MG wydłuży okres wsparcia dla mikro- i małych systemów fotowoltaicznych

MG wydłuży okres wsparcia dla mikro- i małych systemów fotowoltaicznych
foto: Suntech press

{więcej}W ubiegłym tygodniu odbyła się konferencja „Fotowoltaika i kolektory słoneczne w małych i mikroinstalacjach w Polsce i w Niemczech”. Na tej konferencji kolejne aktualizacje dotyczące systemów fotowoltaicznych w projektowanej ustawie o OZE zaprezentował Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki, Janusz Pilitowski. O najnowszych zmianach w projekcie ustawy o OZE opowiada Łukasz Nowiński, CEO firmy FreeVolt.

O jakich najważniejszych zmianach w projekcie Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii mogliśmy usłyszeć na Konferencji?

Łukasz Nowiński, CEO firmy FreeVolt: Najważniejsze zmiany (z punktu widzenia fotowoltaiki) to m. in. ograniczenie maksymalnej wielkości systemu PV, ograniczenie ilościowe, odległościowe i czasowe, wydłużenie okresu działania systemu taryfy gwarantowanej (Feed in Tarrif) oraz dwie aktualizacje stawek rocznie (taryfa gwarantowana i współczynniki korekcyjne zielonych certyfikatów).

REKLAMA

Jakie to konkretnie zmiany?

REKLAMA

2 MWp to maksymalna wielkość systemu fotowoltaicznego, który będzie podlegał preferencyjnym wartościom zielonych certyfikatów – w stosunku do 10 MWp z poprzednim projekcie Ustawy o OZE z dnia 9 października 2012 roku. Współczynniki korekcyjne po przekroczeniu 500 MWp będą według nowego projektu wynosiły 75%, natomiast po przekroczeniu wielkości 800 MWp => 50%. Ograniczenie to nie będzie dotyczyło mikroźródeł (czyli instalacji o wielkości do 40 kWp). Ograniczenia odległościowe i czasowe: będzie musiała być zachowana odległość minimalna 2 km pomiędzy poszczególnymi instalacjami naziemnymi, oraz jeśli od daty ostatnio oddanej instalacji do użytkowania upłynęło mniej niż 2 lata.

Wspomniał Pan o wydłużeniu okresu działania systemu FiT i dwóch aktualizacjach stawek w ciągu roku?

Tak. Systemy działające w oparciu o taryfę gwarantowaną otrzymają gwarantowaną stawkę przez kolejnych 15 lat od pierwszego dnia sprzedaży energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej lecz nie dłużej niż do końca 2035 roku (w poprzedniej wersji projektu Ustawy była mowa o roku 2027). W drodze rozporządzeń, minister właściwy do spraw gospodarki określi dwie aktualizacje stawek rocznie (taryfa gwarantowana i współczynniki korekcyjne).

Jakie są Pana wnioski w związku z przedstawionymi informacjami na konferencji?

Najważniejsze jest jak najszybsze uchwalenie Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Pamiętajmy, że opóźnienia przy wdrażaniu dyrektyw Komisji Europejskiej mogą nasze Państwo wiele kosztować, gdyż Polsce grożą ogromne kary za opóźnienia. Mowa tutaj o kwotach rzędu 133 tysięcy euro za każdy dzień zwłoki w jej transpozycji.