Farmy wiatrowe Energi mocno tracą na wartości

Farmy wiatrowe Energi mocno tracą na wartości
Energa press

Zarząd Energa S.A. podał, że w związku z wystąpieniem zmian w otoczeniu rynkowym, takich jak spadek cen świadectw pochodzenia energii oraz utrzymujące się niskie ceny energii elektrycznej, zostały zidentyfikowane przesłanki, które mogą skutkować spadkiem wartości odzyskiwalnej aktywów Grupy Energa„.

Energa, w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości za I kwartał 2016 roku, wczoraj podjęła decyzję o przeprowadzeniu w segmencie wytwarzania odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych na łączną kwotę 187,6 mln zł.

W związku z tym konieczne było przeprowadzenie testów na utratę wartości również dla wartości firmy (goodwill) powstałej w wyniku nabycia portfela farm wiatrowych w 2013 roku, które spowodowały rozpoznanie odpisu w wysokości 117 mln zł. Łączny wpływ w/w odpisów na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016 roku Grupy ENERGA wynosi 304,6 mln zł. Powyższe operacje mają charakter niegotówkowy i nie mają wpływu na aktualną i przyszłą pozycję płynnościową Grupy – informuje Energa. 

REKLAMA

Odpisami zostały objęte przede wszystkim istniejące i projektowane farmy wiatrowe. Po dokonanych odpisach wartość księgowa farm wiatrowych w skonsolidowanym bilansie Grupy Energa wynosi 892,6 mln zł, w tym 86,9 mln zł obejmujących projektowane elektrownie wiatrowe.

Energa dodaje, że przesłanki do dokonania odpisów nie uwzględniają ewentualnych zmian legislacyjnych związanych z projektem ustawy o inwestycjach w elektrownie wiatrowe i z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii. – Prace nad tymi aktami prawnymi trwają i na ten moment niemożliwe jest rzetelne oszacowanie ich oddziaływania na wartość aktywów Grupy Energa – komentuje zarząd Energi. 

REKLAMA

Testy nie wykazały utraty wartości dla istniejących konwencjonalnych aktywów wytwórczych Grupy Energa.

Wiatrowy portfel Energi zwiększył się znacznie po przejęciu w 2013 r. części aktywów wycofujących się z Polski koncernów Iberdrola i Dong. Energa przejęła wówczas farmy wiatrowe Karścino (woj. zachodniopomorskie) i Bystra (woj. pomorskie), a także projekty, których potencjał szacuje się na 1190 MW. Pozostałe sprzedawane przez Iberdrolę i Dong aktywa przejęło wtedy PGE. 

Obecnie Energa posiada w swoim portfelu 4 farmy wiatrowe – Karcino o mocy 51 MW, Karścino (90 MW), Bystra (24 MW) i Myślino (20 MW). W zakresie OZE do Energi należy też elektrownia wodna we Włocławku o mocy 160,20 MW, elektrownia szczytowo-pompowa w Żydowie o mocy 184,6 MVA, a także 45 małych elektrowni wodnych o łącznej mocy 42,36 MW. Grupa Energa ma w swoim portfelu OZE także dwie farmy fotowoltaiczne – w Gdańsku (1,63 MW) oraz Czernikowie k.Torunia (4 MW). 

Jak wynika z ostatniej wypowiedzi prezesa Energi podczas posiedzenia sejmowej Komisji ds. energii i skarbu państwa, pontencjał OZE Energi może w najbliższej przyszłości nie ulec zmianie. Dariusz Kaśków zapewnił, że jego firma jest w trakcie opracowania nowej strategii, której filarami ma być zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego poprzez inwestycje w wytwarzanie konwencjonalne. Jednocześnie dodał, że w kwestii OZE Energa nie planuje inwestycji w nowe farmy wiatrowe „bo sama ma problem z bilansowaniem swoich lokalnych źródeł”, rozważa natomiast pójście w kierunku biospalarni. Prezes Energi nie wspomniał o ewentualnym kontynuowaniu kierunku budowy farm fotowoltaicznych czy o budowie biogazowni rolniczych.  

gramwzielone.pl