Ceny energii elektrycznej, trendy, prognozy – TGE – szkolenie on-line

Ceny energii elektrycznej, trendy, prognozy – TGE – szkolenie on-line
Doradca PV

Czy przedsiębiorcy z sektora MŚP, będący beneficjentami ustawy „mrożącej ceny energii na 2023 r.” nie mają szans kupić energii taniej niż zakłada ustawa, czyli 785 zł. za 1 MWh? Trudno jednoznacznie określić, czy do końca roku nie pojawią się takie oferty, ale na pewno można zastanawiać się, czy nie warto zawrzeć umowy na dostawy energii na 2023 r. na podstawie cen zmiennych, np. indeksowanych do I-Fixingu Towarowej Giełdzie Energii. Tendencje z października 2022 r. przedstawione na wykresie, a związane ze znacznymi wahaniami cen pomiędzy poszczególnymi godzinami doby w stosunku do godziny „0-1” mogą być taką zachętą.

Inaczej sprawa się ma, jeżeli chodzi o duże firmy, których ustawa nie obejmuje. One oczekują na oferty cenowe na 2023 r. Alternatywą dla tych firm może być rynek spotowy lub opcja mieszana: rynek SPOT i rynek terminowy OTF.

Zapraszamy na szkolenie „TGE Towarowa Giełda Energii  ceny, trendy, prognozy”, na którym omówimy powyższe zagadnienie, a także poruszymy wpływ zniesienia „obliga giełdowego” na przejrzystość rynku i ceny energii.

REKLAMA

Program szkolenia „TGE – Towarowa Giełda Energii – ceny, trendy, prognozy”:

1. TGE – płaszczyzna ustalania cen energii elektrycznej i informacji o trendach
– rynek energii w Polsce i Europie – wprowadzenie;
– historia i ogólne zasady funkcjonowania TGE;
– IRGiT – Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych – szczególny charakter działalności dla giełdy energii;
– giełdowe platformy informacyjne.

2. RDB – Rynek Dnia Bieżącego
– zasady funkcjonowania Rynku Dnia Bieżącego;
– produkty i zasady ustalania kursów w systemie notowań ciągłych;
– handel międzynarodowy, ustalanie cen energii – kursu jednolitego w handlu międzynarodowym – case-study.

3. RDN – Rynek Dnia Następnego
– produkty na rynku – kontrakty godzinowe, blokowe i weekendowe;
– Fixing I i Fixing II – elementy wspólne i różnice; 
– system ustalania kursu jednolitego;
– dynamika cen na RDN – dane historyczne a trendy bieżące – wpływ na decyzje biznesowe;
– kurs jednolity – zasady ustalania cen energii elektrycznej na podstawie procedur kursu jednolitego;
– różnice pomiędzy RDB (Rynkiem Dnia Bieżącego), a RDN (Rynkiem Dnia Następnego);
– główne indeksy RDB, TGeBase, TGePeak, TGe15

4. OTF – Rynek Terminowy
– produkty na rynku terminowym – BASE_Y, Q, M, W; PEAK5_Y, Q, M, W;
–  obroty na RDN i OTF – różnice interpretacyjne – co to jest LPO (liczba pozycji otwartych);
–  ustalanie cen energii elektrycznej dla dostaw w 2023 r. w kontraktach terminowych – case study – arkusz obliczeniowy dla BASE_Y-23 i PEAK5_Y-23.

5. Prawa majątkowe
– prawa majątkowe i ich wpływ na ceny energii elektrycznej w Polsce;
– świadectwa pochodzenie energii elektrycznej i ich wpływ na ceny energii elektrycznej w Polsce – „zielone certyfikaty”;
– świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego – „błękitne certyfikaty”;
– świadectwa efektywności energetycznej – „białe certyfikaty”.

6.  
Gwarancje Pochodzenia
– różnice pomiędzy świadectwem pochodzenia a gwarancją pochodzenia;
– uczestnicy rynku, wytwórcy, spółki obrotu oraz przedsiębiorstwa jako nabywcy końcowi;
– rynek międzynarodowy w transakcjach gwarancjami pochodzenia;
– zasady ustalania cen gwarancji pochodzenia.

7. Systemy Informacyjne Giełdy
– wirtualny spacer po Towarowej Giełdzie Energii – nawigacja po stronie www.tge.pl;
– raporty giełdy energii – dzienne, miesięczne, roczne;
– raporty o planowanym zużyciu i mocach wytwórczych, źródła konwencjonalne i generacja wiatrowa.

8. Warsztaty obliczeniowe – określania cen energii elektrycznej oferowanych przez spółki obrotu w 2023 r.
– procedura budowania portfela zakupów energii elektrycznej w 2022 r. dla dostaw energii w 2023 r. przez spółki obrotu;
– wycena portfela zakupów spółki obrotu na bazie cen rynku terminowe i rynku SPOT;
– ofert cenowe dla odbiorców przemysłowych na 2023 r. – grupa taryfowa B.

9. Prognozowanie cen energii na RDN dla 3-5 dniowych horyzontów czasowych
– podaż energii elektrycznej i popyt jako główne czynniki wpływające na krótkoterminowe ceny energii na RDN;
– dane dotyczące podaży energii elektrycznej – system informacyjny TGE;
– dane dotyczące planowanego popytu;
– wpływ importu i eksportu na rynek energii;
– wpływ generacji wiatrowej na podaż energii elektryczne w Polsce i Europie;
– wpływ generacji PV na podaż energii elektrycznej w Polsce i Europie;
– warunki atmosferyczne jako istotny element w produkcji energii z OZE – wiatr i fotowoltaika.

10.Podsumowanie wnioski dyskusje

Więcej szczegółów>>  TGE – Towarowa Giełda Energii – ceny, trendy, prognozy – szkolenie online – 22 listopada i 8 grudnia 2022 r.

Zapraszamy również na inne nasze szkolenia!

Program szkolenia: „Prosument net-billingowy, Prosument zbiorowy, Prosument wirtualny – opłacalność rozwiązań” – 17 listopada i 1 grudnia 2022 r.

1. 
Rynek energii elektrycznej w Polsce, Europie i Świcie – czynniki kształtujące oblicze rynku energii;
2. Prosument – regulacja ogólne; 
3. Zasady oceny opłacalności projektów inwestycyjnych dla prosumentów;
4. Prosument net-billingowy:
– Case Study – opłacalność formy prosumenta net-billingowego Grupa G oraz grupa B;
5. Prosument zbiorowy
6. Prosument wirtualny
– podstawowe zasady bycia prosumentem wirtualnym – reguła 50 kW mocy
– Case Study – opłacalność formy prosumenta wirtualnego Grupa G oraz grupa B
7. Nowości – podsumowanie i dyskusja – partnerski handel energią – nowe rozwiązania nowe możliwości.

Więcej informacji>>

REKLAMA

Program szkolenia„Fotowoltaika dla firm i magazyny energii” – 15 grudnia 2022 r.
1. Prawne aspekty budowy przemysłowych instalacji fotowoltaicznych;
2. Techniczne rozwiązania projektowe dla dachowych przemysłowych instalacji PV;
3. Nakłady CAPEX – całkowite koszty inwestycji, koszty eksploatacyjne – OPEX;
4. Koszty energii czynnej dla grup taryfowych B i C – prognozowanie – 2023 r. i lata następne
5. Koszty stałe i zmienne dystrybucji energii elektrycznej dla grup taryfowych B i C – prognozowanie – 2023 r. i lata następne;
6. Magazyny energii dla firm;
7. Analiza finansowa 1 – określenie opłacalności instalacji PV – produkcja energii na potrzeby własne o mocy 1 MWp – warsztaty – obliczenia na bazie modelu finansowego – symulacje wariantów;
8. Analiza finansowa 2 – PV + magazyn energii – zużycie produkcyjne 3000 MWh w skali roku
 – instalacja PV o mocy 1,0 MWp;
9. Wodór – nowa koncepcja – źródło energii – magazyn energii;
10. Podsumowanie i dyskusja.

Więcej informacji>>

Program szkolenia: „Opłacalność farm fotowoltaicznych, ceny w aukcji 2022 – a może CPPA” – 24 listopad 2022 r.

1. Ceny energii w systemach aukcyjnych i na wolnym rynku – prognozy 2022-2036;
2. Nakłady CAPEX i koszty operacyjne OPEX w naziemnych farmach PV o mocy 1 MWp;
3. Określenie ceny energii w aukcji dla projektów o mocy do 1 MWp – warsztaty – obliczenia na bazie modelu finansowego – symulacje wariantów;
4. Opłacalność projektów PV dla sprzedaży energii w formule CPPA;
5. Opcje hybrydowe – aukcja i spółka obrotu (wolny rynek);
6.  Źródła finansowania farm fotowoltaicznych;
7. Wodór – nowa koncepcja z fotowoltaiką;
8.  Podsumowanie i dyskusja. 

Więcej informacji>>

Prowadzący:

Tomasz Falkowicz – doradca, trener z zakresu finansów firm i rynku energii, specjalizuje się w poprawie efektywności procesów biznesowych.  

Od ponad 12 lat związany z tematyką fotowoltaiki dedykowanej dla farm naziemnych jak i przemysłowych instalacji dachowych. Przeprowadził ponad 50 studiów wykonalności i analiz opłacalności dla branży energetycznej. Prowadzi badania w zakresie prognoz popytu i podaży dla rynku energii elektrycznej, LCOE kosztów uśrednionych dla różnych źródeł OZE – począwszy od PV, przez ogniwa wodorowe, po magazyny energii. Analizuje funkcjonowanie TGE w Warszawie oraz innych europejskich giełd energii. Zajmuje się modelowaniem sprzedaży energii elektrycznej dla klientów biznesowych w zakresie systemu aukcyjnego, sprzedaży na wolnym rynku czy w formule CPPA.

W branży energetycznej pracował m.in. jako dyrektor w Tauron Polska Energia SA. Inspiracje doradcze czerpie również z prac w radach nadzorczych firm z branży energetycznej m.in. EC Nowa SA czy Krakowski Holding Komunalny SA.

Opcje promocyjne!

1) Uczestnicy wpłacający 100% kwoty inwestycji na 5 dni przed szkoleniem otrzymają 5% rabatu

2) Dla 2 osób zgłoszonych przez jedną firmę – 5% rabatu – możliwość sumowania rabatu do 8%

Zgłoszenia i zapytania należy kierować na adres:

mail: biuro@finansetf.pl

tel. (48) 601-518-079 

www.doradcapv.pl

 

artykuł sponsorowany