Kolejne nabory wniosków o dofinansowanie z NFOŚiGW

Kolejne nabory wniosków o dofinansowanie z NFOŚiGW
NFOŚIGW

W najbliższym czasie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie kolejne nabory wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych i krajowych. Szansę na dofinansowanie zyskają inwestorzy szykujący projekty z zakresu m.in. wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych czy wysokosprawnej kogeneracji. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczyna nabory wniosków w kolejnych konkursach, w których będzie można pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych.

W dniu 30 marca rozpoczął się nabór wniosków w konkursie z poddziałania 1.1.1 z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na projekty z zakresu wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. Nabór będzie prowadzony do 28 maja br.

REKLAMA

Wsparcie kierowane jest na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii cieplnej wykorzystujących biomasę (powyżej 5 MWt), energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWt) lub energię geotermalną (powyżej 2 MWt). Elementem projektu może być przyłącze do sieci ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu.

Premiowane będą przedsięwzięcia o największym potencjale redukcji emisji CO2 oraz o najkorzystniejszej relacji wielkości środków unijnych przeznaczonych na uzyskanie 1 MWh energii lub 1 MW mocy zainstalowanej wynikających z budowy/przebudowy danej instalacji.

Beneficjentami mogą być wyłącznie przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych wynosi nie więcej niż 85 proc. Łączna wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w piątym naborze wniosków z poddziałania 1.1.1 wynosi 200 mln zł.

NFOŚiGW wylicza, że w ramach przeprowadzonych dotychczas czterech naborów dotyczących poddziałania 1.1.1 wpłynęło 100 wniosków na kwotę dofinansowania 2 396,84 mld zł. Do tej pory rozstrzygnięto trzy konkursy. Do początku marca zawarto 14 umów na łączną kwotę dofinansowania 157,88 mln zł, przy łącznym koszcie całkowitym inwestycji wynoszącym 407 mln zł.

REKLAMA

Natomiast w dniu 30 kwietnia NFOŚiGW rozpocznie przyjmowanie wniosków w konkursie z działania 1.5 z POIiŚ, w którym dofinansowanie będzie można przeznaczyć na inwestycje z zakresu dystrybucji ciepła i chłodu. Ten nabór będzie prowadzony do 28 czerwca br.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego i związane z nimi podmioty, a ponadto podmioty świadczące usługi publiczne oraz spółdzielnie mieszkaniowe.  

Dofinansowanie obejmie ponadto jedynie projekty realizowane na terenie województw, w których w czasie trwania naboru w POIiŚ nie przeprowadzono naboru wniosków o dofinansowanie na dany typ inwestycji. Nie dotyczy to projektów które nie mogły zostać dofinansowane w ramach ogłoszonych naborów Regionalnych Programów Operacyjnych. Do wsparcia w ramach działania 1.5 nie kwalifikują się projekty z terenu województwa śląskiego, które mogą otrzymać dofinansowanie w ramach poddziałania 1.7.2.

Również 30 kwietnia rozpocznie się nabór wniosków w konkursie z poddziałania 1.6.1 z POIiŚ, w którym dofinansowanie obejmie inwestycje związane z wysokosprawną kogeneracją.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach zbliżającego się konkursu wynosi 200 mln zł, w tym 100 mln zł dla źródeł OZE oraz 100 mln zł dla pozostałych źródeł. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych nie może przekroczyć 85 proc.

Ponadto NFOŚiGW zapowiada uruchomienie w najbliższym czasie  naboru wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych mających wesprzeć projekty realizowane z udziałem unijnego dofinansowania z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środoowisko” – w tym w zakresie dedykowanego energetyce odnawialnej poddziałania 1.1.1, a także działań 1.2, 1.5 i 1.6.

W tym przypadku Fundusz chce wesprzeć finansowaniem projekty zatwierdzone do wsparcia, dla których zabraknie alokacji, a ponadto chce przyznawać finansowanie w przypadku wzrostu kosztów inwestycji wynikającego z rozstrzygniętego przetargu lub wyboru wykonawcy.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.