Bariery w rozwoju fotowoltaiki w Polsce

Bariery w rozwoju fotowoltaiki w Polsce
T-Solar press

Jakie są najważniejsze bariery w rozwoju instalacji fotowoltaicznych zdaniem Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki?

REKLAMA

Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki (PTF) przedstawiło kluczowe przeszkody uniemożliwiające rozwój PV w naszym kraju w dokumencie pt.: „Bariery prawno-administracyjne w procesie inwestycyjnym systemów fotowoltaicznych w Polsce”.

Zdaniem PTF, do największych barier należą:

1.  Brak odpowiedniego wsparcia. Polska jest jednym z niewielu państw w Europie, w którym rynek energii słonecznej nie może korzystać z systemu taryf gwarantowanych (feed-in tariffs). Feed-in tariffs nie obejmuje fotowoltaiki także w Rumunii, jednak tam za produkcję energii ze Słońca wsparcie jest 4-krotnie wyższe niż np. dla energetyki wiatrowej (operatorzy PV mogą otrzymać 4 zielone certyfikaty za każdą megawatogodzinę wyprodukowanej energii). 

2. Procedury prawno-administracyjne dotyczące konieczności prowadzenia działalności gosopdarczej. Sprzedaż energii wyprodukowanej w instalacji fotowoltaicznej wymaga założenia działalności gospodarczej i opłacania składek ZUS, co jest warunkiem otrzymania koncesji na sprzedaż energii elektrycznej. 

3. Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, przyłączenie systemu PV do sieci, odbiór techniczny oraz dopuszczenie do eksploatacji. Operatorzy instalacji fotowoltaicznych w celu przyłączenia do sieci energetycznej muszą złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia. Po ich uzyskaniu zakład energetyczny ma 2 lata na podpisanie umowy przyłączeniowej. W praktyce inwestor musi dostosować się do warunków przyłączenia stawianych przez poszczególne zakłady energetyczne. 

4. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego. W miejscach, w których MPZP wyklucza prowadzenie produkcji, operator instalacji fotowoltaicznej może zostać uznany za producenta. Małe pokrycie planami zagospodarowania terytorium Polski (ok. 30%) sprawia, że w miejscach, gdzie nie ma MPZP inwestor może liczyć się z koniecznością zdobycia decyzji o warunkach zabudowy. 

5. Uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE. W miejsce czasochłonnej procedury uzyskania koncesji, która jest warunkiem otrzymywania zielonych certyfikatów i wymaga założenia działalności gospodarczej, PTF proponuje zwolnienie z obowiązku uzyskania koncesji małe instalacje PV o mocy do 30 kW i wprowadzenie w jej miejsce jedynie obowiązku rejestracji.

6. Instalacja systemów PV. Brak klarownych przepisów m.in. w zakresie tego, czy budowa instalacji fotowoltaicznej wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę dochodzi obowiązek prowadzenia dziennika budowy i zatrudnienia kierownika budowy. 

7. Uzyskanie i obrót świadectwami pochodzenia. W celu obrotu zielonymi certyfikatami należy otworzyć rachunek na Towarowej Giełdzie Energii, wystąpić z wnioskiem do URE o ich przyznanie, a następnie świadectwa muszą zostć zarejstrowane na specjalnym koncie przez TGE.

REKLAMA