Odnawialne źródła energii – najnowsze zmiany, nowości (szkolenia)

Odnawialne źródła energii – najnowsze zmiany, nowości (szkolenia)
Ulrike Leone/Pixabay

Zapraszamy na cykl szkoleń, poświęconych odnawialnym źródłom energii i najnowszym zmianom, które nas czekają. Szkolenia i warsztaty on-line prowadzą doświadczeni trenerzy, wieloletni eksperci w obszarze energetyki.

Oto programy szkoleń: 

1. Szkolenie i warsztaty on-line
Aukcje – II faza wsparcia morskiej energetyki wiatrowej
30 stycznia 2023 r.

REKLAMA

Prowadząca: absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Najważniejsze zagadnienia: 

 • przedmiot i cel ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (MFW);decyzja Komisji Europejskiej z dnia 20 maja 2021 r. – Pomoc państwa SA.55940 (2021/N) – Program morskiej energetyki wiatrowej w Polsce – zakres oceny systemu; 
 • główne definicje legalne;
 • zadania i kompetencje Prezesa URE;
 • adresaci ustawy; 
 • termin wytworzenia i wprowadzenia do sieci po raz pierwszy energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej – przesłanki jego wydłużenia; 
 • ustawowe zasady udzielania pomocy publicznej – tzw. fazy wsparcia;
 • zasady przyznawania prawa do pokrycia ujemnego salda – tzw. II faza wsparcia – system aukcyjny;
 • zasady rozliczeń ujemnego salda;
 • plan łańcucha dostaw materiałów i usług;
 • zasady przyłączania wytwórców do sieci oraz rozporządzania własnością morskiej farmy wiatrowej.

Szczegółowy program>>
Formularz zgłoszeniowy>>

2. Szkolenie on-line
Obowiązki uczestników systemów wsparcia OZE, redysponowanie instalacji OZE
31 stycznia 2023 r.

Prowadząca: absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Najważniejsze zagadnienia:

 • istota zobowiązań beneficjentów systemów wsparcia OZE;
 • obowiązki sprawozdawcze i informacyjne w roku 2023 – terminy realizacji – rekomendowane formularze sprawozdawcze;
 • obowiązki w obszarze pomocy publicznej – system aukcyjny – systemy FIT/FIP;
 • zmiana właścicielska instalacji OZE;
 • aktualizacja oferty aukcyjnej;
 • Zasady rozliczania ujemnego salda
  – pojęcie „ujemnego salda” oraz „dodatniego ujemnego salda” – analiza porównawcza systemu aukcyjnego oraz systemów FIT/FIP;
  – obowiązki w zakresie prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej;
  – system rozliczeń a funkcja „sprzedawcy zobowiązanego”;
  – zasady rozliczeń „dodatniego ujemnego salda” obowiązujące od dnia 16 października 2022 r. – regulacje przejściowe;
  – stanowiska i wytyczne kierunkowe Zarządcy Rozliczeń S.A.;
  projektowane zmiany brzmienia art. 92 i art. 93 ustawy OZE projekt z dnia 20 grudnia 2022 r. – ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (UC99);
 • sankcje;
 • redysponowanie instalacji odnawialnego źródła energii  projekt z dnia 17 września 2022 r. ustawa o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (UC74)

Szczegółowy program>>
Formularz zgłoszeniowy>>

3. Szkolenie on-line
Nowe rodzaje prosumentów oraz nowe rodzaje rozliczania prosumentów
2 lutego 2023 r.

Prowadzący: Przemysław Kałek. Radca prawny, od 20 lat specjalizujący się w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa cywilnego. Doradza w sprawach regulacyjnych, transakcyjnych i antymonopolowych na rzecz przedsiębiorstw działających w sektorze elektroenergetycznym i gazowym, w tym operatorów systemów elektroenergetycznych oraz wytwórców energii elektrycznej.

Najważniejsze zagadnienia:

 • dotychczasowy rozwój rynku mikroinstalacji;
 • net-metering/korzystanie z dotychczasowego systemu rozliczeń prosumenckich;
 • regulacje przejściowe;
 • nowe rodzaje prosumentów energii odnawialnej;
 • net-billing/nowy system rozliczeń prosumentów;
 • magazyny energii;
 • spółdzielnie energetyczne i klastry energii.

Szczegółowy program>>
Formularz zgłoszeniowy>>

4. Szkolenie on-line
Kolejna nowela ustawy OZE – kierunki zmian projekt grudzień 2022 2023 r. – czas na biometan, biowodór, klastry i wsparcie operacyjne
9 lutego 2023 r.

Prowadzący: dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE doświadczony wykładowca akademicki i MBA.

Najważniejsze zagadnienia:

 • Wprowadzenie i podstawy prawne:
  A. Ustawy:
  – ustawa OZE;
  – projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw z 20 grudnia 2022 r.
  B. Kierunki zmian OZE – dyrektywy pakietu zimowego – sygnalizacja
  – dyrektywa RED II 2018/2001 i rozporządzenie 2019/943 – założenia wpływające na dalszy kształt rynku OZE:
  – redysponowanie jednostkami OZE;
  – usługi elastyczności – co to jest? – regulacje europejskie a prawo krajowe.
 • Nowości w obszarze paliw rodzajów instalacji i rozpoczynania działalności:
  – biometan;
  – wodór odnawialny;
  – energia otoczenia;
  – hybrydowa instalacja OZE – nowe podejście – współdzielenie przyłącza;
  – instalacja OZE – kolejne zmiany;
  – klaster energii – nowe otwarcie;
  – spółdzielnia energetyczna – dalsze sprecyzowania;
  – modernizacja;
  – moc zainstalowana elektryczna instalacji OZE;
  – partnerski handel energią z OZE, w tym zakres umów z uPe (+29);
  – rozpoczęcie i zakończenie modernizacji;
  – nowy zakres działalności rejestrowanej – wytwarzanie biogazu i biometanu – zakres; 
  – obowiązku zasady wpisu i wykreślania z rejestru;
  – zasady funkcjonowania nowego klastra energii;
  – zmiany w obszarze spółdzielni energetycznej;
  – zmiany w zakresie dopuszczalnej pomocy publicznej. 
 • Nowości w systemach wsparcia:
  – świadectwa pochodzenia i obowiązek zakupu energii zmiany;
  system aukcyjny – zakres przyjętych zmian;
  system stałej ceny lub premii – zmiany – wsparcie po okresie wsparcia.
 • Zmiany w obszarze zakupu ciepła odnawialnego oraz odbioru biogazu „przez sieć gazową”
 • Najistotniejsze zmiany w obszarze gwarancji pochodzenia
 • Krajowy punkt kontaktowy do spraw odnawialnych źródeł energii
 • Zmiany w obszarze kar
 • Wejście w życie i jego odroczenia decyzja komisji.

Szczegółowy program>>
Formularz zgłoszeniowy>>

REKLAMA

5. Szkolenie i warsztaty on-line
Rentowność instalacji OZE a nowe regulacje cenowe, odpisy od przychodu wytwórcy i inne zmiany na rynku energii
10 lutego 2023r.

Prowadzący 1: Radca prawny, wieloletni pracownik URE. 
Prowadzący 2: Grzegorz Skarżyński. Na rynku zielonej energii w Polsce od blisko 20 lat. Współzałożyciel i wiceprezes Polish Energy Partners,
jednego z pierwszych niezależnych producentów energii w Polsce, aż do debiutu giełdowego.
Prowadzący 3: Przemysław Kałek. Radca prawny, od 20 lat specjalizujący się w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa cywilnego.

Na spotkaniu odnosimy się do najnowszych zmian dotyczących ustaw prądowych (ustawa o maksymalnych cenach, ustawa zamrażająca ceny, rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania limitu cen).
 
Najważniejsze zagadnienia:

 • otoczenie prawno-regulacyjne;  
 • jak działa rynek energii;
 • działanie mechanizmu ograniczeń cenowych – czyli na czym polegają ograniczenia cenowe
 • obowiązkowe odpisy od przychodu wytwórców na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny – kogo i jaką część przychodów dotknie?
 • rekompensaty – czy pokryją utratę przychodów wytwórców?
 • zniesienie obliga giełdowego – co to oznacza w praktyce?
 • wpływ nowych regulacji na instalacje działające w systemie aukcyjnym;
 • wpływ nowych regulacji na instalacje działające w systemie zielonych certyfikatów;
 • wpływ nowych regulacji na zawarte umowy sprzedaży energii ze spółkami obrotu;
 • wpływ nowych regulacji na zawarte umowy bezpośrednie pomiędzy wytwórca a odbiorcą (CPPA);
 • czy zmiany w regulacjach cenowych mogą stać się przesłanką do wypowiadania umów na sprzedaż energii;
 • wpływ zmian w regulacjach cenowych na finansowanie bankowe.

Szczegółowy program>>
Formularz zgłoszeniowy>>

6. Szkolenie i warsztaty praktyczne on-line
Jak sprzedawać energię z OZE bezpośrednio odbiorcom przemysłowym (umowy ppa)
14 lutego 2023 r.

Prowadzący: Grzegorz Skarżyński. Na rynku zielonej energii w Polsce od blisko 20 lat. Współzałożyciel i wiceprezes Polish Energy Partners, jednego z pierwszych niezależnych producentów energii w Polsce, aż do debiutu giełdowego oraz Przemysław Kałek. Radca prawny, od 20 lat specjalizujący się w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa cywilnego.

Najważniejsze zagadnienia:

 • jak działa rynek energii – podstawowe ryzyka dla wytwórcy i odbiorcy energii;  
 • uwarunkowania prawno–regulacyjne umów pomiędzy wytwórca a odbiorcą przemysłowym (z uwzględnieniem potencjalnych konsekwencji wynikających ze zniesienia obliga giełdowego oraz zmian reguł rynku bilansującego);
 • negocjowanie umowy dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego;
 • główne postanowienia umowy dostawy energii dla odbiorcy przemysłowego;
 • standard umowy na dostawę energii dla odbiorcy przemysłowego (EFET) – ćwiczenia praktyczne wykorzystujące standard EFET w części dotyczącej komercyjnych warunków umowy.  

Szczegółowy program>>
Formularz zgłoszeniowy>>

7. Szkolenie on-line
Klastry energii i społeczności energetyczne – rola w procesie transformacji energetycznej – kierunki procedowanych zmian legislacyjnych
27 lutego 2023 r.

Prowadząca: absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Najważniejsze zagadnienia:

 • klastry energii, obywatelskie społeczności energetyczne, społeczności energetyczne działające w zakresie energii odnawialnej – kierunki zmian, regulacje wspólnotowe
  – status społeczności energetycznych w dokumentach wspólnotowych;
  – energetyka rozproszona w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r.;  
  – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (RED II);
  – społeczności energetyczne działające w zakresie energii odnawialnej (art. 22);
  – rewizja RED II – warunki działania mniejszych podmiotów rynkowych – proporcjonalność obciążeń administracyjnych i regulacyjnych;
  – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca
  2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniające dyrektywę 2012/27/UE – Obywatelskie społeczności energetyczne;
  – projekt ustawy z dnia 17 września 2022 r. –  ustawa o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (UC74) – cel zmian, główne założenia;
  w zakresie energetyki rozproszonej, definicje legalne, w tym m.in:
  – agregacja;
  – agregator;
  – wydzielona jednostka wytwarzania energii elektrycznej;
  – wydzielony odbiorca;
  – usługa elastyczności;
  – odbiorca aktywny;
  – obywatelska społeczność energetyczna;
  – magazynowanie energii elektrycznej ; 
  – projekt ustawy z dnia 20 grudnia 2022 r. – ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw – cel zmian, główne założenia w zakresie wsparcia rozwoju społeczności energetycznych, definicje legalne, w tym m.in.:
  – klaster energii;
  – spółdzielnia energetyczna;
  – partnerski handel energią z odnawialnych źródeł energii;
 • obywatelskie społeczności energetyczne (UC74);
 • agregacji (UC74);  
 • odbiorca aktywny (UC74);
 • klastry energii (UC99);
 • kluczowe przepisy przejściowe i dostosowujące – terminy wejścia w życie projektowanych rozwiązań – (UC99)/(UC74).

Szczegółowy program>>
Formularz zgłoszeniowy>>

8. Szkolenie on-line
Gwarancje pochodzenia „de novo” – projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii – stan na dzień 20 grudnia 2022 r. (UC99)
2 marca 2023 r.

Prowadząca: absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Najważniejsze zagadnienia:

 • gwarancja pochodzenia w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych;
 • gwarancje pochodzenia w nowelizacji UC99 – nowy zakres gwarancji; 
 • postępowanie w sprawie z wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia;
 • obrót, umarzanie i uznawanie gwarancji pochodzenia;
 • zmiany w obrębie procedury wydawania świadectw pochodzenia;
 • przepisy przejściowe i dostosowujące.

Szczegółowy program>>
Formularz zgłoszeniowy>>

Kontakt i rejestracja
EUROCON
Tel.: 22 631 22 81
Kom.: 503 123 570
biuro@euro-con.pl

 

artykuł sponsorowany