Dotacje na energię odnawialną z POIŚ. Będzie kolejny nabór

Dotacje na energię odnawialną z POIŚ. Będzie kolejny nabór
Images of Money, flickr cc

Jednym z głównych źródeł dofinansowania inwestycji w odnawialne źródła energii w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, w ramach którego planowany jest nabór w poddziałaniu 1.1.1 „Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucji/przesyłowej”.

W poprzednich naborach organizowanych od końca 2016 r. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wparcie mogły uzyskać projekty polegające na budowie lub przebudowie jednostek wytwarzania energii wykorzystujących:

1) energię wiatru – inwestycje powyżej 5 MWe,

REKLAMA

2) biomasę – inwestycje powyżej 5 MWth/MWe,

3) biogaz – inwestycje powyżej 1 MWe,

4) wodę – inwestycje powyżej 5 MWe,

5) energię promieniowania słonecznego – inwestycje powyżej 2 MWe/MWth,

6) energię geotermalną – inwestycje powyżej 2 MWth.

Na przestrzeni lat warunki udziału w konkursach, jak i typ projektów podlegających dofinasowaniu ulegały zmianie. W ostatnich naborach organizowanych w 2019r. na dofinansowanie mogły liczyć projekty obejmujące wyłącznie wytwarzanie energii cieplnej z odnawialnych źródeł oraz realizowane na terenie województwa śląskiego.

Jak wynika z opublikowanego w listopadzie 2020r. harmonogramu naborów planowanych w 2021 r. w ramach POIŚ, w najbliższym naborze wspierane będą projekty polegające na budowie nowych lub przebudowie instalacji skutkującej zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wytwarzania energii z OZE związanej z budową nowych lub przebudową jednostek wytwarzania energii (elektrycznej lub elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu) wykorzystujących energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe/MWth).

W ramach konkursu na dofinansowanie przeznaczono 80 mln zł z zastrzeżeniem, że ta kwota może ulec zmianie w zależności o dostępności alokacji i zgłoszonego zapotrzebowania.

Planowane jest utworzenie osobnej puli środków dla projektów realizowanych na terenie woj. śląskiego.

Reklama

Gdzie szukać paneli fotowoltaicznych?

Poniżej przedstawiamy ranking serwisu Oferteo.pl dotyczący 18 343
firm instalujących panele fotowoltaiczne, najlepszych w 2020 roku w
poszczególnych miastach:

Warunki dofinansowania

Ubiegając się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na energetykę, warto pamiętać, że jednym z wnikliwie ocenianych kryteriów jest gotowość do realizacji projektu. Obejmuje to nie tylko tak kluczowe kwestie jak przygotowanie dokumentacji technicznej czy środowiskowej, ale również udokumentowanie zapotrzebowania na produkowaną energię czy źródła finansowania inwestycji.

Skalę popytu na energię dobrze udokumentują listy intencyjne lub umowy przedwstępne z potencjalnymi odbiorcami, które należy załączyć do wniosku o dofinansowanie (ten warunek nie będzie obowiązywać, jeśli wyprodukowana energia zużywana będzie w całości na potrzeby własne).

Z kolei w przypadku finansowania projektu z innych źródeł niż środki własne i dotacja UE warto zadbać o przygotowanie dodatkowych dokumentów np. w przypadku pożyczek o dokumentację finansową potwierdzającą dobrą kondycję finansową pożyczkodawcy.

W przypadku przedsięwzięć realizowanych w formule „project finance” niezbędne jest zapewnienie udziału środków własnych w wysokości minimum 15 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wniesionych w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym. 

Należy również pamiętać, że działalność polegająca na wytwarzaniu, przesyle czy dystrybucji energii, niezależnie od tego czy jest to energia elektryczna czy cieplna, jest działalnością regulowaną i może wymagać uzyskania koncesji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Zgodnie z wymogami z ostatniego konkursu koncesja lub promesa koncesji mogły być dostarczone po złożeniu wniosku o dofinansowanie, jak również aktualne warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wymagane były po złożeniu wniosku, ale przed zakończeniem oceny merytorycznej II stopnia.

Kryteriami, które decydują o wyborze do dofinansowania projektów z dziedziny energetyki, są przede wszystkim kryteria dotyczące efektywności kosztowej mierzonej jako nakład środków finansowych UE na wyprodukowanie 1 MWh energii, wybudowanie 1 MW mocy, szacowany spadek emisji CO2 czy szacowany wzrost efektywności energetycznej.

Dodatkowe punkty mogą otrzymać projekty realizowane przez członków klastra energii lub spółdzielni energetycznej. Projekty cechujące się wysoką produktywnością wspieranej instalacji również otrzymują dodatkowe punkty, a w ostatnim naborze to kryterium miało wpływ na wysokość umorzenia przyznanej pożyczki (maksymalnie do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych).

Wysokość dofinansowania

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej – może wynieść maksymalne 85 proc. w zależności od wielkości przedsiębiorstwa (duże lub MŚP), lokalizacji projektu (na obszarze woj. mazowieckiego lub poza) oraz kosztów inwestycji referencyjnej.

Dofinansowanie może być udzielone w formie bezzwrotnej (dotacja) lub zwrotnej (pożyczka z możliwością częściowego umorzenia). Szczegóły w zakresie formy dofinansowania będą znane w momencie ogłoszenia naboru wniosków.

Łączna wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro.

Nabór wniosków zaplanowano na marzec 2021 roku, jednak trzeba mieć na uwadze, iż wskazane w harmonogramie informacje mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Prawdopodobnie w lutym pojawią się bardziej szczegółowe informacje w zakresie planowanej alokacji oraz warunków, jakie muszą spełnić wnioskodawcy, aby pozyskać dofinansowanie.

Aurelia Pankiewicz, Manager w Accreo Sp. z o.o.