Producenci energii odnawialnej muszą złożyć sprawozdanie do URE

Producenci energii odnawialnej muszą złożyć sprawozdanie do URE
Enertrag

Do końca stycznia 2021 r. wytwórcy energii odnawialnej rozliczający się w systemie aukcyjnym muszą poinformować Urząd Regulacji Energetyki o ilości energii wyprodukowanej w 2020 r. To tylko jeden z terminów na składanie obowiązkowych sprawozdań przez producentów energii odnawialnej objętych tym systemem wsparcia. Obowiązki sprawozdawcze dotyczą też wytwórców objętych systemami FIT/FIP.

Aukcje 2016-2017

Producenci energii odnawialnej, którzy rozpoczęli wytwarzanie w systemie aukcyjnym, muszą zgłaszać ten fakt Urzędowi Regulacji Energetyki – po potwierdzeniu przez właściwego operatora sieci – w terminie do 30 dni od pierwszego wytworzenia energii.

REKLAMA

Ponadto każdy wytwórca energii korzystający z prawa do rozliczenia tzw. ujemnego salda musi przekazać do URE informację o ilości wytworzonej energii w poprzednim roku kalendarzowym. Termin złożenia sprawozdania za 2020 rok mija już 30 stycznia br.

Wytwórcy energii, którzy wygrali aukcje w latach 2016-17, powinni ponadto przekazać do URE oświadczenie potwierdzające, że skumulowane otrzymane do dnia zakończenia okresu sprawozdawczego wsparcie nie przekracza maksymalnej wartości pomocy publicznej. Oświadczenie ma zawierać informację o wartości otrzymanej pomocy publicznej i dane wykorzystane przez wytwórcę do obliczenia skumulowanego wsparcia – w terminie 90 dni od dnia zakończenia okresu pełnych trzech lat kalendarzowych, w którym przysługiwało wsparcie tj. do dnia 31 marca 2021 r. oraz po zakończeniu okresu wsparcia

Jeśli pomoc inwestycyjna zostanie przyznana po tym terminie, oświadczenie należy złożyć najpóźniej w dziesiątym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło udzielenie takiej pomocy.

Aukcje 2018-2020

Wytwórcy, którzy rozpoczęli sprzedaż energii objętej gwarancjami w aukcjach z lat 2018-2020, muszą przekazać do URE informację o dniu wytworzenia oraz wprowadzenia energii do sieci, potwierdzoną przez właściwego operatora i jej sprzedaży w ramach systemu aukcyjnego w terminie 30 dni od dnia tej sprzedaży po raz pierwszy w ramach wygranej oferty aukcyjnej.

Również tych wytwórców obejmuje obowiązek informacji o ilości energii, jaka została sprzedana w poprzednim roku kalendarzowym w ramach systemu aukcyjnego do 30 stycznia 2021 r.

Do tego samego dnia wytwórcy, którzy rozpoczęli sprzedaż energii, muszą złożyć oświadczenie o nieudzieleniu pomocy inwestycyjnej albo oświadczenie o wartości przyznanej pomocy obliczonej, zawierające datę jej udzielenia oraz wskazanie podmiotu udzielającego pomocy.

REKLAMA

Dodatkowe obowiązki dotyczą ponadto właścicieli instalacji pracujących w wysokosprawnej kogeneracji, którzy muszą wykazać – poprzez opinię akredytowanej jednostki – spełnienie wymogów definicji tej technologii.

Systemy FiT/FiP

Obowiązki sprawozdawcze dotyczą też uczestników systemów FiT/FiP. Inwestorzy, którzy jeszcze nie rozpoczęli sprzedaży energii w tych systemach, muszą przekazać do URE informację o stanie wykonania harmonogramu inwestycji w terminie 30 dni od zakończenia każdego roku kalendarzowego, a więc do 30 stycznia 2021 r.

Dodatkowy obowiązek informacyjny pojawia się w przypadku udzielenia pomocy publicznej. Należy go wypełnić najpóźniej w dziesiątym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło udzielenie takiej pomocy.

Inwestorzy, którzy rozpoczęli sprzedaż energii w tych systemach rozliczeń, muszą poinformować o tym fakcie URE, ponadto powinni przekazać oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy inwestycyjnej lub o wysokości otrzymanej pomocy w terminie 30 dni od zakończenia każdego roku kalendarzowego tj. do dnia 30 stycznia 2021 r.

Podobnie jak w przypadku producentów energii odnawialnej w wysokosprawnej kogeneracji rozliczających się w systemie aukcyjnym, także producenci działający w ramach systemów FiT/FiP muszą przekazać do URE odpowiednią opinię jednostki akredytowanej w terminie do15 marca każdego roku następującego po roku, w którym wytworzono energię w wysokosprawnej kogeneracji.

Sprawozdania i oświadczenia można przekazywać do Urzędu za pośrednictwem platformy IPA, skrzynki podawczej na platformie ePUAP, pisemnie na adres Departamentu Źródeł Odnawialnych URE lub za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Ta ostatnia forma ma pozwolić na ustalenie, że dokumenty znajdowały się w Urzędzie w terminie wynikającym z przepisów prawa. Wysłanie dokumentów pocztą e-mail nie zwalnia jednak z obowiązku przesłania przedmiotowych informacji w formie pisemnej.

URE zaznacza, że o zachowaniu terminów decyduje data złożenia informacji, w taki sposób, aby było możliwe zapoznanie się z ich treścią.

Przesłane informacje powinny być opatrzone podpisami osób upoważnionych do reprezentowania wytwórcy ujawnionych we właściwym rejestrze.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.