Tauron: wyższe przychody, niższy zysk

Tauron: wyższe przychody, niższy zysk
Tauron

W pierwszym kwartale 2019 r. Tauron zwiększył przychody w stosunku do analogicznego okresu 2018 r., ale nie udało mu się poprawić wyniku EBITDA. W segmencie obrotu, w przeciwieństwie do Energi czy Enei, Tauron utrzymał w pierwszym kwartale wynik na plusie. Największy wpływ na jego zysk miał segment dystrybucji.

W pierwszym kwartale 2019 r. przychody Grupy Tauron wzrosły do 5,3 mld zł, tj. o 15 proc. rok do roku. Wzrost przychodów ze sprzedaży miał być przede wszystkim konsekwencją uzyskania wyższych cen sprzedaży energii elektrycznej.  

Grupa Tauron wypracowała EBITDA na poziomie 1,2 mld zł, co oznacza spadek o 9 proc. r/r. Spadek EBITDA grupy miał wynikać przede wszystkim z rozwiązania rezerwy na świadczenia pracownicze w wysokości 230 mln zł, co pozytywnie wpłynęło na wyniki finansowe tego okresu.

REKLAMA

Zysk netto Grupy Tauron przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 524 mln zł, co oznaczało spadek o 18 proc. r/r.

O poprawie wyniku za I kwartał 2019 r. zdecydował segment dystrybucji. W  I kwartale 2019 r. w tym segmencie Tauron wypracował EBITDĘ na poziomie 681 mln zł wobec 638 mln zł przed rokiem.

Gorszy wynik EBITDA w I kwartale br. odnotował natomiast segment Wytwarzanie (387 mln zł wobec 465 mln zł), a także segmenty Sprzedaż (165 mln zł wobec 178 mln zł) oraz Wydobycie.

Górniczy segment Taurona w pierwszych trzech miesiącach tego roku odnotował ujemny wynik EBITDA rzędu -44 mln zł wobec zysku 10 mln zł wypracowanego przed rokiem.

W pierwszym kwartale 2019 r. Grupa Tauron wyprodukowała 3,8 TWh energii elektrycznej, tj. o 3 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (3,9 TWh). Jak tłumaczy spółka, zmniejszenie wolumenu produkcji energii było konsekwencją „przyjętej strategii produkcyjno-handlowej”.

Przy tym Tauron wyraźnie zwiększył produkcję energii odnawialnej – z 0,24 TWh do 0,39 TWh, czyli o 65 proc.

Produkcja ciepła osiągnęła poziom 4,8 PJ, a jego sprzedaż wyniosła 6,8 PJ. Na spadek produkcji i sprzedaży ciepła miały wpłynąć wyższe temperatury zewnętrzne i związane z nimi mniejsze zapotrzebowanie odbiorców na ciepło.

Grupa Tauron odnotowała 1-proc. wzrost wolumenu dystrybucji energii elektrycznej. Liczba klientów przyłączonych do sieci wzrosła o 66 tys. do 5,6 mln. Zwiększenie wolumenu dostawy energii do klientów końcowych Tauron tłumaczy korzystną koniunkturą gospodarczą i wyższym poborem energii elektrycznej przez odbiorców przemysłowych.

W pierwszym kwartale 2019 r. sprzedaż detaliczna energii elektrycznej wyniosła 8,9 TWh i była o 4 proc. niższa niż w analogicznym okresie 2018 r.

Produkcja węgla handlowego osiągnęła poziom 1,3 mln ton, co oznacza spadek o 11 proc. r/r. Było to następstwem – jak tłumaczy Tauron – trudnych warunków geologicznych w ZG Janina oraz opóźnienia rozruchu jednej ze ścian w ZG Sobieski.

REKLAMA

W pierwszym kwartale 2019 r. 49 proc. zapotrzebowania spółek segmentu Wytwarzanie na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało pokryte surowcem pochodzącym z zakładów górniczych Grupy Tauron.

Nakłady inwestycyjne Grupy Tauron w pierwszym kwartale 2019 r. wyniosły 727 mln zł i były wyższe o 20 proc. w porównaniu z wydatkami poniesionymi w 2018 r. (606 mln zł). Na wzrost nakładów wpłynęły przede wszystkim wyższe inwestycje w obszarach: Dystrybucja (wzrost o 82 mln zł) i Wydobycie (wzrost o 42 mln zł).

W segmencie Dystrybucja, w którym łączny CAPEX wyniósł 351 mln zł, największe środki zostały przeznaczone na modernizację sieci dystrybucyjnej (200 mln zł) oraz budowę nowych przyłączy (126 mln zł). Natomiast nakłady w segmencie Wytwarzanie (236 mln zł) związane były głównie z budową bloku o mocy 910 MW w Jaworznie.

– Nasza największa inwestycja, blok o mocy 910 MW w Jaworznie, znajduje się w końcowej fazie realizacji. Na koniec pierwszego kwartału zaawansowanie tego projektu przekroczyło 90 proc. Blok będzie spełniał surowe normy z zakresu ochrony środowiska i pozwoli wyłączyć z eksploatacji nasze najstarsze jednostki wytwórcze. Chciałbym także podkreślić, że w I kwartale przyłączyliśmy do naszej sieci dystrybucyjnej 2,5 tys. odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy blisko 35 MW, czyli ponad dwa razy większej niż rok wcześniej – komentuje Filip Grzegorczyk, prezes Taurona.

W pierwszym kwartale 2019 r. zobowiązania finansowe netto wzrosły do poziomu 10,2 mld zł, tj. o 8 proc. w porównaniu ze stanem na koniec 2018 r. Wskaźnik długu netto (bez zadłużenia wynikającego z wyemitowanych obligacji podporządkowanych w wysokości 1,96 mld zł) do EBITDA na koniec pierwszego kwartału osiągnął poziom 2,74x.

– Sytuacja finansowa Grupy jest stabilna. Mamy zagwarantowane finansowanie na poziomie 4,6 mld zł. Nasza kondycja finansowa i płynnościowa została oceniona przez agencję ratingową Fitch, która potwierdziła długoterminowy rating na poziomie „BBB” z perspektywą stabilną – komentuje Marek Wadowski, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. finansów.

W całym 2018 roku przychody Taurona wyniosły 18,1 mld zł i były o 4 proc. większe niż za rok 2017. Jak tłumaczyła spółka, istotny wpływ miały wyższe o 15 proc. przychody ze sprzedaży energii elektrycznej oraz 44-procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży gazu.

Ubiegłoroczny wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 3,4 mld zł (spadek o 7 proc. r/r). Największy udział w łącznej EBITDA Grupy miał segment Dystrybucja (75 proc.). EBITDA tego segmentu osiągnęła 10-proc. wzrost r/r i wyniosła 2,5 mld zł. Drugim najistotniejszym pod tym względem obszarem był Segment Wytwarzanie (22 proc.) z EBITDA na poziomie 731 mln zł, tj. o 36 proc. więcej r/r.

Jak tłumaczył Tauron, spadek EBITDA w roku 2018 spowodowany był przede wszystkim niższą o 62 proc. EBITDA segmentu Sprzedaż, na skutek utworzenia rezerwy w wysokości 214 mln zł związanej z szacowanym wpływem regulacji prawnych dotyczących ustabilizowania cen energii elektrycznej dla odbiorców w 2019 r.

Zysk netto Taurona za 2018 rok przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 205 mln zł i był niższy o 85 proc. r/r.

Gorszy wynik netto za ubiegły rok miał być spowodowany przede wszystkim ujęciem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości aktywów w wysokości 855 mln zł, co miało wynikać z ujęcia odpisów aktualizujących w segmentach Wytwarzanie i Wydobycie. Korzystnie na wynik netto wpłynęło natomiast rozwiązanie części utworzonych wcześniej odpisów związanych głównie z odnawialnymi źródłami energii.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.