PEP przejmie aktywa Polenergii Holding i pozyska inwestora z Chin

PEP przejmie aktywa Polenergii Holding i pozyska inwestora z Chin
Zbigniew Prokopowicz, prezes zarządu Polish Energy Partners

Polish Energy Partners („PEP”) przejmie aktywa Polenergii Holding S.a.r.l („Polenergia Holding”), a powstała na skutek połączenia aktywów spółka, pod nazwą Polenergia S.A. („Polenergia”), stanie się największą polską prywatną grupą energetyczną. Jednocześnie spółka pozyska inwestora, fundusz CEE Equity Partners, który za kwotę 240 mln zł zostanie właścicielem mniejszościowego, 16-procentowego pakietu akcji. To pierwsza inwestycja tego funduszu w Polsce i w regionie. Na przełomie 2014 i 2015 roku nowo powstała Polenergia planuje także emisję akcji bez prawa poboru. W ten sposób zostanie zgromadzony kapitał na realizację strategii wzrostu, pozwalającej uzyskiwać w długim okresie przewidywalne zwroty i przepływy finansowe.

Zaangażowanie renomowanego inwestora finansowego i wniesienie do grupy perspektywicznych, już generujących stabilne zwroty i przepływy finansowe aktywów to kolejny etap budowy największej polskiej prywatnej grupy energetycznej. Nowo powstała grupa będzie znaczącą alternatywą inwestycyjną dla czołowych państwowych firm energetycznych na warszawskim parkiecie.

Akcje za wnoszone przez Polenergię Holding aktywa zostaną objęte po cenie emisyjnej 33,03 zł każda. Fundusz CEE Equity Partners obejmie akcje po tej samej cenie (33,03 zł każda) za łączną kwotę 240 mln zł uzyskując 16 proc. udział w połączonej spółce. Wnoszone aktywa składają się z akcji i udziałów w przejmowanych spółkach Polenergii Holding.

REKLAMA

To pierwsza inwestycja w historii funduszu CEE Equity Partners, uruchomionego na początku 2014 roku. Fundusz planuje w ciągu 2-3 lat zainwestować 500 mln USD w najbardziej perspektywiczne projekty energetyczne, telekomunikacyjne i infrastrukturalne w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Po zainwestowaniu znaczącej części pierwszej transzy, CEE Equity Partners może uruchomić dodatkowe 1,5 mld USD.

– Pozyskanie tak wymagającego inwestora finansowego, jakim jest fundusz CEE Equity Partners, pokazuje jak duży jest potencjał rozwoju i wzrostu wartości Polenergii. Cieszę się, że nasz projekt jest pierwszą, a tym samym szczególnie ważną inwestycją Funduszu w regionie. Dla Grupy Kulczyk Investments to kolejny ważny krok w konsekwentnie wdrażanej strategii tworzenia pierwszej polskiej prywatnej grupy energetycznej – powiedział Sebastian Kulczyk, prezes zarządu Kulczyk Investments, która jest właścicielem Polenergii Holding i większościowym akcjonariuszem w PEP.

Na przełomie 2014 i 2015 roku Grupa Polenergia planuje także pozyskać dodatkowe środki na inwestycje z emisji akcji bez prawa poboru przeznaczonej do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Planowana emisja rynkowa znacząco poprawi tzw. free float akcji Grupy. Pozyskane środki z emisji akcji do CEE Equity Partners oraz emisji rynkowej zapewnią finansowanie dla realizacji strategii wzrostu w latach 2014-2018.

– Inwestycja CEE Equity Partners w projekt biznesowy Polenergii potwierdza rzeczywistą wartość akcji spółki oraz wysoki potencjał rozwoju grupy i wzrostu jej wartości w kolejnych latach. Biorąc pod uwagę znaczący potencjał finansowy funduszu, widzimy również możliwości rozwoju naszej współpracy przy nowych, potencjalnych projektach, które mogą się pojawić w przyszłości. Kolejnym krokiem przewidzianym na połowę sierpnia br. będzie zatwierdzenie transakcji przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki – powiedział Zbigniew Prokopowicz prezes zarządu PEP.

Strategia inwestycyjna CEE Equity Partners zakłada zaangażowanie na okres 7-9 lat – jest to więc stabilny inwestor oczekujący wzrostu wartości Polenergii w długim terminie.

– Polenergia to jedyna w Polsce tak silnie zdywersyfikowana prywatna spółka z sektora energetycznego, która jest aktywna w najbardziej perspektywicznych segmentach tego rynku. Analizując pierwsze projekty szukaliśmy właśnie takiej szansy inwestycyjnej. Dodatkowymi argumentami przemawiającymi za tą inwestycją było zaangażowanie Kulczyk Investments oraz silny i doświadczony zespół menedżerów. Naszym zdaniem jest to gwarancja najwyższej efektywności wykorzystania kapitału oraz dynamicznego wzrostu. Jeśli Polenergia dalej, równie skutecznie, będzie realizować strategię rozwoju, nie wykluczamy w przyszłości możliwości zwiększenia zaangażowania kapitałowego – powiedział Rafał Andrzejewski, dyrektor inwestycyjny CEE Equity Partners.

Strategia rozwoju

Wniesienie aktywów i zaangażowanie inwestora finansowego jest kontynuacją realizacji przez spółkę długoterminowej strategii, przewidującej stworzenie zintegrowanej grupy energetycznej obecnej we wszystkich segmentach rynku energii, ze szczególną ekspozycją na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych oraz regulowaną infrastrukturę elektryczną i gazową. Zapewni to stabilne dochody oraz zwroty z prowadzonej działalności.

Portfel aktywów wytwórczych powstały po przejęciu aktywów Polenergii Holding i projekty oddane do eksploatacji w przyszłości, opierają się na przychodach ze sprzedaży energii i certyfikatów w ramach długoterminowych umów oraz stabilnych regulowanych przychodów z dystrybucji i przesyłu, co znacząco ogranicza ryzyka związane ze zmiennością cen rynkowych.

Strategia wzrostu wartości jest wspierana przez znaczącą poprawę otoczenia regulacyjnego w obszarach energetyki odnawialnej i kogeneracji.

– Mamy precyzyjny plan rozwoju zapewniający stabilne i przewidywalne zwroty z inwestycji. Pozyskane środki w głównej mierze zostaną przeznaczone na budowę farm wiatrowych. Łącznie, do  końca 2016 r., planujemy posiadać portfel lądowych farm wiatrowych o mocy 461 MWe. Kolejnym kluczowym elementem strategii będzie realizacja do 2018 roku połączenia gazowego łączącego Polskę z europejskim systemem gazowym o mocy do 5 mld m3. Projekt ten ma istotne znaczenie dla zabezpieczenia niezależności energetycznej Polski i UE – informuje Zbigniew Prokopowicz, prezes zarządu PEP.

Wzrost wartości będzie realizowany w dwóch fazach:

Faza 1, realizowana w latach 2014-2016 przez:

– uruchomienie dodatkowych 380MW lądowych farm wiatrowych, z czego 67 MW jest aktualnie w budowie, budowa kolejnych 37MW rozpocznie się w lipcu 2014. Ponadto, dla 147 MW rozpoczęto proces pozyskiwania finansowania;

– podpisanie umowy przyłączeniowej (przewidziane na sierpień 2014) oraz uzyskanie decyzji środowiskowej dla 1,200 MW morskich farm wiatrowych;

– zakończenie dewelopmentu do etapu projektu gotowego do budowy, w tym uzyskanie finansowania, rurociągu gazowego pomiędzy Niemcami i  Polską o przepustowości do 5 miliardów m3/rocznie.

Faza 2, realizowana w latach 2017-2022 przez:

REKLAMA

– uruchomienie kolejnych 500 MW lądowych farm wiatrowych;

– uruchomienie 600 MW morskich farm wiatrowych oraz zakończenie developmentu do etapu projektu gotowego do budowy kolejnych 600 MW;

– uruchomienie rurociągu gazowego pomiędzy Niemcami i Polską.

Spółki i aktywa wniesione do PEP, wchodzące w skład  Polenergia Holding z siedzibą w Luksemburgu, kontrolowaną przez Kulczyk Investments, to:

– 100% udziałów w Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. – spółka operująca gazową elektrociepłownią „Nowa Sarzyna”, posiadającą 116 MWe mocy elektrycznej oraz 70 MWt mocy cieplnej;

– 100% udziałów w Polenergia Kogeneracja Sp. z o.o. – spółka prowadząca działalność w zakresie dystrybucji i obrotu gazem ziemnym oraz kogeneracji;

– 100% udziałów w Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. – spółka prowadząca działalność w zakresie dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej;

– 100% akcji Polenergia Obrót S.A. – spółka prowadząca działalność w zakresie handlu energią elektryczną, gazem oraz certyfikatami;

– 100% udziałów w Natural Power Association Sp. z o.o., który jest jedynym udziałowcem lub akcjonariuszem spółek: Bałtyk Północny S.A., Bałtyk Środkowy II Sp. z o.o., Bałtyk Środkowy III Sp. z o.o. – spółki prowadzące development projektu morskich farm wiatrowych o łącznej mocy do 1200 MWe, w tym 600 MWe do roku 2022;

– 100% udziałów w PPG Pipeline Projektgesselschaft GmbH oraz 100% udziałów w PPG Polska Sp. z o.o. – spółki prowadzące development projektu budowy rurociągu łączącego gazociągi Polski i Niemiec,

– 100% udziałów w Elektrownia Północ Sp. z o.o. – spółka realizująca development systemowej elektrowni węglowej na parametry nadkrytyczne na północy Polski, docelowo o mocy ok. 1600 (2*800) MWe;

– 20% udziałów w spółce GEO Kletnia Sp. z o.o. – spółka prowadząca development projektu farmy wiatrowej o mocy ok. 40 MW.

Polish Energy Partners (PEP)

PEP to wiodąca i jedna z najdynamiczniej rozwijających się firm w dziedzinie realizacji projektów energetycznych w oparciu o odnawialne źródła energii. Oparta jest na trzech obszarach działalności: Energetyka Wiatrowa, Outsourcing Energetyki Przemysłowej oraz Produkcja Paliw z Biomasy. Obiekty zarządzane przez Spółkę wytwarzają przeszło 8% energii odnawialnej w kraju, uzyskiwanej z wiatru i spalania biomasy.

PEP jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2005 roku, a od 2012 roku większościowym udziałowcem spółki jest Grupa Kulczyk Investments.

Polenergia

Polska prywatna grupa energetyczna o międzynarodowym zasięgu, która składa się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Jest jednym ze strategicznych aktywów międzynarodowej grupy inwestycyjnej Kulczyk Investments.

CEE Equity Partners

CEE Equity Partners to fundusz private equity, który ma do zainwestowania 500 mln dolarów w Polsce i 15 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Fundusz został powołany na początku 2014 r., a kapitał pozyskał od the Export-Import Bank of China oraz państwowych instytucji finansowych z Europy-Środkowo-Wschodniej. Fundusz inwestuje jednorazowo od 20 do 75 mln dolarów (istnieje możliwość powiększenia tej kwoty o analogiczne finansowanie bankowe) głównie w pakiety większościowe firm z branż energetycznej, telekomunikacyjnej, infrastrukturalnej oraz wysoce specjalistycznego przemysłu. CEE Equity Partners inwestuje w projekty na 5-9 lat, czynnie angażując się w zarządzanie i rozwój biznesu spółek portfelowych. Fundusz tworzy grupa ekspertów rynku kapitałowego z wieloletnim doświadczenie w podobnych projektach w Europie Środkowo-Wschodniej.

materiał prasowy