Potrzeba lepszych regulacji środowiskowych dla farm wiatrowych?

Potrzeba lepszych regulacji środowiskowych dla farm wiatrowych?
Avia Veneficia, flickr cc-by-2.0

{więcej}61 lokalnych stowarzyszeń w liście do Ministerstwa Środowiska wskazało potrzebę dokładniejszego uregulowania aspektów inwestycji w farmy wiatrowe w zakresie przepisów środowiskowych. 

W opinii Ministerstwa Środowiska obecne prawo regulujące wymagania środowiskowe dla budowy farm wiatrowych w Polsce jest wystarczające i nie ma potrzeby tworzenia dodatkowych, bardziej szczegółowych przepisów w tym zakresie. 

Ze zdaniem resortu środowiska nie zgadza się jednak 61 lokalnych stowarzyszeń, które w tym celu wystosowały pismo do ministerstwa wskazujące na potrzebę przyjęcia dodatkowych przepisów środowiskowych regulujących wymogi tego rodzaju inwestycji. 

REKLAMA

Obecne wymogi dotyczące regulacji środowiskowych nakazują inwestorom budującym farmy wiatrowe m.in. zdobycie dla tego rodzaju inwestycji decyzji środowiskowej, która jest wydawana przez poszczególne gminy. W celu zdobycia decyzji środowiskowej inwestor musi sporządzić raport oddziaływania na środowisko, w którym wskaże prognozy oddziaływania farmy wiatrowej m.in. na lokalną faunę i florę, a także zbada kwestie hałasu, który może być generowany przez funkcjonujące elektrownie wiatrowe. Dopuszczalny przez polskie prawo poziom hałasu w terenie zabudowań mieszkalnych to 40 dB w dzień i 45 dB w nocy. Inwestor musi także zdobyć m.in. opinię Urzędu Lotnctwa Cywilnego czy lotnictwa wojskowego. Przed wydaniem decyzji środowiskowej lokalne władze mogą jeszcze spytać o zdanie Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, której opinia nie jest jednak dla nich wiążąca. 

REKLAMA

W liście do Ministerstwa Środowiska wysłanym przez lokalne stowarzyszenia czytamy, że praktyka w zakresie wydawania pozwoleń środowiskowych dla farm wiatrowych pozostawia wiele do życzenia. 

– W znanych nam z autopsji licznych przypadkach przepisy i wymogi dotyczące uwarunkowań środowiskowych inwestycji wiatrakowych sprzeczne są 
z wymogami kompleksowej ochrony krajobrazu, zarówno naturalnego, jak i kulturowego, jak i  pełne zasadniczych luk i sprzeczności, które czynią faktyczną kontrolę nad  środowiskowym oddziaływaniem wielkich farm wiatrowych w naszym kraju niezgodną  z odpowiednimi regulacjami Unii Europejskiej, w tym z ratyfikowaną przez Polskę  Europejską Konwencją Krajobrazową – czytamy w liście do resortu środowiska. 

Autorzy listu wskazują m.in. na wady raportu oddziaływania na środowisko jako dokumentu, który nazywają „dokumentem prywatnym” przygotowywanym na zlecenie inwestora i często tworzonym na niskim poziomie merytorycznym. Powołują się przy tym na zdanie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej mówiące o tym, że raporty są często tworzone przez osoby o niewystaczających kwalifikacjach. 

W liście zrwaca się także uwagę na niewystarczającą jakość badań poziomu hałasu. –  Podany w przywołanym wyżej piśmie Ministra przykład „odpowiedniej” normy  hałasowej dopuszcza w sposób absurdalny do wypełnienia terytorium Polski granicznym  poziomem hałasu, niezależnie od tła dźwiękowego, które występowało wcześniej na  obszarze wiejskim. Nie uwzględnia się wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia ani  norm ISO. Należy zwrócić uwagę, że nie istnieje też polskie prawo regulujące poziom  infradźwięków w środowisku, a w związku z tym metodyka i system narzędzi  pomiarowych do stwierdzenia takich immisji. Inspekcja Ochrony Środowiska nie jest w stanie zmierzyć i ocenić takiego wpływu. Inspekcja Sanitarna – powołana do oceny wpływu na zdrowie człowieka – nie posiada wytycznych do oceny wpływu elektrowni  wiatrowych na środowisko i człowieka jako immanentnego elementu tego środowiska. Wobec braku takich wytycznych, Państwowa Inspekcja Sanitarna posługuje się w praktyce zapisami raportu oddziaływania na środowisko i informacjami podanymi przez inwestora – informują autorzy listu. 

Zobacz pismo w sprawie regulacji środowiskowych w zakresie budowy i funkcjonowania farm wiatrowych wysłane do Ministerstwa Środowiska:

List otwarty do Pana Marcina Korolca, Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2012 r. [PDF]
gramwzielone.pl