Aukcje – II faza wsparcia morskiej energetyki wiatrowej – szkolenie

Aukcje – II faza wsparcia morskiej energetyki wiatrowej – szkolenie
Pexels/Pixabay

Zapraszamy na szkolenie i warsztaty on-line: „Aukcje – II faza wsparcia morskiej energetyki wiatrowej”. Spotkanie odbędzie się 24 listopada 2022 r.

Szkolenie i warsztaty on-line
Aukcje – II faza wsparcia morskiej energetyki wiatrowej”
24 listopada 2022 r.

Program:

REKLAMA

9.00-9.30 Logowanie uczestników
9:30-11:30

I. Przedmiot i cel ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (MFW)
1. Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 20 maja 2021 r. – Pomoc państwa SA.55940 (2021/N) – Program morskiej energetyki wiatrowej w Polsce – zakres oceny systemu
2. Główne definicje legalne
– moc zainstalowana elektryczna morskiej farmy wiatrowej;
– morska farma wiatrowa;
– morska turbina wiatrowa;
– operator rozliczeń energii odnawialnej;
– właściciel zespołu urządzeń;
– wytwórca;
– zespół urządzeń służących do wyprowadzenia mocy.
3. Zadania i kompetencje Prezesa URE
– funkcje regulacyjno-kontrolne;
– funkcje organu udzielającego pomocy publicznej.
4. Adresaci ustawy
– wytwórcy, operatorzy systemów elektroenergetycznych dystrybucyjnych, operator systemu elektroenergetycznego przesyłowego – główne obszary regulacji,
5. Termin wytworzenia i wprowadzenia do sieci po raz pierwszy energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej – przesłanki jego wydłużenia
6. Ustawowe zasady udzielania pomocy publicznej – tzw. fazy wsparcia
– wymogi ogólne – rozłączność systemów wsparcia;
– rodzaj, forma oraz wysokość zabezpieczeń; 
– zasady ustalenia ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci;
– zasady ustalania ceny stanowiącej podstawę wypłaty ujemnego salda – warunki jej aktualizacji – odkup przyłącza;
– okres wsparcia;
– wolumen energii elektrycznej uprawnionej do wsparcia;
– wartość pomocy inwestycyjnej – reguły kumulacji.

II. Zasady przyznawania prawa do pokrycia ujemnego salda – tzw. II faza wsparcia – system aukcyjny
1. Elementy oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej w morskiej farmie wiatrowej – elementy wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji;
2. Przebieg procedury oceny formalnej;
3. Przedmiot aukcji;
4. Terminy przeprowadzania aukcji – maksymalna moc zainstalowana elektryczna aplikujących projektów;
5. Ogłoszenie o aukcji – formalne warunki dopuszczenia do aukcji;
6. Elementy regulaminu aukcji;
7. Zasady składania ofert – cena maksymalna oraz zasady jej ustalania;
8. Przebieg aukcji – rozstrzygnięcie – zamknięcie sesji aukcji – przesłanki unieważnienia;
9. Zasady aktualizacji oferty – dostosowanie umów o przyłączenie do sieci morskich farm wiatrowych.
11:30-11:50 Przerwa
11:50-13:20

REKLAMA

III. Zasady rozliczeń ujemnego salda
1. Warunki i okres przysługiwania prawa do pokrycia ujemnego salda;
2. Obowiązki wytwórcy;
3. Przesłanki oraz zasady przyznawania rekompensaty finansowej;
4. Zbywalność prawa do pokrycia ujemnego salda.
IV. Plan łańcucha dostaw materiałów i usług
1. Elementy konieczne – poziom szczegółowości;
2. Główne wątpliwości interpretacyjne;
3. Aktualizacja planu łańcucha dostaw i usług – obowiązki sprawozdawcze.
V. Zasady przyłączania wytwórców do sieci oraz rozporządzania własnością morskiej farmy wiatrowej
1. Obowiązkowe układy pomiarowo-rozliczeniowe oraz systemy morskiej farmy wiatrowej;
2. Warunki przyłączenia/wstępne warunki przyłączenia – procedura – termin wydania – zabezpieczenie wykonania zobowiązań wytwórcy;
3. Gwarancja niezawodnych dostaw energii w umowie o przyłączenie do sieci;
4. Termin pierwszego dostarczenia energii do sieci w przypadku wygrania aukcji;
5. Przeniesienie własności morskiej farmy wiatrowej – skutki prawne.
VI. Kontrola
1. Zakres uprawnień kontrolnych Prezesa URE;
2. Przedmiot kontroli;
3. Katalog rozstrzygnięć kontrolnych Prezesa URE – skutki w obszarze prawa do pokrycia ujemnego salda;
4. Obowiązki informacyjne wytwórców;
5. Sankcje karne – naruszenia przepisów zagrożone karą pieniężną – wysokość kar pieniężnych.
13:20-14:00 Podsumowanie zajęć, dyskusja i zakończenie szkolenia 

Prowadząca: absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki. Wiodący ekspert do spraw systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków energii.

Więcej szczegółów>>
Formularz w załączniku>>

Kontakt i rejestracja:
EUROCON
Tel.: 22 631 22 81
Kom.: 503 123 570
biuro@euro-con.pl

 

artykuł sponsorowany