Efektywność energetyczna – najnowsze zmiany, szkolenie

Efektywność energetyczna – najnowsze zmiany, szkolenie
Erika Varga/Pixabay

Zapraszamy na szkolenie i warsztaty praktyczne on-line: „Efektywność energetyczna – najnowsze zmiany oraz aktualny stan prawny”, które odbędą się 18 listopada 2022 r. Szkolenie poprowadzi Paweł Płachecki, ekspert ds. efektywności energetycznej.

Szczegółowy program poniżej:

Szkolenie on-line
„Efektywność energetyczna – najnowsze zmiany oraz aktualny stan prawny”
Dlaczego oszczędzanie energii jest naszym obowiązkiem?
18 listopada 2022 r.

REKLAMA

Program:
8.30-9.00 Logowanie uczestników

9.00-9.45 Europejskie i krajowe regulacje dotyczące efektywności energetycznej:
• Ustawa o efektywności energetycznej – ostatnie zmiany;
• Regulacje wspólnotowe – kierunek zmian.

9.45-12.00 Białe certyfikaty, czyli świadectwa efektywności energetycznej – aktualny stan prawny:  
• Definicje i charakterystyka systemu opartego na certyfikacji oszczędności energii;
• Kryteria umożliwiające partycypowanie w systemie wsparcia;
• Pomoc publiczna, uprawnienia kontrolne Prezesa URE;
• Procedura pozyskania świadectw efektywności energetycznej po ostatniej nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej;
• Zawiadomienie o zrealizowaniu przedsięwzięcia;
• Prawa majątkowe z białych certyfikatów, ilość na rynku, ceny;
• Współpraca z wyspecjalizowanymi podmiotami w celu poprawy efektywności energetycznej; kontrakty EPC – zmiany w ustawie o efektywności
energetycznej;
• Inne niż świadectwa efektywności energetycznej mechanizmy współfinansowania przedsięwzięć proefektywnościowych.

11.00-11.15 Przerwa

12.00-13.15  Obowiązek umarzania certyfikatów, realizacji przedsięwzięć lub uiszczenia opłaty zastępczej:
• Zarys obowiązku wynikającego z nowej ustawy o efektywności energetycznej, podmioty zobowiązane – nowa kategoria podmiotów;
• Sposoby realizacji obowiązku i terminy jego wykonania;
• Kalkulacja wysokości obowiązku, ulgi i zwolnienia z jego realizacji, okres rozliczeniowy;
• Ograniczenia w możliwości uiszczania opłaty zastępczej, NFOŚiGW i jego nowe obowiązki;
• Realizacja przedsięwzięć u odbiorcy końcowego jako sposób realizacji obowiązku;
• Program dofinansowań – nowy sposób na wykonanie zobowiązania efektywnościowego;
• Odbiorca energochłonny, jego uprawnienia i korzyści związane z realizacją przedsięwzięć proefektywnościowych;
• Weryfikacja prawidłowości rozliczenia obowiązku przez Prezesa URE – dotychczasowe doświadczenia;
• Centralny rejestr oszczędności energii finalnej.

13.15-14.00 Przerwa

REKLAMA

14.00-15.30 Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej, audyty i system zarządzania energią:
• Rodzaje i wykaz przedsięwzięć uprawnionych do pozyskania wsparcia – zmiany po ostatniej nowelizacji;
• Obwieszczenie w sprawie wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności z 17.12.2021 r.; 
• Audyt efektywności energetycznej jako narzędzie do potwierdzania oszczędności energii:
– Składowe audytu, określony przepisami zakres informacji w audycie;
– Wymagania wobec sporządzającego audyt;
– Możliwość weryfikacji audytów efektywności energetycznej przez Prezesa URE;
– Zmiany w ustawie dotyczące audytu efektywności energetycznej.
• Audyt energetyczny przedsiębiorstwa:
– Podmioty zobligowane do wypełnienia obowiązku, zasady realizacji;
– Podmioty uprawnione do prowadzenia audytu – aspekt niezależności;
– Zakres opracowania;
– Zmiany w ustawie dotyczące audytu energetycznego przedsiębiorstwa.
• System zarządzania energią:
– System zarządzania energią jako sposób na zachowanie ciągłości poprawy wyniku energetycznego przedsiębiorcy;
– Korzyści wynikające z funkcjonowania w organizacji systemu zarzadzania energią.

15.30-16.00 Kary określone w ustawie o efektywności energetycznej

16.00-16.15 Podsumowanie, możliwość zadawania pytań i zakończenie spotkania.

Prowadzący: Paweł Płachecki
Absolwent Wydziału Paliw i Energii oraz Międzywydziałowej Szkoły Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Współpracuje ze środowiskiem naukowym w ramach Grupy naukowej Pro Futuro (Pro Futuro Science Association) oraz stowarzyszenia CAESAR (Centre for Applied Energy System Analysis and Research). Od czasu studiów związany z zagadnieniami dotyczącymi efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz kogeneracji. Wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki. Uczestnik prac stałej grupy zadaniowej ds. zrównoważonego rozwoju Sustainable Developmment Task Force), powołanej przez Regulatora Europejskiego CEER/ACER. Obecnie ekspert w jednym z największych koncernów energetycznych.

Więcej szczegółów>>
Formularz zgłoszeniowy>>

Kontakt i rejestracja:

EUROCON
tel. 22 631 22 81
tel. kom. 503 123 570
e-mail: biuro@euro-con.pl

 

artykuł sponsorowany