Szykują się duże zmiany w zasadach przyłączania mikroinstalacji PV

Szykują się duże zmiany w zasadach przyłączania mikroinstalacji PV
Fot. Efekteko

Już za miesiąc operatorzy systemów dystrybucyjnych chcą wdrożyć zmiany w zasadach przyłączania mikroinstalacji fotowoltaicznych i ich współpracy z siecią. Najpierw jednak zaproponowane przez OSD zmiany musi zatwierdzić Urząd Regulacji Energetyki.

Z dniem 1 kwietnia br. branżę firm montujących mikroinstalacje fotowoltaiczne, a także prosumentów, mają czekać spore zmiany w zasadach doboru przyłączanych systemów oraz współpracy tych urządzeń z siecią.

Proponowane przez operatorów aktualizacje tzw. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) są dosyć niespodziewane.

REKLAMA

Co prawda operatorzy ogłosili w ostatnich tygodniach na swoich stronach internetowych konsultacje nowych propozycji, ale przeszły one w branży fotowoltaicznej bez większego echa, a OSD nie informowali o tym zainteresowanych środowisk – co podkreśliło Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV, zwracając uwagę na problem zmian w IRiESD.

Najwcześniej konsultacje zmian w IRiESD przeprowadziła spółka PGE Dystrybucja – w dniach od 12-27 grudnia ub.r. Spółka informuje, że w toku konsultacji nie otrzymała żadnych uwag.

Energa Operator prowadziła konsultacje stosownych zmian od 19 stycznia do 2 lutego. W dniu 8 lutego konsultacje zakończyła spółka Tauron Dystrybucja, a najpóźniej konsultacje najnowszej aktualizacji IRiESD przeprowadziła Enea Operator – w dniach 7-21 lutego.

Po przeprowadzonych konsultacjach wymienione spółki miały przekazać projekty zmiany w karcie IRiESD do zatwierdzenia przez Urząd Regulacji Energetyki, co jest warunkiem wdrożenia ich w życie.

Tymczasem na miesiąc przed wprowadzeniem gruntownych zmian w zasadach przyłączania mikroinstalacji PV, Urząd Regulacji Energetyki nadal nie otrzymał jeszcze wniosków o zatwierdzenie zmian w kartach IRiESD.

Na prośbę portalu Gramwzielone.pl o komentarz do proponowanych zmian Urząd Regulacji Energetyki odpowiedział, że do wczoraj nie wpłynęły wnioski w sprawie zatwierdzenia zmian IRiESD i w związku z tym nie może się do nich ustosunkować.

Zgodnie z art. 9 g ustawy Prawo energetyczne operator systemu dystrybucyjnego jest obowiązany do opracowania instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej. OSD informuje użytkowników systemu, w formie pisemnej lub za pomocą innego środka komunikowania przyjętego przez operatora systemu, o publicznym dostępie do projektu instrukcji lub jej zmian oraz o możliwości zgłaszania uwag, określając miejsce i termin ich zgłaszania, nie krótszy niż 14 dni od dnia udostępnienia projektu instrukcji lub jej zmian. Następnie OSD przedkłada Prezesowi URE przedstawiony projekt Karty Aktualizacji IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia – informuje Justyna Pawlińska z Departamentu Komunikacji Społecznej w Urzędzie Regulacji Energetyki.

URE zaznacza, że w wyniku przeprowadzonych konsultacji może jeszcze ulec zmianie treść i zakres proponowanych przez OSD aktualizacji.

Czego dotyczą zmiany?

Najwięksi operatorzy zgodnie wskazują, że mikroinstalacje przyłączane do sieci elektroenergetycznej powinny spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady – niskonapięciowej LVD oraz w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej EMC.

Proponowane aktualizacje kart IRiESD wprowadzają m.in. nowe wymagania w zakresie pracy mikroinstalacji przy zmianach częstotliwości.

Zgodnie z nowymi propozycjami mikroinstalacja przyłączona do sieci elektroenergetycznej ma, w zależności od częstotliwości w sieci, umożliwiać pracę: a) w zakresie częstotliwości od 49 Hz do 51 Hz – praca ciągła z maksymalną mocą czynną osiągalną dla danych warunków środowiskowych (nasłonecznienie, siła wiatru), b) w zakresie częstotliwości od 47,5 Hz do 49 Hz oraz od 51 Hz do 51,5 Hz – praca w czasie minimum 30 minut, c) w zakresie częstotliwości poniżej 47,5 Hz oraz powyżej 51,5 Hz mikroinstalacja musi wyłączyć się z sieci.

REKLAMA

Zmiany dotyczą też wymogów pracy w zakresie mocy czynnej i biernej.

Mikroinstalacja przyłączona do sieci elektroenergetycznej musi posiadać możliwość regulacji generacji mocy czynnej w następującym zakresie częstotliwości: a) f = (47,5 ÷ 49,5) Hz – dopuszczalna redukcja mocy czynnej ze względu na obniżenie częstotliwości ma zawierać się pomiędzy krzywymi wyznaczonymi przez następujące zależności: – poniżej częstotliwości 49,5 Hz dopuszczalny poziom redukcji wynosi 10% mocy maksymalnej (przy częstotliwości 50 Hz) na 1Hz spadku częstotliwości, – poniżej częstotliwości 49 Hz dopuszczalny poziom redukcji wynosi 2% mocy maksymalnej (przy częstotliwości 50 Hz) na 1 Hz spadku częstotliwości, b) f = (50,2 ÷ 51,5) Hz – wszystkie regulowane jednostki generacji muszą redukować (przy wzroście częstotliwości) lub zwiększać (przy zmniejszaniu się częstotliwości) moc czynną z szybkością 40% PM (PM – moc czynna realnie wytwarzana przez mikroinstalację w momencie przekroczenia częstotliwości sieciowej 50,2 Hz) na każdy 1 Hz następnego wzrostu częstotliwości.

W projektach aktualizacji IRiESD wskazuje się, że „mikroinstalacja ma być zdolna do aktywacji odpowiedzi mocą czynną na zmianę częstotliwości tak szybko, jak to jest technicznie możliwe, z początkowym jak najkrótszym opóźnieniem – maksymalnie 2 s”. – Jeżeli początkowe opóźnienie wynosi poniżej 2 s, to zamierzone opóźnienie odpowiedzi mocą czynną na zmianę częstotliwości powinno być tak programowalne, aby dostosować całkowity czas odpowiedzi do wartości pomiędzy czasem początkowym odpowiedzi a wartością 2 s.

Czytamy również, że „w celu uniknięcia całkowitego wyłączenia mikroinstalacji spowodowanego zadziałaniem zabezpieczenia nadnapięciowego mikroinstalacji, zaleca się aby mikroinstalacja posiadała funkcję zmniejszania mocy czynnej generowanej w funkcji wzrostu napięcia”. – Istotne jest, aby funkcja ta działała dopiero po wyczerpaniu możliwości regulacji napięcia poborem mocy biernej w trybie Q(U) tj. powyżej 1,08 Un. Funkcja ta nie może też powodować skokowych zmian mocy generowanej.

W ramach propozycji zmian w IRiESD znajdziemy też nowe wymagania w zakresie układów zabezpieczeń mikroinstalacji.

Czytamy, że nowe mikroinstalacje powinny posiadać zintegrowany z falownikiem układ zabezpieczeń, na który składają się: dwustopniowe zabezpieczenie nadnapięciowe, zabezpieczenie podnapięciowe, zabezpieczenie podczęstotliwościowe, zabezpieczenie nadczęstotliwościowe, a także zabezpieczenie od pracy wyspowej (LoM). – Nastawy poszczególnych zabezpieczeń muszą być możliwe do ustawienia w menu falownika. Wymagane jest zapewnienie ochrony przed nieuprawnioną ingerencją w ustawienia nastaw zabezpieczeń – zmiana nastaw zabezpieczeń nie może być dokonana samodzielnie przez właściciela mikroinstalacji.

OSD zdecyduje o pracy mikroinstalacji

Wszyscy najwięksi operatorzy systemów dystrybucyjnych postulują wprowadzenie zdalnej możliwości odłączania od sieci mikroinstalacji o mocach do 10 kW, a w przypadku przedziału mocy 10-40 kW postulowana jest możliwość zdalnego sterowania mocą czynną.

Ponadto dla wszystkich mikroinstalacji proponowana jest automatyczna redukcja mocy czynnej przy f >50,2 Hz według zadanej charakterystyki P(f), a także regulacja mocy biernej według zadanej charakterystyki Q(U) i cos φ (P).

Kluczowa zmiana to także wprowadzenie wymogu przyłączenia trójfazowego dla mikroinstalacji o mocy ponad 3 kW. Jeśli proponowane zmiany wejdą w życie, przyłączenia jednofazowe (lub trójfazowe) będzie można wykonywać tylko w przypadku mocy mniejszej lub równej 3 kW.

PGE Dystrybucja wskazuje na możliwość odłączenia mikroinstalacji lub zredukowania jej mocy, gdy wytwarzanie energii elektrycznej w tej mikroinstalacji „stanowi zagrożenie bezpieczeństwa pracy tej sieci”. – Uwzględniając stopień zagrożenia bezpieczeństwa pracy poszczególnych obszarów sieci, PGE Dystrybucja S.A. w pierwszej kolejności ogranicza proporcjonalnie do mocy zainstalowanej pracę mikroinstalacji albo odłącza ją od sieci. Po ustaniu stanu zagrożenia bezpieczeństwa pracy sieci PGE Dystrybucja S.A. jest obowiązany niezwłocznie przywrócić stan poprzedni – takie zasady proponuje operator.

SBF Polska PV podkreśla jednak obawy, które mogą budzić: ewentualne nadużycia możliwości odłączania instalacji lub sterowania ich mocą, dodatkowe koszty układu telemechaniki czy brak wskazania standardu komunikacji i realizacji tej funkcji.

Pytania dotyczące m.in. zakresu zmian, kosztów dostosowania instalacji do nowych wymogów czy warunków wskazanej ingerencji w pracę mikroinstalacji portal Gramwzielone.pl skierował do czołowych operatorów systemów dystrybucyjnych przed tygodniem. Na razie nie uzyskaliśmy na nie odpowiedzi. Wiadomo, że opracowaniem wspólnego stanowiska dla OSD ma zająć się w przyszłym tygodniu Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Jeśli URE zatwierdzi zmiany IRiESD i ich harmonogram w dotychczasowym, zaproponowanym przez OSD kształcie, instalatorom systemów PV i prosumentom pozostanie niewiele czasu na dostosowanie się do wdrożonej aktualizacji.

red. gramwzielone.pl