Budowa farmy wiatrowej możliwa bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Budowa farmy wiatrowej możliwa bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget, flickr cc-by-2.0

{więcej}Zdaniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie jest przeszkodą w budowie farmy wiatrowej i można ją wówczas zrealizować na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. 

Taką interpretację podał cytowany przez „Rzeczpospolitą” Janusz Żbik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Jego zdaniem farmę wiatrową można zbudować nawet mimo braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdyż nie jest ona inwestycją celu publicznego, a na terenach nieobjętych MPZP projekt farmy wiatrowej można zrealizować na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. 

REKLAMA

 Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie wprowadzają obowiązku zgodności decyzji o warunkach zabudowy z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. (…) Ponadto w studium gminy nie można wykluczyć możliwości lokalizowania elektrowni wiatrowych na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, nawet jeśli inwestycja planowana jest w miejscu znajdującym się poza obszarem, w studium wskazanym – „Rzeczpospolita” cytuje Janusza Żbika. 

REKLAMA

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej informuje ponado, że w przypadku gdy farma wiatrowa ma być realizowana na postawie MPZP, niezbędne jest uwzględnienie zapisów o niej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej gminy. Przedstawiciel resortu infrastruktury powołuje się przy tym na art. 10 ust. 2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w którym zawarto wymóg wskazania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obszarów, na których przewidywane jest rozmieszczenie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW.

– Z brzmienia powyższego przepisu wynika, że w przypadku gdy rada gminy nie wyznaczy w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obszarów, na których dopuszcza się lokalizowanie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, nie ma możliwości przeznaczenia w planie miejscowym terenów pod ww. cel. Powyższe wynika z faktu, iż plan miejscowy nie może naruszać ustaleń studium – „RZ” cytuje Janusza Żbika. 
gramwzielone.pl