecnie sprawa jest na etapie złożonej skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, utrzymującego w mocy decyzję burmistrza oraz decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego – pisze Patryk Rakowski.

Postanowiłem kontynuować temat ze względu na ważność sprawy, szczególnie dla osób, które zajmują się uzyskiwaniem decyzji o WZ dla siebie czy też na zlecenie zewnętrznych inwestorów.

To, że uzasadnienie decyzji gminy oraz SKO było dalece odbiegające od wymogów, jakie powinny spełniać decyzje administracyjne, o tyle po wyroku WSA w Bydgoszczy spodziewałem się zdecydowanie więcej, szczególnie jeżeli chodzi o ustosunkowanie się do mojej skargi oraz dosyć obszernego jej uzasadnienia, co z resztą jest ich ustawowym obowiązkiem. Jednak tak jak decyzja SKO, tak również wyrok WSA wydaje się sporządzony po prostu „od niechcenia”.

REKLAMA

Brak w nim jakiegokolwiek ustosunkowania się do argumentów zawartych we wniesionej skardze, dlaczego instalacji PV o mocy powyżej 40 kW, nie można traktować jako urządzeń infrastruktury technicznej. Co najważniejsze, a zarazem dziwne, również WSA nie powołał się na ustawę o OZE, jak również w żaden sposób nie ustosunkował się do stawianych zarzutów dotyczących pominięcia ustawy, jakże ważnej i istotnej dla omawianej sprawy.

Aby nie rozpisywać się zbytnio, skupię się na głównych zarzutach stawianych wyrokowi WSA w Bydgoszczy, które, mam szczerą nadzieję, przechylą szalę na korzyść prorozwojowej interpretacji przepisów prawa. Szczegółowo wykładnię przepisów prawa przeprowadziłem w ww. tekście, więc tym razem postaram się ograniczyć do zarzutów stawianych orzeczeniu WSA w Bydgoszczy. 

W pierwszej kolejności rozważając zarzuty naruszenia przepisów postępowania, należy wskazać, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy naruszył art. 141 § 4 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi poprzez brak wystarczającego ustosunkowania się i rozważenia w uzasadnieniu wydanego wyroku zarzutu dotyczącego naruszenia art. 2 pkt. 13 lit. a i art. 2 pkt. 22 ustawy o odnawialnych źródłach energii w zw. z art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz art. 3 ust. 7 i 9 prawa energetycznego, z których to przepisów prawa przy zastosowaniu wykładni systemowej jednoznacznie można dowieść, że budowa przedmiotowej instalacji fotowoltaicznej należy do urządzeń infrastruktury technicznej.

Brak uwzględnienia powyższych przepisów doprowadził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy do niewłaściwych wniosków przy ustalaniu znaczenia pojęcia urządzenia infrastruktury technicznej w niniejszej sprawie, z uwagi na brak jego definicji w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Należy uznać, że uwzględniając wszystkie powołane wyżej przepisy przy zastosowaniu wykładni systemowej, Sąd powinien dojść do przekonania, że przedmiotowa inwestycja stanowi urządzenie infrastruktury technicznej.

REKLAMA

Ponadto Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy naruszył art. 141 § 4 p.p.s.a. poprzez brak wystarczającego ustosunkowania się i rozważenia w uzasadnieniu wydanego wyroku zarzutu skarżącego dotyczącego naruszenia przepisów art. 10 Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej w zw. z pkt. 41 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.

Zgodnie z pkt. 41 w/w dyrektywy zostało wykazane, że brak przejrzystych przepisów i koordynacji między poszczególnymi organami wydającymi zezwolenia utrudnia wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Z tej przyczyny specyficzna struktura sektora energii odnawialnej powinna zostać wzięta pod uwagę przez organy krajowe, regionalne i lokalne przy dokonywaniu przeglądu procedur administracyjnych stosowanych przy wydawaniu zezwoleń na budowę i eksploatację obiektów i związanych sieci infrastruktury przesyłu i dystrybucji dla wytwarzania energii elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia lub paliw transportowych z odnawialnych źródeł energii.

Administracyjne procedury wydawania zezwolenia powinny zostać usprawnione i powinny w przejrzysty sposób określać terminy dla instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych. Zasady i wytyczne dotyczące planowania powinny zostać dostosowane w celu uwzględnienia oszczędnych i przyjaznych dla środowiska urządzeń grzewczych, chłodzących i elektrycznych, wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Z uwagi na zobowiązania międzynarodowe Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności dotyczących osiągnięcia określonych standardów w zakresie stosowania energii odnawialnej, przepisy prawa, w tym ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy stosować z zachowaniem prounijnej wykładni prawa. Zakłada ona m.in. prowadzenie działań zmierzających do ogólnie pojmowanej ochrony środowiska.

Przedmiotowa inwestycja powinna być potraktowana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy jako obiekt służący ochronie środowiska. Dyrektywa wymaga uznania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, między innymi w toku postępowań administracyjnych dotyczących udzielania zgody na lokalizację instalacji odnawialnego źródła energii, że inwestycje te służą ochronie środowiska, a przy stosowaniu prawa administracyjnego i w procedurze udzielania stosownych zezwoleń należy przyjąć, iż z samej swojej istoty, inwestycja w produkcję energii ze źródeł odnawialnych ma korzystny wpływ na realizację celów związanych z ochroną środowiska i zmianami klimatycznymi, zwłaszcza w porównaniu z instalacjami wytwarzającymi energię ze źródeł nieodnawialnych. 

Patryk Rakowski

Druga część artykułu pt. Warunki zabudowy dla farmy fotowoltaicznej. Problematyczna interpretacja WSA ukaże się na portalu Gramwzielone.pl za tydzień.