"Mały trójpak" wyjaśni kwestię pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej

"Mały trójpak" wyjaśni kwestię pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej
foto: Conergy press

{więcej}Wraz z uchwaleniem nowelizacji Prawa energetycznego nazywanej „małym trójpakiem” możemy spodziewać się rozwiązania wątpliwości związanej z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę przez inwestorów zainteresowanych montażem instalacji fotowoltaicznych. 

W dotychczasowym Prawie budowlanym, w art. 29, znajdziemy zapisy zwalniające z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku montażu kolektorów słonecznych, nie ma w nich natomiast mowy o – w dalszym ciągu często mylonych z kolektorami – instalacjchi fotowoltaicznych. Dotychczas kwestia konieczności uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku instalacji PV była kilkukrotnie interpretowana m.in. przez poszczególne ministerstwa czy Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Sprawa pozwolenia na budowę dla instalacji PV nie jest jednak jak dotąd doprecyzowana w obowiązującym w Polsce prawie. 

Może się to zmienić już wkrótce wraz z wejściem w życie nowelizacji Prawa energetycznego, której kształt zaakceptował we wtorek rząd i która powinna zostać szybko przyjęta przez parlament – aby uchronić Polskę przed karami finansowymi za opóźnienia w przyjęciu zapisów unijnej dyrektywy o OZE. 

REKLAMA
REKLAMA

W przyjętej przez rząd nowelizacji Prawa energetycznego znajdziemy zapisy, które mają na celu dopisanie instalacji fotowoltaicznych do znajdującego się w Prawie budowlanym katalogu inwestycji zwolnionych z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z proponowanymi zapisami, zwolnione z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę mają zostać instalacje fotowoltaiczne o mocy do 40 kW. Co prawda „mały trójpak” nie precyzuje, czy zwolnienie to ma dotyczyć tylko instalacji PV niepodłączonych do sieci czy także instalacji współpracujących z siecią energetyczną, jednak możemy przypuszczać, że chodzi o wszystkie instalacje fotowoltaiczne. 

Ponadto, w nowelizacji Prawa energetycznego mają znaleźć się także inne zapisy ułatwiające przygotowanie inwestycji osobom chcącym zbudować instalacje fotowoltaiczne o mocy do 40 kW. Mały trójpak ma bowiem zwolnić inwestorów w tym wypadku z konieczności posiadania decyzji WZ lub wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -w  momencie planowanego przyłączenia do sieci. 

Jak czytamy w uzasadnieniu takiego rozwiązania – ze względu na brak wpływu przyłączenia mikroinstalacji na gospodarkę przestrzenną gminy, podmiot składający wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci zostanie zwolniony z obowiązku dołączania do wniosku dokumentów potwierdzających dopuszczalność lokalizacji danego źródła na terenie objętym planowaną inwestycją.
gramwzielone.pl