Program "GEKON": dotacje na badania nad technologiami OZE

Program "GEKON": dotacje na badania nad technologiami OZE
SolarWorld USA press

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłaszają drugi konkurs w ramach partnerskiego programu „GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych”. Na badania naukowe, prace rozwojowe oraz wdrożenie innowacyjnych technologii ekologicznych dla przedsiębiorców i konsorcjów naukowo-przemysłowych planują przeznaczyć ponad 100 mln zł.

Gekon to pierwsze w Polsce wspólne przedsięwzięcie, które kompleksowo finansuje rozwój technologii przyjaznych środowisku – od koncepcji badawczej do ich wdrożenia. Program powstał m.in. w odpowiedzi na zaostrzające się przepisy Unii Europejskiej, które wymuszają na państwach członkowskich stałe rozwijanie technologii zagospodarowania odpadów oraz pozyskiwania energii odnawialnej. Dzięki podpisanemu przez NCBR i NFOŚiGW porozumieniu możliwe stało się finansowanie rozwiązań, które pozwolą także polskim firmom na skuteczną rywalizację w obszarze ekoinnowacji na arenie międzynarodowej. Budżet całego programu, który będzie realizowany do 2019 roku, to 400 mln złotych.

– Rozwój nowoczesnych technologii proekologicznych jest jedną z podstawowych dziedzin gospodarki rozwiniętych państw świata. Dlatego wsparcie dla polskiego przemysłu opartego na wiedzy w tej dziedzinie jest szansą na budowanie przewagi konkurencyjnej w Europie i na świecie – mówi Leszek Grabarczyk, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie klimatu, środowiska oraz efektywnej gospodarki zasobami i surowcami stanowią także jedno z wyzwań, jakie zostało postawione przed naukowcami w programie Horyzont 2020. To jeszcze bardziej zwiększa szanse na komercjalizację tych technologii i realne przełożenie na poprawę jakości życia naszych obywateli – przypomina Leszek Grabarczyk.

REKLAMA

W ramach konkursu przedsiębiorcy i konsorcja naukowo-przemysłowe mogą się ubiegać o  dofinansowanie fazy badawczo-rozwojowej oraz fazy wdrożeniowej. Budżet drugiego konkursu na fazę badawczo-rozwojową wyniesie co najmniej  36 mln zł, natomiast na fazę wdrożeniową w całym programie zostało przeznaczonych 160 mln zł (kwota na oba konkursy). Nabór wniosków w tej edycji programu jest jednoetapowy.

REKLAMA

Zakres tematyczny konkursu obejmuje 5 obszarów związanych z pozyskiwaniem gazu niekonwencjonalnego, efektywnością energetyczną i magazynowaniem energii, ochroną i racjonalizacją wykorzystania wód, pozyskiwaniem energii z czystych źródeł, a także nowatorskimi metodami otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów.

W tym roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło już pierwszy konkurs w programie Gekon. Wyłonione 24 projekty na fazę badawczo-rozwojową otrzymały łącznie 77 mln zł. Wśród zwycięskich projektów znalazły się m.in.: inteligentne gniazdo energetyczne, wykorzystujące innowacyjne technologie pozyskiwania i przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych, projekt inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym oraz opracowanie i wdrożenie nowych technologii tzw. małych elektrowni wiatrowych, które znajdą zastosowanie w instalacjach przydomowych.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie: http://program-gekon.pl

źródło: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju