BOŚ zwiększa odpisy wartości kredytów na farmy wiatrowe

BOŚ zwiększa odpisy wartości kredytów na farmy wiatrowe
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Wartość kredytów przyznanych na farmy wiatrowe w grupie BOŚ oscyluje wokół 2 mld zł. Wartość wykonanych przez ten bank odpisów aktualizujących w obszarze energetyki wiatrowej wzrosła w tym roku, ale już nie tak bardzo jak w roku ubiegłym  ze 107,17 mln zł na koniec 2016 r. do poziomu 112,53 mln zł na koniec III kwartału br. 

Grupa BOŚ właśnie pochwaliła się dobrymi wynikami finansowymi po III kwartale 2017 r. Zysk netto po trzech kwartałach br. wyniósł 56,9 mln zł wobec 0,9 mln zł zysku w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Największy wzrost BOŚ wypracował w obszarze odsetkowym. W porównaniu z trzema kwartałami 2016 r. wynik z tytułu odsetek zwiększył się o 30,4 proc., czyli o 67,9 mln zł, przekraczając finalnie 291 mln zł.  W skali całej Grupy koszty odsetkowe spadły o 87 mln zł, czyli o 29,1 proc.

REKLAMA

Wskaźnik kosztów do dochodów na koniec III kwartału 2017 r. wynosił 64,8 proc. wobec 74,6 proc. w 2016 r.  i 88,3 proc. w 2015 r. Poziom adekwatności kapitałowej na dzień 30 września  2017 r. utrzymywał się powyżej zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego – współczynnik wypłacalności sięgnął 15,12 proc., wobec 14,28 proc. na koniec 2016 roku. Natomiast współczynnik Tier 1 kształtował się na poziomie 12,3 proc., wobec 11,37 proc. na dzień  31 grudnia 2016 r.

Relacja wyniku odpisów z tytułu utraty wartości dla ostatnich 12 miesięcy do średniego stanu wartości kredytów i pożyczek w tym okresie wyniosła 1,4 proc. Jak zaznacza Bank, kluczowym czynnikiem, który wpłynął na koszt ryzyka, było utworzenie pod koniec 2016 r. odpisów z tytułu utraty wartości kredytów związanych z  finansowaniem farm wiatrowych w kwocie 97,9 mln zł.

Grupa BOŚ S.A. posiadała na koniec III kwartału 2017 r.  portfel kredytów na farmy wiatrowe o łącznej wartości brutto 2,056 mld zł. To mniej niż na koniec I połowy 2017 r. (2,074 mld zł) oraz na koniec 2016 r. (2,172 mld zł). Udział tych kredytów w całym portfelu kredytowym Banku wynosi 15 proc. 

Na koniec III kwartału 2017 r. wartość kredytów „wiatrowych” bez przesłanki utraty wartości oszacowano na 664,35 mln zł, wobec 657,45 mln zł na koniec II kwartału 2017 r. oraz wobec 704,65 mln zł na koniec 2016 r.

REKLAMA

Kredyty wiatrowe ze stwierdzoną przesłanką utraty wartości wyliczono natomiast na 906,96 mln zł wobec 908,04 mln zł na koniec I połowy br. oraz wobec 938,97 mln zł na koniec ubiegłego roku.

Kredyty ze stwierdzoną utratą wartości sięgnęły 505,48 mln zł wobec 509,39 mln zł kwartał wcześniej oraz wobec 528,97 mln zł na koniec 2016 r.

W najnowszym raporcie finansowym BOŚ podkreśla, że w 2016 r. miała miejsce zmiana regulacji rynkowych obejmujących sektor OZE, w tym nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która weszła w życie 1 lipca 2016 r. oraz ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, która weszła w życie 15 lipca 2016 r.

W związku z istotną zmianą uwarunkowań rynkowych wpływającą na jakość portfela farm wiatrowych, Bank zidentyfikował ryzyka związane z potencjalnymi skutkami negatywnych scenariuszy rozwoju sytuacji w tym sektorze a tym samym ewentualnego pogorszenia jakości portfela kredytowego (w krótkim i średnim okresie) związanego z negatywnym wpływem otoczenia regulacyjnego – czytamy w raporcie BOŚ.

Na koniec III kwartału 2017 r. stan odpisów aktualizujących w Grupie BOŚ wyniósł 566,9 mln zł. W tym 112,5 mln zł dotyczyło farm wiatrowych – wobec 107,17 mln zł na koniec 2016 r.

Odpisy te zostały utworzone głównie w 2016 r. w związku ze zmaterializowaniem się ryzyka, sygnalizowanego już wcześniej przez Bank, dotyczącego kredytowania inwestycji w farmy wiatrowe. Przyczyną pogorszenia rentowności inwestycji w farmy wiatrowe, a tym samym pogorszenia jakości portfela kredytów udzielanych przez Bank do 2015 r., była zmiana przepisów prawnych, w tym nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która weszła w życie 1 lipca 2016 r. oraz ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, która weszła w życie 15 lipca 2016 r., skutkująca spadkiem cen zielonych certyfikatów oraz wzrostem obciążeń fiskalnych, a tym samym spadkiem rentowności inwestycji poniżej poziomu założonego w biznesplanach – komentuje BOŚ. 

red. gramwzielone.pl