Amortyzacja farmy fotowoltaicznej

Amortyzacja farmy fotowoltaicznej
Budowa farmy fotowoltaicznej podlega amortyzacji. Foto: Q-Cells

Koszty poniesione w związku z budową instalacji fotowoltaicznej podlegają odpisom amortyzacyjnym. {więcej}

Podobnie jak w przypadku kluczowych aspektów prawnych i podatkowych związanych z realizacją i eksploatacją farmy fotowoltaicznej, kwestia amortyzacji instalacji paneli fotowoltaicznych może być róznie interpretowana przez konkretne organy podatkowe – co wynika z braku dokładnych regulacji podatkowych dla tego rodzaju inwestycji, a także z braku praktyki budowy farm fotowoltaicznych w naszym kraju. 

W efekcie, kwestię amortyzacji farmy fotowoltaicznej możemy oceniać przez analogię do spełniających podobą funkcję jak systemy solarne elektrowni wiatrowych, które w naszym kraju powstają już od kilku lat. Jak informuje firma konsultingowa TPA Horwath, kwestia stawek amortyzacji dla elektrowni wiatrowych w praktyce bywa interpretowana przez poszczególne organy podatkowe w sposób odmienny, a problematyczną kwestią jest to, czy dla celów amortyzacji należy brać pod uwagę elektrownię wiatrą jako całość, czy należy wyszczególnić jej część budowlaną i niebudowlaną.

REKLAMA
REKLAMA

Według TPA Horwath, w praktyce organy podatkowe decydują często, że elementy budowlane elektrowni, jako obiekty zaliczane do grupy 2 KŚT, powinny być amortyzowane stawką liniową 4,5%, a elementy elektro-techniczne mogą być amortyzowane liniowo stawką 7% lub degresywnie wg stawki 14%. Zdaniem TPA Horwath, taki podział elektrowni wiatrowej nie znajduje jednak podstawy prawnej, a zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT), elektrownia wiatrowa stanowi „jeden środek trwały obejmujący cały zespół wiatrowo-elektryczny wraz z fundamentem”. Mając na uwadze powyższą interpretację, całą elektrownię wiatrową powinno się amortyzować według metody liniowej stawką 7% lub według metody degresywnej stawką 14% z zastosowaniem współczynnika 2.0. 

Powyższą analizę amortyzacji elektrowni wiatowych możemy odnieść do amortyzacji elektrowni fotowoltaicznych. W tym przypadku jednak – podobnie jak w kwestii elektrowni wiatrowych – problematyczny pozostaje podział na części budowlane i niebudowlane tego rodzaju obiektów, jednak w tym wypadku pomocna może być interpretacja tego zagadnienia dokonana przez Ministerstwo Finansów.

Interpretację Ministerstwa Finansów w zakresie statusu budowlanego i podatkowego instalacji fotowoltaicznej, a także interpretacje Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w zakresie prawnych aspektów budowy systemów fotowoltaicznych można znaleźć w raporcie Gramwzielone.pl „Perspektywy fotowoltaiki w Polsce”

gramwzielone.pl