Te zmiany mają pomóc w rozwoju spółdzielni energetycznych

Te zmiany mają pomóc w rozwoju spółdzielni energetycznych
Steag Solar

Zespół ekspertów powołanych przez pełnomocnika rządu ds. transformacji energetycznej obszarów wiejskich przygotował propozycje regulacji dotyczących spółdzielni energetycznych, które mają zostać włączone do najbliższej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Mimo że koncepcja spółdzielni energetycznych pojawiła się w ustawie o OZE już trzy lata temu, obecnie w naszym kraju zarejestrowane są tylko dwa tego rodzaju podmioty.

Prace nad zmianą przepisów prawa dotyczących spółdzielni energetycznych zakończył zespół ekspertów działający przy pełnomocniku rządu ds. transformacji energetycznej obszarów wiejskich Januszu Kowalskim.

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pierwszym etapem prac zespołu ekspertów, który swoją działalność rozpoczął na początku listopada br., było zidentyfikowanie barier rozwoju spółdzielczości energetycznych, a następnie opracowanie propozycji konkretnych zmian legislacyjnych w tym obszarze. Zmiany  te zostały zaprezentowane przez resort rolnictwa wczoraj. 

REKLAMA

Co zaproponowali eksperci?

Przygotowany projekt zmian prawnych dotyczących spółdzielni energetycznych obejmuje m.in:

  • Doprecyzowanie definicji legalnej spółdzielni energetycznej oraz przedmiotu działalności poprzez wskazanie, że jej przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub biogazu rolniczego, lub biometanu, lub wodoru, lub ciepła ze źródeł odnawialnych w instalacjach odnawialnego źródła energii, a następnie obrót nimi lub ich magazynowanie wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej lub jej członków.
  • Doprecyzowanie zakresu podmiotowego spółdzielni energetycznej poprzez określenie, że jej członkiem jest podmiot, którego instalacja jest przyłączona do sieci dystrybucyjnej, elektroenergetycznej lub sieci dystrybucyjnej gazowej, lub sieci ciepłowniczej, a także podmiot, do którego biogaz lub biogaz rolniczy lub biometan, lub wodór ze źródeł odnawialnych są dostarczane w inny sposób niż za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej gazowej.
  • Zmianę obszaru działania spółdzielni energetycznej poprzez definiowanie obszaru za pomocą: punktów poboru energii wytwórców i odbiorców będących członkami tej spółdzielni energetycznej, miejsc przyłączenia do wydzielonej sieci dystrybucyjnej ciepłowniczej lub gazowej wytwórców i odbiorców ciepła lub biogazu, lub biogazu rolniczego, lub biometanu, lub wodoru, a także miejsc wytwarzania oraz zużycia biogazu lub biogazu rolniczego, lub biometanu, lub wodoru.
  • Doprecyzowanie kwestii umów zawieranych przez sprzedawcę energii z poszczególnymi członkami spółdzielni energetycznej, a także z operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.
  • Uproszczenie sprawozdawczości spółdzielni energetycznych poprzez wykorzystanie tworzonego centralnego systemu informacji rynku energii, a także zasad prowadzenia wykazu spółdzielni energetycznych przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa poprzez prostowanie z urzędu wpisów w rejestrze spółdzielni energetycznych zawierających oczywiste błędy.
  • Doprecyzowanie zasad rozliczeń pomiędzy spółdzielnią energetyczną a sprzedawcą poprzez wskazanie, że rozliczenia realizowane są przez jednego sprzedawcę na podstawie umowy kompleksowej zawartej z każdym odbiorcą energii elektrycznej danej spółdzielni energetycznej z uwzględnieniem odpowiedniej ilości energii elektrycznej wytworzonej przez spółdzielnię energetyczną lub jej członków.
  • Doprecyzowanie zakresu działalności spółdzielni rolników poprzez wskazanie, że spółdzielnie rolników mogą prowadzić również działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, lub biogazu, lub biogazu rolniczego, lub biometanu, lub wodoru w instalacjach odnawialnego źródła energii, które stanowią własność spółdzielni rolników lub jej członków, a także w zakresie obrotu nimi lub ich magazynowania.
  • Wprowadzenie ułatwień dla przyłączania nowych źródeł OZE działających na rzecz spółdzielni energetycznych. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej nie będzie mogło odmówić wydania warunków przyłączenia dla instalacji odnawialnego źródła energii, która będzie wytwarzać energię elektryczną w ramach spółdzielni energetycznej, po spełnieniu określonych warunków, w tym jeśli moc instalacji będzie dostosowana do potrzeb odbiorców spółdzielni energetycznej oraz umożliwi godzinowe bilansowanie ilości wytwarzanej i zużywanej energii w ramach tej spółdzielni energetycznej.
  • Ułatwienie nabywania przez jednostki samorządu terytorialnego energii poprzez zwolnienie z obowiązku stosowania prawa zamówień publicznych w przypadku zakupu energii od spółdzielni energetycznej, której jednostka samorządu terytorialnego będzie członkiem.
  • Umożliwienie jednostkom doradztwa rolniczego aktywnego udziału w spółdzielniach energetycznych. 

Zaproponowane zmiany miały zostać uzgodnione z wiceminister klimatu i środowiska Anną Łukaszewską-Trzeciakowską oraz ekspertami Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a propozycje zmian dotyczących spółdzielni energetycznych mają zostać włączone do opracowanego w resorcie klimatu projektu kolejnej nowelizacji ustawy o OZE (UC 99).

Tylko dwie spółdzielnie

REKLAMA

Spółdzielnia energetyczna jest podmiotem zdefiniowanym w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Jest to rodzaj spółdzielni, której celem działalności jest produkcja energii na własny użytek, a także zaspokajanie potrzeb energetycznych jej członków na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich.

Zgodnie z ustawą o OZE spółdzielnie energetyczne muszą spełnić szereg kryteriów. Między innymi łączna moc zainstalowana elektryczna wszystkich instalacji OZE działających w ramach spółdzielni energetycznej ma umożliwiać pokrycie w ciągu roku nie mniej niż 70 proc. potrzeb własnych spółdzielni i jej członków i nie powinna przekraczać 10 MWe. Łączna moc cieplna jednostek wytwórczych nie powinna przekraczać 30 MWt, a wydajność instalacji biogazowych powinna być mniejsza niż 40 mln m3 w skali roku.

Dodatkowe warunki, które musi spełniać spółdzielnia energetyczna, to m.in. prowadzenie działalności na obszarze gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej, a także liczba członków nieprzekraczająca 1000.

Podstawową zachętą do tworzenia spółdzielni energetycznych, która została zawarta w ustawie o OZE w 2019 roku, jest objęcie ich prosumenckim systemem rozliczeń w formie opustów ze współczynnikiem na poziomie 1:0,6.

Obecnie w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zarejestrowane są tylko dwie spółdzielnie energetyczne. 

To działająca w województwie mazowieckim na terenie gmin Raszyn, Michałowice i Nadarzyn Spółdzielnia Energetyczna EISALL, a także Spółdzielnia Energetyczna Nasza Energia obejmująca gminy Mszana, Godów i Świerklany w województwie śląskim. Łączna moc instalacji OZE posiadanych przez te dwie spółdzielnie to zaledwie 52 kW.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.