Dotacje na infrastrukturę dla farm wiatrowych w 2012 r.

Dotacje na infrastrukturę dla farm wiatrowych w 2012 r.
A.Kuzminski, flickr cc-by-2.0

NFOiGW ogłosił nabór wniosków w konkursie na dofinansowanie rozbudowy sieci energetycznych w celu przyłączania elektrowni wiatrowych. {więcej}

Konkurs Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest realizowany w ramach tzw. Systemu zielonych inwestycji GIS pt. „Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)”.

Całkowity budżet programu, którego raelizację zaplanowano na lata 2012-2015, to 55 mln zł. Środki te pochodzą ze sprzedaży przez Polskę praw do emisji CO2, których nadwyżkę posiadamy na mocy Protokołu z Kioto.

REKLAMA

O dotację mogą ubiegać się zarówno operatorzy energetyczni jak i deweloperzy farm wiatrowych. Wnioski o dotację mogą dotyczyć w szczególności budowy lub modernizacji:

– przyłączy na odcinku od źródła energii do punktu przyłączeniowego,

– jedostek rozdzielnicy o mocy 110kV/SN oraz napowietrznych lub/i kablowych sieci 110 kV/SN,

– stacji 110kV/SN,

– przyłączeń pomiędzy stacjami transformatorowo-rozdzielczymi 110 kV/SN i siecią 220 kV lub 400 kV,

– rezerwowych źródeł energii w celu ustabilizowania sieci zasilanych okresowo przez OZE,

– moderniazcji sieci w celu zwiększenia dopuszczalnej temperatury pracy linii przesyłowej.

– Dofinansowanie w II konkursie udzielane będzie wyłącznie w formie dotacji ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym – 200 zł za każdy kW przyłączonej mocy elektrycznej ze źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE), lecz nie więcej niż 40% kosztów kwalifikowanychprzedsięwzięcia. Koszt całkowity przedsięwzięcia musi przewyższać 8 mln zł. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w tym konkursie wynosi 55 mln zł – informuje NFOŚiGW.

Wnioski można składać w terminie 14-27 marca 2012 r.

gramwzielonene.pl

REKLAMA

 


KOMUNIKAT NFOŚiGW

 

NFOŚiGW finansuje budowę nowych przyłączy energetycznych do elektrowni wiatrowych. Deweloperzy farm wiatrowych, operatorzy sieci, producenci i dystrybutorzy energii łatwiej podłączą nowe wiatraki do sieci.

W Polsce najlepsze warunki do budowy farm wiatrowych panują na obszarach, gdzie infrastruktura sieciowa jest mało rozbudowana i słabej jakości. To podstawowe bariery w  rozwoju energetyki wiatrowej, do których należą również utrudnienia w podłączeniach  farm wiatrowych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) od  14 marca przez kolejne dwa tygodnie przyjmuje wnioski na dofinansowanie budowy lub modernizacji sieci elektroenergetycznej umożliwiających  podłączenia nowych źródeł energii wiatrowej.

Z dopłat skorzystają nie tylko producenci i dystrybutorzy energii oraz operatorzy sieci przesyłowych, ale również deweloperzy budujący nowe farmy wiatrowe. Za każdy megawat podłączonej mocy z elektrowni wiatrowej otrzymają 200 tys. zł dotacji, łącznie jednak nie więcej niż 40% kosztów kwalifikowanych swojej inwestycji. Zaplanowany budżet programu „Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej wynosi 55 mln zł i został przewidziany na 3 lata. Warunkami otrzymania dofinansowania będzie koszt całkowity inwestycji przekraczający 8 mln zł oraz terminowa realizacja przedsięwzięcia. Inwestycje sieciowe zostaną zakończone do 30 czerwca 2013 r., a podłączenie nowych turbin wiatrowych do Krajowej Sieci Energetycznej (KSE) powinno nastąpić najdalej w ciągu następnych 15 miesięcy.

Wśród wielu odnawialnych źródeł energii, inwestycje w farmy wiatrowe są obarczone stosunkowo małym ryzykiem i najmniej wymagają wsparcia publicznego. Największą dla nich przeszkodą jest zły stan infrastruktury sieciowej i temu właśnie chcemy zaradzić.” mówi Jan Rączka, prezes Zarządu NFOŚiGW. Oprócz nowych przyłączy energetycznych, dofinansowana może być też budowa i rozbudowa: nowych odcinków sieci napowietrznej, rozdzielni mocy, stacji transformatorowo-rozdzielczymi i połączeń między nimi, rezerwowych źródeł energii a także modernizacja sieci polegająca na zwiększeniu dopuszczalnej temperatury pracy.

Środki przeznaczone na ten cel pochodzą ze sprzedaży przez Polskę nadwyżek praw do emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z protokołem z Kioto w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS). Środki te przeznaczane są również  na poprawę zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej, budowę biogazowni rolniczych oraz elektrociepłowni i ciepłowni na biomasę.