Morska energetyka wiatrowa szansą dla polskiego przemysłu

Morska energetyka wiatrowa stanowi ważny element rozwoju w basenie Morza Bałtyckiego. Na rozwoju sektora mogą zarobić polscy {więcej}podwykonawcy. Kraje inwestujące w morską energetykę wiatrową mogą liczyć na wsparcie UE. Wszystko zależy jednak od uwarunkowań prawnych.

Jak wynika ze scenariusza projektu OffshoreGrid, w 2020 roku morska energetyka wiatrowa w Polsce może dysponować mocą w wysokości 500 MW. Jak podają eksperci, koszt postawienia farmy wiatrowej o takiej mocy wyniesie od 845 mln EUR do 1,25 mld EUR. Cena zależna jest od warunków, tj. głębokości, rodzaju dna, typu turbiny i innych i szacuje się ją od 1,69 mln EUR / 1 MW do 2,5 mln EUR/ 1 MW. Potrzeby rynkowe są znacznie wyższe i do 2030 roku mogłyby wynieść 5 300 MW na terenie naszego kraju.

Morska energetyka wiatrowa charakteryzuje się wyższą strukturą kosztów inwestycyjnych od energetyki lądowej (1,5 do 2-krotnie zależnie od lokalizacji i technologii). Jak podają eksperci, aż 49% w strukturze kosztów zajmuje produkcja turbin wiatrowych wraz z transportem i instalacją. Produkcja fundamentów to 21%, a tak wysoki udział w kosztach stwarza okazję na zamówienia dla firm budowlanych oraz portów, które mogą stanowić zaplecze produkcyjne.

REKLAMA

Niewykorzystany potencjał w trakcie rozwoju lądowej energetyki wiatrowej spowodował, że nie doszło do żadnej dużej inwestycji związanej z produkcją na potrzeby sektora, choć na tle innych krajów UE, Polska dysponuje w dalszym ciągu tańszą siłą roboczą i posiada (jeszcze niezagospodarowany) potencjał przemysłowy w branży hutniczej, stoczniowej i budowlanej. Stwarza to w kraju dobre warunki do rozwoju łańcucha dostaw podzespołów dla morskiej energetyki wiatrowej.  Początkowo, polskie przedsiębiorstwa mogłyby dostarczać na potrzeby energetyki wiatrowej elementy konstrukcji wspierających, np. wieże i fundamenty. Wzrost liczby instalacji morskich turbin przy polskim wybrzeżu stwarza okazję dla polskich firm do dywersyfikacji swojej aktywności i rozwoju jednostek wyspecjalizowanych w produkcji wysokiej jakości komponentów elektrowni wiatrowych np.: generatorów, przekładni czy skrzydeł.

Na terenie Polski zlokalizowane są obecnie 3 zakłady, które już teraz gotowe są do realizacji zamówień na potrzeby morskich farm wiatrowych: Spomasz SA (Żary), producent konstrukcji przeznaczonych do zastosowań morskich. Obecnie firma produkuje elementy wież morskich elektrowni wiatrowych  i zatrudnia około 450 osób. Spółka KK-Electronic (Szczecin) zajmuje się produkcją systemów sterujących morskimi farmami wiatrowymi, a LM Glassfieber (Goleniów) jest jednym z najważniejszych producentów skrzydeł do turbin wiatrowych.

REKLAMA

Na światowym rynku dostępne są jedynie 2 statki przeznaczone do instalacji turbin wiatrowych. Realizacja celów na rok 2020 rodzi konieczność wybudowania 12 statków do instalacji turbin na głębokościach 30-40 m. Koszt wybudowania jednej jednostki to ok. 200 mln EUR. – Polskie stocznie stanowią potencjalne miejsce budowy takich jednostek – mówi Bogdan Gutkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Energetyki Wiatrowej – Trójmiejskie stocznie wykonały już jedną platformę do stawiania turbin na morzu (Thor)-. Budowa statków wiąże się także z zamówieniami w branży hutniczej.

Pomimo słabego rozwoju wewnętrznego rynku lądowej energetyki wiatrowej, od dziesięciu lat wzrasta liczba podmiotów, które zajmują się produkcją mniej skomplikowanych podzespołów. W ostatnich kilku latach widoczna jest coraz większa aktywność firm w tym obszarze.

Nowe zlecenia dla polskich stoczni, zamówienia w branży hutniczej, powstanie nowych zakładów przemysłowych, to tylko niektóre perspektywy związane z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Rozwój sektora wiąże się ze wzrostem bezpieczeństwa energetycznego, ochroną klimatu i tworzeniem nowych miejsc pracy. Wczesny etap kształtowania morskiej energetyki wiatrowej w UE stwarza okazję dla polskich przedsiębiorstw do poszerzenia lub całkowitej zmiany profilu działalności. Na to, czy ten potencjał zostanie odpowiednio wykorzystany będzie miała również wpływ polityka państwa w tym zakresie.

Z uwagi na dostępność infrastruktury transportowej preferowanym obszarem do tego rodzaju inwestycji jest nadmorski obszar Polski, jednak rozwój sektora może mieć pozytywny wpływ również na pozostałe części kraju.

RAMKA: Struktura kosztów inwestycyjnych dla farmy wiatrowej na morzu na przykładzie farm Horn Rev i Nysted; źródło: „Gospodarcze i społeczne aspekty rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”:

Kategoria kosztów inwestycyjnych Nakłady w tys. EUR/MW Udział w kosztach całkowitych
Turbiny wiatrowe wraz z transportem i instalacją 815 49%
Stacja transformatorowa wraz z głównym kablem łączącym z lądem 270 16%
Wewnętrzna sieć elektryczna 85 5%
Fundamenty 350 21%
Projektowanie i zarządzanie 100 6%
Analizy środowiskowe 50 3%
Inne 10 <1%
Razem 1680  


Źródło: Acta Forum Ltd. / Polskie Towarzystwo Energetyki Wiatrowej