Podatek od nieruchomości płaci właściciel elektrowni wiatrowej a nie gruntu

Podatek od nieruchomości płaci właściciel elektrowni wiatrowej a nie gruntu
Vestas press

– Rozliczenia podatku od nieruchomości w przypadku inwestycji OZE wiążą się z licznymi kontrowersjami. Ostatnio wątpliwości co do klasyfikacji podatnika podatku od nieruchomości w przypadku elektrowni wiatrowych rozwiał Minister Finansów. Zgodnie z odpowiedzią z dnia 20 marca 2015 r. na interpelację poselską nr 31489 z dnia 10 marca 2015 r., podatnikiem podatku nieruchomości od części budowlanych elektrowni wiatrowych, a także innych budowli, są właściciele tych budowli, a nie właściciele gruntu – pisze Katarzyna Klimkiewicz-Deplano, Doradca Podatkowy, Partner w Advicero Tax Sp. z o.o.

Jak wskazuje Katarzyna Klimkiewicz-Deplano, Doradca podatkowy, Partner w kancelarii Advicero Tax, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych kształtuje ogólną zasadę, stosownie do której podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, a także posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Jednocześnie wskazać należy, że podatkiem od nieruchomości podlegają opodatkowaniu w analizowanym przypadku (i) grunty oraz (ii) budowlane elementy elektrowni wiatrowej (tzw. Budowle).

Odnosząc te powyższe regulacje do elektrowni wiatrowej, w sytuacji, gdy właścicielami gruntów, na których znajdują się budowle tworzące elementy elektrowni wiatrowej (fundamenty, maszty, nawierzchnie dróg i placów, ogrodzenia, sieci przesyłowe), są rolnicy, a grunt ten jest dzierżawiony przez przedsiębiorców wznoszących elektrownie wiatrowe, to podatnikami podatku od nieruchomości w zakresie gruntu są właściciele działek.

REKLAMA

Natomiast w zakresie ustalenia podatnika podatku od nieruchomości w stosunku do obiektów wzniesionych na tym gruncie (budowli), należy odwołać się do przepisów prawa cywilnego dotyczących zasady superficies solo cedit – związania własności budynków i urządzeń trwale połączonych z gruntem z własnością tego gruntu.

REKLAMA

W tym kontekście trwałość związania z gruntem należy odnieść zarówno do cech dotyczących intensywności fizycznego połączenia (mocy powiązania) z gruntem, jak i stałości (długotrwałości) połączenia z gruntem. O tym, czy ma miejsce trwałe połączenie, decyduje wola stron. Nie jest częścią składową gruntu obiekt połączony z gruntem tylko dla przemijającego użytku.

Z przytoczonych wyżej regulacji wynika, że za trwale z gruntem związany obiekt budowlany można uznać tylko taki, który spełnia dwa warunki: nie można go od gruntu oderwać bez jego uszkodzenia i nie jest to obiekt wzniesiony do tzw. przemijającego użytku.

Konsekwentnie, podatnikiem podatku od nieruchomości od części budowlanych elektrowni wiatrowych, a także innych budowli, jeżeli zostały wzniesione (zgodnie z wolą stron, na czas określony) dla przemijającego użytku, są właściciele tych budowli (inwestor), a nie właściciele gruntu. Oni też zobowiązani są do składania deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości od powyższych budowli i uiszczania stosownej daniny.

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano, Doradca Podatkowy, Partner w Advicero Tax Sp. z o.o.

www.advicero.eu