Wkrótce pierwsze dotacje z Agroenergii. Co z kolejnym naborem?

Wkrótce pierwsze dotacje z Agroenergii. Co z kolejnym naborem?
Eprosument

W najbliższych dniach NFOŚiGW ma podpisać pierwsze umowy o dofinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii na terenach wiejskich w efekcie ubiegłorocznego naboru wniosków w programie Agroenergia. Czy rolinicy zainteresowani produkcją energii z OZE mogą liczyć na kolejny nabór?

Pilotażowy nabór wniosków o dotacje i preferencyjne pożyczki na wykorzystanie OZE na terenach wiejskich był prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od lipca do grudnia 2019 r. Budżet pierwszej edycji Agroenergii wyniósł 200 mln zł, z czego 80 mln zł można było pozyskać w formie dotacji, a 120 mln zł w formie pożyczek.

Z programu Agroenergia mogli skorzystać wyłącznie indywidualni rolnicy rozumiani jako osoby fizyczne będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha.

REKLAMA

Warunkiem było ponadto zamieszkanie przez co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, a także prowadzenie przez ten okres gospodarstwa.

Dofinansowanie mogło objąć wyłącznie utworzenia nowego źródła energii, a NFOŚIGW miał weryfikować uzyskany poziom zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych beneficjentów.

Zgodnie z zasadami przyjętymi w pierwszym naborze, dofinansowanie w formie dotacji mogło wynieść do 40 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 800 tys. zł na jeden projekt, natomiast pożyczka – w wysokości od 100 tys. zł do 2 mln zł – mogła pokryć do 100 proc. kosztów inwestycji. Nie ma przy tym możliwości umorzenia części pożyczki.

Wysokość pożyczki przyznawanej na maksymalnie 15 lat została ustalona na poziomie WIBOR 3M + 50 pb, ale nie mniej niż 2 proc. w skali roku.

W regulaminie pierwszej edycji Agroenergii, w dodatkowych kryteriach dostępu, wskazano maksymalny koszt inwestycyjny brutto dla poszczególnych źródeł, które mogły zostać objęte dofinansowaniem.

W przypadku elektrowni wiatrowych o zainstalowanej mocy nie wyższej niż 3 MW była mowa o maksymalnym koszcie jednostkowym brutto na poziomie 6 mln zł/MW, natomiast w przypadku fotowoltaiki wskazano na zakres od 50 kWp do 1 MWp oraz maksymalny koszt jednostkowy brutto do 2,5 mln zł.

W przypadku małych elektrowni wodnych do 5 MW określono maksymalną kwotę brutto 25 mln zł/MW, w przypadku kolektorów maksymalny koszt wynosił 1000 zł/kW, a biogazowni rolniczych o mocy od 300 kW do 2 MW wskazano koszt brutto 15 mln zł/MW.

Dodatkowo można było pozyskać dofinansowanie na gruntowe oraz powietrzne pompy ciepła – przy maksymalnym koszcie jednostkowym, który wynosił odpowiednio 4,2 tys. zł/kW oraz 4 tys. zł/kW.

Ponadto możliwe było dofinansowanie do 50 proc. kosztów magazynu energii towarzyszącego źródłom odnawialnym.

Jakie były efekty pierwszego naboru wniosków w programie Agroenergia?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informował w odpowiedzi na pytanie portalu Gramwzielone.pl, że w pierwszej edycji programu złożono w sumie 646 wniosków. Łączny koszt zgłoszonych inwestycji wynosi 212,81 mln zł, z czego całkowita kwota wnioskowanego dofinansowania to 78,71 mln zł.

REKLAMA

W tym wniosków o dotację było 515, na łączną kwotę dotacji 47,9 mln zł, co stanowi 60 proc. zaplanowanego budżetu 80 mln zł. Natomiast liczba wniosków o pożyczkę sięgnęła 131, na łączną sumę 30,8 mln zł, czyli 39 proc. zaplanowanego budżetu.

Zdecydowanie najwięcej wniosków dotyczyło inwestycji w mikroinstalacje fotowoltaiczne. Ich liczba stanowiła aż 83,3 proc. wolumenu wszystkich zgłoszonych wniosków. Wniosków dotyczących dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych w formie dotacji Fundusz przyjął 449, a w formie pożyczki 89.

W przypadku większych instalacji fotowoltaicznych o mocy 50-500 kWp wniosków o dotację zgłoszono 36, a o pożyczkę 24. Wniosków o dotację i pożyczkę na większe źródła PV o mocy 500-998 kWp było odpowiednio 6 i 1, pojawiło się też 8 wniosków o dofinansowanie większych elektrowni fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 998 kWp – w tym pięć dotyczyło dotacji.

Poza tym wnioskodawcy w pierwszym naborze w Agroenergii zgłosili chęć pozyskania 19 dotacji i 7 pożyczek na pompy ciepła, 3 dotacji i 2 pożyczek na wysokosprawną kogenerację, 3 dotacji na biogazownie oraz 1 dotacji na małą elektrownię wodną.

Do tego zgłoszono 13 wniosków o dofinansowanie inwestycji związanych z termomodernizacją i wymianą oświetlenia – w tym wnioskowano o 8 dotacji i 5 pożyczek.

Jednak mimo, że nabór wniosków w pierwszej edycji Agroenergii zakończył się już w grudniu ubiegłego roku, dotąd nie podpisano jeszcze żadnej umowy o dofiansowanie.

Donata Bieniecka-Popardowska z wydziału komunikacji NFOŚIGW informuje teraz w odpowiedzi na pytanie portalu Gramwzielone.pl, że podpisanie pierwszych umów o dofinansowanie ma nastąpić w najbliższych dniach.

Czy odbędzie się kolejny nabór wniosków w programie Agroenergia?

NFOŚiGW sygnalizował wcześniej zamiar ogłoszenia w tym roku drugiego naboru wniosków o dofinansowanie z Agroenergii.

O to, kiedy można spodziewać się uruchomienia drugiej edycji Agroenergii, portal Gramwzielone.pl zapytał Ministerstwo Klimatu.

W odpowiedzi resort klimatu nie podał planowanej daty uruchomienia nowego naboru. Zapewnił jednak, że „obecnie prowadzone są prace mające na celu usprawnienie programu tak, by przynosił korzyści jak największej liczbie beneficjentów”.

Ministerstwo podaje, że szczegóły dotyczące drugiej edycji Agroenergii będą znane w drugiej połowie przyszłego miesiąca.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.