Lewiatan: odłożyć zmiany w zielonych certyfikatach

Lewiatan: odłożyć zmiany w zielonych certyfikatach
Daria Kulczycka

Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan poparła propozycje regulacji dotyczących systemu aukcyjnego, które znalazły się w przygotowanej przez Ministerstwo Energii nowelizacji ustawy o OZE. Jednocześnie Lewiatan zaapelował o niewdrażanie zmian, które ME przygotowało dla „starego” systemu wsparcia bazującego na zielonych certyfikatach.

Jak podkreśla Konfederacja Lewiatan, jej wątpliwości budzi próba powiązania wartości opłaty zastępczej z cenami energii na giełdzie oraz arbitralnie ustalanymi wartościami w oparciu o obecny średni poziom kosztów energii odnawialnej (Levelized Cost of Electricity, LCOE).

Lewiatan zaznacza, że trend wzrostowy cen energii i zielonych certyfikatów obserwowany w 2018 r. pozwolił zmniejszyć straty ponoszone przez przedsięwzięcia wiatrowe, biomasowe, fotowoltaiczne, czy hydroenergetyczne, od czasu załamania się rynku świadectw pochodzenia, ale nie umożliwił odzyskania utraconej rentowności.

REKLAMA

– Wprowadzenie nowej wysokości opłaty zastępczej byłoby kolejną na przestrzeni kilku lat modyfikacją systemu, co nie wpłynie pozytywnie na pewność obrotu prawnego i inwestycyjnego. Skutki takiej decyzji są trudne do przewidzenia – komentuje Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Jak ocenia Lewiatan, określanie poziomu opłaty zastępczej powinno opierać się o uzasadniony poziom przychodów, ustalany na podstawie danych historycznych z funkcjonowania systemu wsparcia w okresie, kiedy podejmowane były decyzje inwestycyjne. Jeśli opłata zastępcza określa górną wartość świadectw pochodzenia, to powinna być ustalana na poziomie zapewniającym operatorom OZE, w powiązaniu z przychodami ze sprzedaży energii na rynku giełdowym, możliwość pokrywania bieżących kosztów operacyjnych i kapitałowych funkcjonowania ich instalacji wraz z uczciwą stopą zwrotu z zainwestowanych kapitałów.

Lewiatan postuluje rozważenie zmian w systemie zielonych certyfikatów, w tym dotyczących wysokości opłaty zastępczej, w późniejszym terminie.

Nowelizacja ustawy o OZE, której projekt przedstawiło ostatnio Ministerstwo Energii, powinna wejść w życie jeszcze w tym półroczu, jednak ME zaproponowało, aby wpisane do niej zmiany w zakresie mechanizmu ustalającego wysokość opłaty zastępczej wdrożyć od początku kolejnego roku po uzyskaniu aprobaty Komisji Europejskiej, która powinna zbadać proponowane regulacje pod kątem zgodności z unijnymi zasadami pomocy publicznej.

REKLAMA

Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan pozytywnie oceniła natomiast zaproponowane przez Ministerstwo Energii regulacje, które umożliwią przeprowadzenie aukcji w 2019 r. oraz które doprecyzowują zasady systemu aukcyjnego.

Lewiatan proponuje przy tym wydłużenie ustawowego terminu na sprzedaż energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego o kolejne 6 miesięcy.

Konfederacja tłumaczy tę propozycję faktem, że rozpoczęcie sprzedaży w ramach aukcyjnego systemu wsparcia powinno być poprzedzone uzyskaniem koncesji, a obecnie średni czas postępowania w sprawie wydania koncesji na wytwarzanie energii wynosi ok. 4-5 miesięcy.

Jak czytamy w stanowisku Lewiatana, branża energetyki odnawialnej ma świadomość, iż wiele czynników wpływa na wydłużenie tych postępowań, niemniej konsekwencje z tym związane dla zwycięzców aukcji są dotkliwe a przewlekłość postępowań w sprawie wydania koncesji w połączeniu z praktyką operatorów w zasadzie uniemożliwia wywiązanie się przez zwycięzców aukcji z obowiązku sprzedaży energii w ustawowym terminie, w szczególności w 18-miesięcznym terminie przeznaczonym dla instalacji fotowoltaicznych.

To przekłada się na trudności przy uzyskaniu finansowania na realizację inwestycji z aukcji z 2018 r., a instytucje finansujące przedsięwzięcia w branży OZE mają niechętnie rozpatrywać, a w nawet wykluczać możliwość przejęcia ryzyka administracyjnego w zakresie terminowego uzyskania koncesji, umożliwiającego wytwórcom wejście do aukcyjnego systemu wsparcia w ustawowym terminie.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.