Obowiązki uczestników systemów wsparcia OZE – szkolenie

Obowiązki uczestników systemów wsparcia OZE – szkolenie
Andy Wright/flicr cc

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu on-line „Obowiązki uczestników systemów wsparcia OZE”.  Spotkanie odbędzie się 6 grudnia 2022 r. Podczas zajęć szczegółowo omówione zostaną rodzaje i charakter obowiązków, które nakładają na beneficjentów systemów pomocy publicznej przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii, terminy realizacji, a także sankcje karne z tytułu ich niewykonania.

Przybliżymy Państwu również zasady oraz warunki realizacji zobowiązań wynikających z uczestnictwa w poszczególnych systemach wsparcia, w tym podobieństwa i różnice tych systemów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad rozliczeń ujemnego salda. Podczas zajęć nie zabraknie czasu na rzeczową dyskusję, w tym analizę pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych.  

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem zajęć:

REKLAMA

Szkolenie on-line „Obowiązki uczestników systemów wsparcia OZE”
6 grudnia 2022 r.

Program:

9.15-9.30 Logowanie uczestników
9.30-11.00
I. Istota zobowiązań beneficjentów systemów wsparcia OZE:
– system aukcyjny – charakter i rodzaj zobowiązania aukcyjnego – termin realizacji oraz skutki jego uchybienia;
– systemy taryfy/premii gwarantowanej – przedmiot deklaracji FIT/FIP – moment przystąpienia do realizacji zobowiązania i skutki braku realizacji zobowiązania;
– aktualne stanowiska interpretacyjne URE, UOKIK-u oraz Zarządcy Rozliczeń S.A.
– aktualne i projektowane (UC99) zasady przedłużania terminu spełnienia zobowiązań w systemach wsparcia – modyfikacja regulacji „COVID-owych” – krąg adresatów nowych uprawnień – zakres możliwych skutków ex lege.
II. Obowiązki sprawozdawcze i informacyjne
– system aukcyjny;
– termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej; 15-letni okres wsparcia względem trzyletniego okresu wywiązywania się z obowiązku dostarczania zadeklarowanego wolumenu;
– wolumeny energii – roczne i trzyletnie okresy rozliczeniowe – katalog przesłanek ograniczających zakres odpowiedzialności z tytułu niewytworzenia zadeklarowanej ilości energii;
– systemy FIT/FIP – harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji – termin rozpoczęcia sprzedaży;
– obowiązki instalacji OZE wytwarzających w wysokosprawnej kogeneracji.
III. Obwiązki w obszarze pomocy publicznej
– informacja roczna;
– raportowanie pomocy ad hoc;
– zasady korekty ceny skorygowanej – Csn.
11.00-11.20 Przerwa
11.20-12.50
IV. Zmiana właścicielska instalacji OZE
– zgoda Prezesa URE na przejście praw i obowiązków wynikających z wygranej aukcji – analiza regulacji ustawowych – postanowienia regulaminu aukcji – case study;
– zasady obowiązujące w systemach FIT/FIP – możliwe stany faktyczne – praktyka orzecznicza.
V. Aktualizacja oferty aukcyjnej
– warunki dopuszczalności i termin aktualizacji oferty;
– zakres i skutki aktualizacji;
– zakres uprawnień i rola Prezesa URE.
VI. Zasady rozliczania ujemnego salda
– pojęcie „ujemnego salda” oraz „dodatniego ujemnego salda” – analiza porównawcza systemu aukcyjnego oraz systemów FIT/FIP;
– obowiązki w zakresie prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej;
– system rozliczeń a funkcja „sprzedawcy zobowiązanego”;
– zasady rozliczeń „dodatniego ujemnego salda” obowiązujące od 16 października 2022 r. – regulacje przejściowe;
– stanowiska i wytyczne kierunkowe Zarządcy Rozliczeń S.A.     
VII. Sankcje
– Trzy rodzaje sankcji na gruncie systemu aukcyjnego – porównanie zastosowania w odniesieniu do dodatniego salda;
– art. 168 pkt 15 i 16 ustawy OZE – podstawa wymiaru oraz wysokość kary pieniężnej – przesłanki odstąpienia od wymierzenia kary;
– art. 170 ust. 6 ustawy OZE – analiza zmiennych wzoru – omówienie wątpliwości interpretacyjnych
– odpowiedzialność karna kierownika przedsiębiorstwa energetycznego – pojęcie „kierownika przedsiębiorstwa” – przesłanki orzeczenia kary – analiza aktualnego stanowiska judykatury.

REKLAMA

12.50-13.40 Podsumowanie, dyskusje, zadawanie pytań i zakończenie spotkania.

Prowadząca: absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki. Wiodący ekspert do spraw systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków energii.

Szczegółowy program>>
Formularz zgłoszeniowy>>

Kontakt i rejestracja:

EUROCON
tel. 22 631 22 81
tel. kom. 503 123 570
e-mail: biuro@euro-con.pl

 

artykuł sponsorowany