Problem z warunkami przyłączenia dla magazynów energii

Problem z warunkami przyłączenia dla magazynów energii
Ireneusz Zyska

Już w ubiegłym roku inwestorzy przygotowujący projekty magazynów energii wystąpili o wydanie warunków przyłączenia wyłącznie do sieci przesyłowej dla instalacji o mocy liczonej w gigawatach. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wskazuje, że wielokrotnie za tego rodzaju wnioskami stoją inwestorzy, którzy nie posiadają odpowiednich zdolności finansowych. W efekcie, składając wnioski o przyłączenie, blokują miejsce w sieci dla inwestycji, które mają szansę na realizację.

Na problem odmów wydawania warunków przyłączenia dla magazynów energii przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne zwrócił uwagę poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Jaros w interpelacji skierowanej do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Na pytania posła Jarosa odpowiedział wiceminister klimatu i rządowy pełnomocnik ds. OZE Ireneusz Zyska.

REKLAMA

W odpowiedzi wiceminister Zyska powołał się na informacje uzyskane podczas rozmów z przedstawicielami Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., z których wynikało, że do maja 2021 r. inwestorzy złożyli do PSE wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci opiewające nawet na kilka GW mocy magazynów energii elektrycznej.

Jak wskazuje rządowy pełnomocnik ds. OZE, wnioski składały podmioty, które w rzeczywistości nie posiadały odpowiednich środków finansowych i realnych planów inwestycyjnych.

– Zakładając, że koszt wybudowania 1 kW magazynu energii elektrycznej to koszt rzędu kilku tysięcy złotych, inwestor musiałby dysponować kwotą rzędu kilku, kilkunastu miliardów złotych w celu zrealizowania inwestycji. Zaliczka na poczet opłaty za przyłączenie do sieci wyniosłaby co najmniej kilkadziesiąt milionów złotych. Inwestor, który nie dysponuje takimi środkami, a składa wniosek o określenie warunków o przyłączenia do sieci, naraża się na negatywne rozpatrzenie wniosku ze względu na brak wiarygodności finansowej – czytamy w odpowiedzi sformułowanej przez wiceministra Zyskę.

– Na marginesie należy zaznaczyć, że identyczna instytucja (oceny wiarygodności finansowej inwestora) przewidziana została w odniesieniu do udzielania koncesji w energetyce – dodaje wiceminister Zyska.

Wiceminister Zyska w odpowiedzi na pytania posła Jarosa wskazał jednocześnie jak wygląda proces uzyskiwania zdolności przyłączeniowych dla magazynów energii.

Co powinien zawierać wniosek o wydanie warunków?

Obowiązek wydania warunków przyłączenia – jeśli zostaną spełnione określone przesłanki techniczne i ekonomiczne – wynika z art. 7 ustawy Prawo energetyczne.

REKLAMA

W razie odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci operator systemu elektroenergetycznego jest obowiązany niezwłocznie pisemnie powiadomić o odmowie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i zainteresowany podmiot, podając przyczyny odmowy. Regulator po zapoznaniu się z całokształtem okoliczności sprawy ma oceniać zasadność odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci.

Jak tłumaczy rządowy pełnomocnik ds. OZE, wniosek o określenie warunków przyłączenia magazynu energii elektrycznej, oprócz oznaczenia podmiotu ubiegającego się o przyłączenie i informacji na temat nieruchomości, powinien również zawierać informacje określające parametry magazynu energii elektrycznej, w szczególności łączną moc zainstalowaną elektryczną magazynu energii elektrycznej wyrażoną w kW, pojemność nominalną wyrażoną w kWh i sprawność magazynu energii elektrycznej.

Do wniosku o określenie warunków przyłączenia inwestor powinien dołączyć dodatkowo dokument potwierdzający tytuł prawny podmiotu do korzystania z nieruchomości, na której jest planowana inwestycja określona we wniosku.

Dalej wiceminister Zyska tłumaczy, że podmiot ubiegający się o przyłączenie źródła lub magazynu energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV powinien wnieść także zaliczkę na poczet opłaty za przyłączenie do sieci w wysokości 30 zł za każdy kilowat mocy przyłączeniowej określonej we wniosku o określenie warunków przyłączenia.

Ponadto, jeśli inwestor chce wnioskować o przyłączenie magazynu energii elektrycznej o mocy przekraczającej 2 MW, powinien również dostarczyć ekspertyzę wpływu tego magazynu sieci na system elektroenergetyczny.

– Jest to szczególnie istotne dla ograniczenia negatywnego zjawiska polegającego na blokowaniu mocy w systemie elektroenergetycznym wobec innych znaczących inwestycji, a z drugiej strony rozbudowy systemu elektroenergetycznego w miejscach, w których istnieje taka rzeczywista potrzeba. „Nieuczciwie” pozyskane warunki przyłączenia były bowiem w przeszłości przedmiotem obrotu – komentuje Ireneusz Zyska.

Wiceminister Zyska podkreśla w odpowiedzi na interpelację złożoną przez posła Jarosa, że ostatnie nowelizacje Prawa energetycznego wprowadziły szereg przepisów mających na celu usprawnić i urealnić proces przyłączenia do sieci.

Między innymi skrócono terminy wydawania warunków przyłączenia do sieci oraz nałożono na operatora systemu elektroenergetycznego obowiązek określenia planowanego terminu oraz warunków wykonania niezbędnej rozbudowy lub modernizacji sieci.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.