Tauron: odpis wartości farm wiatrowych na 281 mln zł

Tauron: odpis wartości farm wiatrowych na 281 mln zł
Farma wiatrowa w Zagórzu / foto: Tauron

Tauron Polska Energia poinformowała o podjęciu decyzji o rozpoznaniu w segmencie Wytwarzanie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowej jednostek wytwórczych. W skład segmentu Wytwarzanie wchodzą spółki wytwarzające energię elektryczną i ciepło ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych.

Konieczność ujęcia tych zdarzeń w wynikach finansowych za 2016 r. ma wynikać przede wszystkim z „uwzględnienia w testach następujących zmian w otoczeniu rynkowym regulacji w obszarze odnawialnych źródeł energii, spadku cen świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych, a także utrzymujących się niekorzystnych warunków rynkowych z punktu widzenia rentowności energetyki węglowej”.

Wartość utworzonych odpisów dotyczących tylko farm wiatrowych ma wynieść około 281 mln zł. Obecnie w swoim portfolio Tauron posiada farmy wiatrowe Lipniki (30,75 MW), Zagórze (30 MW), Wicko (40 MW) i Marszewo (82 MW). 

REKLAMA

Natomiast wartość odwróconych odpisów netto – tj. wartość nadwyżki odwróconych odpisów nad ich utworzeniem – dotyczących majątku wytwórczego w pozostałych obszarach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ma wynieść około 204 mln zł.

Wartość utworzonych odpisów z tytułu utraty bilansowej wartości posiadanych akcji i udziałów oraz pożyczki wewnątrzgrupowej ma wynieść w sumie ok. 613 mln zł.

Spółka zastrzega, że informacje o planowanych odpisach mają na razie charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów i wielkość odpisów z tytułu utraty wartości bilansowej aktywów zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych Tauron Polska Energia S.A. za rok 2016, których publikację zaplanowano na 15 marca 2017 r.

REKLAMA

Podając wyniki finansowe za I półrocze 2016 r. spółka informowała, że „w odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego Tauron Polska Energia S.A. za I półrocze 2016 r. przeprowadzone testy wskazały zasadność ujęcia odpisów z tytułu utraty bilansowej wartości akcji i udziałów w spółkach Tauron Wytwarzanie S.A. oraz Tauron Ekoenergia Sp. z o.o. oraz odwrócenia odpisu dla spółki Tauron Ciepło Sp. z o.o. w łącznej kwocie netto w wysokości około 1 mld zł. Przewidywany szacunkowy wpływ tych odpisów na obciążenie wyniku netto w sprawozdaniu jednostkowym wynosi około 1 mld zł”.

Jak wówczas informowano, na tę kwotę miały złożyć się m.in. odpisy dotyczące farm wiatrowych w wysokości około 0,5 mld zł oraz odpisy dotyczące majątku wytwórczego w obszarze wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokości netto około 0,2 mld zł.

Natomiast rok temu spółka podała, że przeprowadzone testy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. wskazały zasadność ujęcia odpisów z tytułu częściowej bądź całkowitej utraty bilansowej wartości aktywów obejmujących istotną część majątku wytwórczego Grupy w obszarze wytwarzania energii elektrycznej i ciepła – bloków energetycznych o różnej mocy (w szczególności 200 MW i 150 MW), bloków opalanych biomasą i kogeneracyjnych.

Przeprowadzone wówczas przez Tauron testy wskazały zasadność ujęcia odpisów z tytułu utraty bilansowej wartości akcji i udziałów w spółkach Tauron Wytwarzanie S.A. oraz Tauron Ciepło Sp. z o.o. w łącznej kwocie 4 931 mln zł.  

Tauron podawał wówczas w komunikacie, że „konieczność dokonania odpisów wynika przede wszystkim z uwzględnienia w testach utrzymującej się niekorzystnej dla wytwórców energii elektrycznej sytuacji rynkowej i wynikającego z niej przyjęcia bardziej konserwatywnych prognoz kształtowania się cen energii elektrycznej oraz ograniczenia wolumenów produkcji w przyszłości”. Spółka zaznaczyła jednocześnie, że „utrzymywanie się niekorzystnych trendów może spowodować konieczność dokonania dalszych odpisów”.

red. gramwzielone.pl