PSL złożył w Sejmie projekt ustawy prosumenckiej

PSL złożył w Sejmie projekt ustawy prosumenckiej
Foto: Gramwzielone.pl (c)

Grupa posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego złożyła w Sejmie projekt nowelizacji Prawa energetycznego. Ustawa prosumencka ma wspierać rozwój rynku mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, rozszerzając grupę potencjalnych prosumentów.

PSL proponuje, aby za prosumentów, czyli producentów zielonej energii w mikroinstalacjach OZE zwolnionych z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej, uznać nie tylko gospodarstwa domowe. Projekt postuluje uznanie produkcji energii w mikroinstalacjach jako działalności prosumenckiej także w przypadku innych podmiotów i przyznanie im z tego tytułu określonych ułatwień przysługujących już gospodarstwom domowym. 

– Wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, a także sprzedaż tej energii, nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – czytamy w projekcie ustawy. 

REKLAMA
REKLAMA

Ponadto PSL chce wprowadzenia do Prawa energetycznego zapisu podnoszącego cenę odsprzedaży przez prosumentów energii do sieci do poziomu 100% średniej ceny energii elektrycznej z poprzedniego roku kalendarzowego. Zgodnie z obecnym prawem, prosumenci mogą odsprzedawać energię tylko po 80% tej ceny. 

– Postulowane przez projektodawców zmiany pozwoliłyby na skorzystanie z możliwości zbilansowania swojego zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną (na własne potrzeby) gospodarstw prowadzonych nie tylko przez osoby uważane za konsumentów w rozumieniu art. 22(1) k.c. tj. osoby fizyczne dokonujące czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz również na inne podmioty prowadzące zróżnicowaną działalność takie jak szkoły, przedszkola, szpitale, sądy, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, a także na sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) – argumentuje PSL.

Zobacz projekt ustawy dla prosumentów autorstwa PSL [PDF]

gramwzielone.pl