Budowa dachowej instalacji fotowoltaicznej może wymagać uzyskania decyzji WZ. Kiedy?

Budowa dachowej instalacji fotowoltaicznej może wymagać uzyskania decyzji WZ. Kiedy?
Team Massachusetts, flickr cc-by-2.0

{więcej}Czy w przypadku budowy systemu fotowoltaicznego na dachu budynku inwestor będzie musiał uzyskać decyzję o warunkach zabudowy (WZ)? Zdaniem Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, w określonych przypadkach tak. 

GUNB powołuje się w tym wypadku na art. 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z którego wynika, że uzyskania decyzji o warunkach zabudowy nie wymagają m.in. roboty budowlane polegające na remoncie, montażu lub przebudowie „(…) jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska; roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę, które jednocześnie nie prowadzą do zmiany zagospodarowania terenu oraz do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego”. 

REKLAMA


Mając na uwadze powyższy zapis, GUNB wnioskuje, że w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy nie będzie konieczne „o ile czynnośc ta nie prowadzi do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części”, a więc sytuacja taka odnosi się do systemu fotowoltaicznego, który nie zmienia sposobu użytkowania obiektu, na którym został zainstalowany – tzn. produkującego energię wyłącznie na potrzeby własne tego obiektu. GUNB tłumaczy, że w takim przypadku nie zmienia się sposób użytkowania, a jedynie następuje zmiana źródła, z którego dla danej nieruchomości dostarczana jest energia elektryczna pozwalająca na korzystanie z niej. 
REKLAMA

Natomiast – jak czytamy w interpretacji GUNB – w przypadku montażu dachowych instalacji fotowoltaicznych, które będą produkować energię oddawaną do sieci energetycznej, może nastąpić konieczność uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. – (…) W takim przypadku należy ustalić czy dojdzie do zmiany zagospodarowania terenu bądź zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części i w przypadku odpowiedzi twierdzącej, złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, nawet jeśli ogniwa fotowoltaiczne instalowane są na istniejącej nieruchomości (np. przemysłowa farma fotowoltaiczna na dachu obiektu przemysłowego).

Interpretacja Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w sprawie budowy instalacji fotowoltaicznych [PDF]
gramwzielone.pl