Nowy program dopłat dla prosumentów w Słowenii

Nowy program dopłat dla prosumentów w Słowenii
Fot. Bisol

Słoweńskie ministerstwo środowiska uruchomiło program, w ramach którego inwestorzy budujący małe instalacje fotowoltaiczne będą mogli skorzystać z dopłat pokrywających 1/5 kosztów inwestycji.

Lubljana zakłada, że budżet programu o nazwie Eko Sklad, zakładającego wprowadzenie dopłat do inwestycji w małe instalacje fotowoltaiczne o mocy do 11 kW, wyniesie w tym roku 3 mln euro.

Zgodnie z zasadami programu podmioty instalujące system fotowoltaiczny będą mogły skorzystać z dopłaty w wysokości 20 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak dopłata nie będzie mogła przekroczyć 180 euro na instalowany kW.

REKLAMA

Środki na realizację programu Eko Sklad słoweński rząd pozyskał z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Program jest adresowany zarówno do gospodarstw domowych jak i małych firm. Uruchomienie produkcji energii będzie musiało nastąpić w czasie do 15 miesięcy po przyznaniu dopłaty.

Inwestycję w system fotowoltaiczny zrealizowaną z dopłatą ze środków z programu Eko Sklad będzie można połączyć z wdrożonym w Słowenii systemem net-meteringu, który obowiązuje w tym kraju od 2015 r. i obejmuje instalacje o mocy do 11 kW.

„PV Magazine” podaje, że na koniec 2016 r. całkowity potencjał elektrowni fotowoltaicznych w Słowenii wynosił około 259 MW, a udział PV w słoweńskim miksie energii szacuje się na około 1,5 proc.

W październiku ubiegłego roku Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w słoweńskim systemie wsparcia dla producentów energii odnawialnej, dając Słowenii zielone światło na przejście na aukcje. Mniejsi producenci zielonej energii mają korzystać z taryf gwarantowanych. 

REKLAMA

Zgodnie z wdrażanym w Słowenii systemem aukcyjnym inwestorzy, którzy otrzymają wsparcie, będą sprzedawać energię zgodnie z zasadą market premium, tzn. jeśli cena za energię uzyskana przez nich na rynku będzie niższa od zagwarantowanej w aukcji, będzie im przysługiwać zwrot różnicy.

Jednocześnie Słowenia zachowa system taryf gwarantowanych (feed-in tariffs, FiT), z których będą mogli korzystać producenci energii odnawialnej w mniejszych instalacjach o mocy do 500 kW.

Powyższe założenia dotyczą instalacji uruchomionych po wrześniu 2016 r., kiedy wprowadzono nowe zasady wsparcia producentów zielonej energii, które później zaakceptowała Bruksela.

Zgodnie z nowym systemem wsparcie dla OZE i kogeneracji biomasowej jest przyznawane na okres 15 lat. Wyjątkiem jest produkcja energii z biogazu, w przypadku której wsparcie może przysługiwać przez 10 lat.

W ubiegłym roku na wsparcie w ramach aukcji Ljubljana zagospodarowała 10 mln euro. 10 proc. przydzielono produkcji energii z elektrowni wodnych o mocy do 1 MW, 30 proc. dla generacji z biomasy do 1 MW, 10 proc. dla kogeneracji gazowej (do 50 kW), 30 proc. dla zmodernizowanych instalacji CHP działających w ramach miejskich systemów ciepłowniczych, a 20 proc. (2 mln euro) dla pozostałych technologii – w tym elektrowni geotermalnych, wiatrowych i  fotowoltaicznych o mocy do 1 MW.

Dodatkowo Słoweńcy zamierzający zainstalować OZE mogą skorzystać z rządowego programu preferencyjnych pożyczek (Eko Fund), który zakłada przyznanie maksymalnych kredytów w wysokości do 5 mln euro dla gospodarstw domowych i lokalnych samorządów oraz do 6 mln euro dla firm. Kredyt jest przyznawany na maksymalnie 10 lat, a oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stawkę EURIBOR 3M, do której doliczany jest minimum 1 pkt proc.

Słowenia w 2015 r. osiągnęła udział OZE w całkowitej konsumpcji energii na poziomie 22 proc., podczas gdy słoweński rząd zobowiązał się na forum Unii Europejskiej do osiągnięcia 25-procentowego udziału do roku 2020.

Koszty wsparcia dla OZE w Słowenii ponoszą odbiorcy końcowi, przy czym koszty te różnią się w zależności m.in. od sposobu wykorzystania i wielkości konsumpcji energii.

red. gramwzielone.pl