Kolektory słoneczne i systemy fotowoltaiczne w energetyce prosumenckiej

Kolektory słoneczne i systemy fotowoltaiczne w energetyce prosumenckiej

Organizator: Instytut Energetyki Odnawialnej

Największe spotkanie firm z sektora energetyki słonecznej w Polsce
Toruń, 13-14 maja 2013r.

REKLAMA

Przedstawiciele zarówno branży kolektorów słonecznych jak i systemów fotowoltaicznych spotkają się w dniach 13-14 maja 2013r. w Toruniu, gdzie  odbędzie się VI Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej. Temat przewodni tegorocznego Forum  to słoneczna energetyka prosumencka. Potencjał gospodarczy i zdobyta na rynku wysoka pozycja branży kolektorów słonecznych spotkają się z żywiołowością tworzonego niemalże od zera rynku fotowoltaiki, który zaczyna funkcjonować w tym samym modelu biznesowym. Wspólnym mianownikiem i źródłem synergii nie jest tylko promieniowanie słoneczne, ale  szersza koncepcja energetyki  rozsianej, w ramach której zielone ciepło i energia elektryczna wytwarzane lokalnie stanowią uzupełnienie potrzeb  prosumenta i wspólny obszar działania dla i projektantów i instalatorów oraz dostawców systemów zintegrowanych i ICT. Polski rynek kolektorów słonecznych wg ESTIF – European Solar Thermal Industry Federation jest jednym z największych w Europie. Wyniki sprzedaży instalacji kolektorów słonecznych z 2011r. uplasowały  polski rynek na 4 miejscu w Europie, tuż za Niemcami, Włochami, Hiszpanią. Pomimo, że europejski rynek kolektorów słonecznych jest konkurencyjny i trudny,  branża, konsekwentną  pracą na rzecz rozwoju technologii, poprawy jakości, obniżenia kosztów, ale też eksportu (poprawy bilansu handlowego kraju) pozyskała zaufanie odbiorców i stała się wiodącą technologią tzw. energetyki prosumenckiej. Decyzja o zwiększeniu budżetu programu dotacji NFOSIGW do kredytów na zakup kolektorów słonecznych oraz niezwykle dobre perspektywy finansowania kolektorów słonecznych w ramach polityki spójności UE na lata 2014-2020 pozwalają z dużym optymizmem patrzeć na dalszy rozwój branży. Firmy z branży kolektorów słonecznych stanowią dzisiaj doskonałą bazę także do rozwoju nowego, w pełni komplementarnego  rynku fotowoltaiki.
Rysunek 1. Porównanie stanu rozwoju rynków kolektorów słonecznych oraz systemów fotowoltaicznych

REKLAMA

  Kolektory słoneczne Systemy fotowoltaiczne
Zastosowanie Produkcja ciepła Produkcja energii elektrycznej
Łączna moc zainstalowana w 2012r. 812 MW 3 MW
Import w 2011r. 52 MW 1 MW
Eksport w 2011r. 53 MW 0,5 MW
Koszt instalacji 1 kW 3200 zł/kW 8000 zł/kW
Koszt produkcji ciepła/energii elektrycznej 30gr/kWh 90gr/kWh
Spadek kosztów energii w ostatnich 10 latach 40% spadek 2x
Pozycja PL na rynku UE 4 miejsce 26 miejsce
Program dotacji w Polsce Ogólnokrajowy program dotacji NFOŚiGW System świadectw pochodzenia
Preferowany system wsparcia w UE Dopłaty do zakupu instalacji Dopłaty do wyprodukowanej energii elektrycznej, tzw. system FiT
Data powstania pierwszych firm w branży 1990r. 2008r.
Producenci 70 firm 14 firm
Instalatorzy 2000 osób 100 osób
Obroty na rynku w 2011 r. 220 mln zł 20 mln zł

Źródło: IEO
Technologia fotowoltaiczna w Polsce ma podobnie jak kolektory słoneczne olbrzymi potencjał, ale w znikomym zakresie wykorzystany. Obecnie w Polsce zainstalowane jest zaledwie ok. 3 MW mocy w instalacjach słonecznych PV, w większości są to systemu autonomiczne,  nie jest podłączona do sieci elektroenergetycznej.  Firmy branży energetyki słonecznej oraz potencjalnych użytkownicy instalacji PV oczekują na uproszczenia administracyjne i taryfy stałe typu FiT  zaproponowane w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii.  Takie zmiany w prawie byłyby po raz pierwszym w historii oczekiwanym przez obywateli ukłonem w stronę energetyki prosumenckiej. Zaproponowane wysokości  stałych taryf (FiT) pokryłyby koszty związane z wyprodukowaniem energii z pierwszych instalacji PV i umożliwiły pozyskanie finansowania i zwrot nakładów pierwszych instalacji PV. Jak zauważa Pan Grzegorz Wiśniewski- Prezes IEO „taki system wsparcia pozwoliłby stworzyć rynek i doprowadzić do spadku kosztów energii z PV w kolejnych latach, zwłaszcza w zakresie projektowania i planowania systemów oraz ich instalacji”.
Pomimo różnić dzielących oba sektory, można również  zauważyć cechy wspólne. Podobnie jak w przypadku sektora kolektorów słonecznych, w sektorze PV ważnym ogniwem są instalatorzy. Przeważająca część firm instalatorskich sektora systemów słonecznych grzewczych, jest zainteresowana rynkiem fotowoltaiki i deklaruje możliwość instalowania tego typu urządzeń. Ponadto, to co łączy oba sektory technicznej, to magazynowanie nadwyżki wyprodukowanej energii w postaci ciepła zakumulowanego w zasobnikach ciepłej wody użytkowej.
Rysunek 2. Cechy wspólne (górna cześć rysunku) i synergiczne (dolna część) dla obu sektorów: kolektorów słonecznych i PV

Źródło: IEO
Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej, które odbędzie się w Toruniu w Dworze Artusa w czasie uroczystości z okazji roku Kopernika,  odbędzie się pod hasłem „Kolektory słoneczne i systemy fotowoltaiczne w energetyce prosumenckiej”.  Patronat Honorowy nad Forum objął: Minister Gospodarki – Janusz Piechociński, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki  – Marek Woszczyk, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Bożena Lublińska-Kasprzak, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski, Prezydent Torunia – Michał Zaleski oraz Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej. Partnerami spotkania są:  AES, Biogaz Inwestor, Evertec, Szwajcarsko- Polski Program Współpracy.
Forum będzie trwało dwa dni i będzie jednocześnie kulminacyjnym punktem obchodów kampanii  Europejskie Słoneczne Dni .
Forum adresowane jest przede wszystkim do producentów, instalatorów i dystrybutorów systemów słonecznych (cieplnych i elektrycznych), projektantów, architektów oraz inwestorów publicznych i przemysłowych oraz samorządowców.  Tradycją, już jest, że Forum jest okazją do zacieśnienia i sformalizowania współpracy min, po poprzez gala dinner w ramach firm produkcyjnych i instalatorskich sektora energetyki słonecznej w Polsce i w UE oraz zielonej gospodarki.
Forum towarzyszyć będzie wystawa instalacji słonecznych.  Dwudniowa wystawa odbędzie się na rynku Starego Miasta przed Dworem Artusa i będzie dedykowana mieszkańcom Torunia oraz turystom zwiedzającym Toruń w ramach europejskiej sieci „Europejskie Słoneczne Dni”. Rejestracja uczestników odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną  do dn. 4 maja br. na stronie:  www.solarforum.ieo.pl. Serdecznie zapraszamy.