Czy na budowę instalacji fotowoltaicznej potrzebne jest pozwolenie budowlane?

Czy na budowę instalacji fotowoltaicznej potrzebne jest pozwolenie budowlane?
NREL press

{więcej}Wobec braku dokładnych przepisów określających status instalacji fotowoltaicznych w Prawie Budowlanym, kwestia na budowę systemów PV potrzebne jest pozwolenie budowlane pozostaje problematyczna.

W kwestii, czy na montaż instalacji PV potrzebne jest inwestorowi pozwolenie na budowę czy wystarczy zgłoszenie robót budowlanych, wypowiedział się Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB). Poniżej prezentujemy interpretację GUNB:

W sprawie montażu ogniw fotowoltaicznych na obiektach budowlanych oraz wolnostojących ogniw fotowoltaicznych. 

REKLAMA

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi montażu ogniw fotowoltaicznych na obiektach budowlanych oraz wolnostojących ogniw fotowoltaicznych, przedstawiamy następujące stanowisko. Zgodnie z generalną zasadą, zawartą w art. 28 ust.  1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z wyjątkiem robót zwolnionych z tego obowiązku na podstawie art. 29-31 ww. ustawy. Przepisy te zawierają zamknięty katalog budów i robót budowlanych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę – wymagają one tylko zgłoszenia, bądź są zwolnione z obu tych obowiązków.  

REKLAMA


Mając na uwadze powyższe informujemy, że pozwolenie na budowę oraz zgłoszenie nie jest wymagane w przypadku wykonywania robót budowlanych  polegających na instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych – art. 29 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane. Wyjątek stanowi instalowanie na obiektach budowlanych urządzeń o wysokości powyżej 3 m, które zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy – Prawo budowlane, wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. Oznacza to, że w celu instalacji urządzeń o wysokości poniżej 3 m, nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ani dokonania zgłoszenia. Mając na względzie powyższe zaznaczyć należy, że instalowanie na obiekcie budowlanym ogniw fotowoltaicznych wraz z konstrukcją mocującą nie wymaga dokonania zgłoszenia właściwemu organowi, ani uzyskania pozwolenia na budowę, o ile zainstalowana całość nie przekracza 3 m wysokości. Jeżeli natomiast wysokość ww. urządzenia przekroczy 3 m, wówczas inwestor będzie zobowiązany dokonać zgłoszenia.  

Jednocześnie informujemy, że instalowanie urządzeń  nie zawsze wiąże się z samym umocowaniem konstrukcji na obiekcie budowlanym. Często zdarza się, że przy instalacji dochodzi do wykonywania robót budowlanych na obiekcie budowlanym, na którym urządzenie jest instalowane (dochodzi do ingerencji w ten obiekt). Taką sytuację należy zakwalifikować jako rozbudowę bądź nadbudowę obiektu budowlanego, zaś przepisy art. 29 ust. 2 pkt 15 i art. 30 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, nie będą miały zastosowania, gdyż na takie roboty budowlane wymagane jest pozwolenie na budowę. Ponadto informujemy, że zgodnie z brzmieniem art. 29 ust. 2 pkt 16 w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, pozwolenia na budowę ani zgłoszenia nie wymaga montaż wolno stojących kolektorów słonecznych. Zdaniem GUNB ogniwa fotowoltaiczne należy traktować tak jak kolektory słoneczne. W  zwiazku z powyższym, montaż wolno stojących ogniw fotowoltaicznych również nie będzie wymagał  uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia.

źródło: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
………………..

Brak konieczności uzyskania pozwolenia na budowę znacząco ułatwia inwestorowi realizację projektu i przyspiesza ją w czasie. Z drugiej jednak strony, brak dokumentów poświadczających przez lokalne władze akceptację dot. budowy zwłaszcza większych farm PV może negatywnie wpływać na jakość projektów – choćby w perspektywie rozmów z bankiem czy późniejszej odsprzedaży projektu. 

Interpretacja GUNB straci jednak aktualność po wprowadzeniu w życie nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii, która zakłada wprowadzenie do Prawa Budowlanego zapisu mówiącego, że pozwolenie budowlane nie będzie wymagane, ale tylko w przypadku mikroinstalacji PV, czyli systemów o mocy nominalnej do 40 kWp. Implementowanie takiego zapisu oznacza, że na budowę instalacji fotowoltaicznych większych niż 40 kWp może być wymagane pozwolenie na budowę. 

pp, gramwzielone.pl