Nowe przepisy uderzą w farmy wiatrowe

Nowe przepisy uderzą w farmy wiatrowe
Vestas

W najnowszym projekcie nowelizacji ustawy o OZE obok szeregu zaproponowanych wcześniej, dobrych propozycji dla inwestorów zajmujących się produkcją energii odnawialnej pojawił się nowy zapis, który może być niekorzystny dla uczestników systemu aukcyjnego zwłaszcza dla producentów energii wiatrowej.

Nowością w projekcie nowelizacji ustawy o OZE oznaczonym jako UDT-107 jest zmiana sposobu rozliczenia tzw. dodatniego salda w systemie aukcyjnym. Ta kwestia jest ważna wytwórców, którzy zgłosili w aukcjach ceny niższe od cen, które są notowane na rynku energii – w praktyce chodzi zwłaszcza o inwestorów wiatrowych, którzy oferowali ceny grubo poniżej rynkowych cen energii.

W takiej sytuacji powstaje konieczność zwrotu wygenerowanej nadwyżki w stosunku do ceny zabezpieczonej w aukcji – zgodnie z dotychczasowym brzmieniem ustawy o OZE taka nadwyżka była kumulowana i pomniejszana w przypadku pojawienia się salda ujemnego, natomiast finalne rozliczenie dodatniego salda, jeśli takie jeszcze występowało, miało następować na koniec okresu wsparcia, czyli po 15 latach.

REKLAMA

Nowa propozycja Ministerstwa Klimatu i Środowiska zakłada jednak wprowadzenie 3-letnich okresów rozliczeniowych jeśli chodzi o dodatnie saldo, a taka regulacja ma objąć nie tylko inwestorów, którzy wejdą do systemu aukcyjnego po wejściu w życie zmian w ustawie o OZE, ale także tych, którzy funkcjonowali w nim wcześniej.

W tym celu wprowadzono następujące zapisy:

„W przypadku gdy saldo (…) dotyczące danego roku kalendarzowego jest dodatnie i nie może zostać rozliczone w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych, jest ono zwracane operatorowi rozliczeń energii odnawialnej (…) przez sprzedawcę zobowiązanego albo wytwórcę energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW albo wytwórcę energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii (…) do dnia 30 czerwca czwartego roku następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy zwrot.”

oraz

„Gdy ilość energii sprzedanej w okresie po zakończeniu każdych pełnych trzech lat kalendarzowych, w których przysługiwało wsparcie oraz po zakończeniu okresu wsparcia przekracza ilość energii określonej przez wytwórcę (…) nie bierze się jej pod uwagę przy rozliczeniu ujemnego salda, w przypadku, gdy ilość ta nie może zostać rozliczona w okresie trzech następujących po sobie lat kalendarzowych”.

Jak uzasadniają tę propozycję jej autorzy?

– W związku z długim okresem wsparcia (15 lat) możliwość rozliczania dodatniego salda do końca okresu wsparcia rodzi ryzyko, że saldo to nie zostanie zwrócone, np. w przypadku, gdy na koniec okresu wsparcia beneficjent wsparcia ogłosi upadłość i zostanie zlikwidowany. Dlatego też proponuje się skrócić okres kompensacji dodatniego salda do trzech lat z terminem zwrotu do 30 czerwca czwartego roku następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy zwrot.

REKLAMA

Powyższe rozwiązanie będzie korzystne zarówno z punktu widzenia zarządzaniem systemem – w przypadku pojawienia się dodatniego salda w całym okresie nie trzeba będzie czekać do jego zakończenia (15 lat), jak i z punktu widzenia beneficjentów systemu i instytucji finansowych – nie będą oni potrzebowali zabezpieczać środków na wypadek wystąpienia dodatniego salda na koniec okresu wsparcia – czytamy w uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy o OZE.

Przepis działający wstecz

To uzasadnienie nie przekonuje jednak choćby ekspertów Konfederacji Lewiatan, którzy w swoim stanowisku zaznaczają, że o ile ta propozycja jest zrozumiała jeśli chodzi o przyszłych uczestników systemu aukcyjnego, to może ona objąć również aktualnych uczestników systemu aukcyjnego – co stoi w sprzeczności z art. 6 ust. 1 dyrektywy o odnawialnych źródłach energii 2018/2001 (RED II).

– Szczególnie dla dużych instalacji farm wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych, które z powodu dużej konkurencji często oferowały ceny aukcyjne znacznie poniżej obecnej ceny rynkowej tzn. indeksu TGE Base, stosowanie tej zasady miałoby ogromny wpływ na 25-30 letni model biznesowy, w tym na warunki wynikające z kredytów udzielonych na finansowanie inwestycji – czytamy w stanowisku Rady OZE działającej przy Konfederacji Lewiatan.

– Większość inwestorów przy składaniu ofert do aukcji wychodziło z założenia, że z powodu obecnego miksu energetycznego w Polsce ceny hurtowe energii elektrycznej do końca lat dwudziestych pozostają na bardzo wysokim poziomie z powodu dalej rosnących cen certyfikatów do emisji EU-ETS. Dopiero przy znaczącym wzroście zainstalowanej mocy w OZE ceny hurtowe znacząco zaczynają spadać. Z tego powodu podczas 15-letniego okresu wsparcia początkowe dodatnie saldo i późniejsze ujemne saldo najprawdopodobniej się zbilansują – dodaje Rada OZE.

Eksperci Lewiatana podkreślają, że nowe zasady rozliczania dodatniego salda mogą uderzyć zwłaszcza w inwestorów wiatrowych.

– W pierwszych dwóch lub trzech okresach 3-letnich zwrot dodatniego salda tzn. różnicy pomiędzy indeksowaną ceną aukcyjną i ceną indeksu TGE Base spowoduje zmniejszenie przychodów w początkowej fazie operacyjnej projektu, która jest szczególnie istotna dla zwrotu kredytu i utrzymania pewnego poziomu płynności do obsługi kredytu. Przy tej kwestii trzeba również uwzględnić tzw. „profil technologiczny” danej instalacji. Farmy wiatrowe często produkują energię w nocy (okres poza szczytem zapotrzebowania) z niższymi cenami hurtowymi niż średnia cena hurtowa TGE Base, która składa się z ok. 70% z ceny szczytowej oraz ok. 30% z ceny pozaszczytowej. Dlatego farmy wiatrowe w niedużym stopniu korzystają z wysokich cen hurtowych, a ich faktyczne przychody na MWh są o kilkadziesiąt złotych niższe niż cena indeksu TGE Base. Z tego powodu farmy wiatrowe nie wytwarzają przychodów na takim poziomie, które im pozwolą na stworzenie „buforu” na zwrot dodatniego salda w okresach 3-letnich – czytamy w stanowisku Lewiatana.

Więcej na temat innych najnowszych propozycji zmian w ustawie o OZE w artykule: Nowy projekt nowelizacji ustawy o OZE. Co w nim znajdziemy?

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.