Prezydent zawetował ustawę istotną dla deweloperów projektów OZE

Prezydent zawetował ustawę istotną dla deweloperów projektów OZE
foto: Kancelaria Prezydenta RP

Prezydent RP Bronisław Komorowski zawetował nowelizację ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych istotną m.in. dla deweloperów projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii. Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP, przyjęcie nowelizacji zagrażałoby ładowi przestrzennemu oraz mogłoby prowadzić do degradacji polskiego krajobrazu. 

– Nowelizacja umożliwiałaby jeszcze łatwiejsze powstawanie na gruntach rolnych klas I-III m.in. obiektów budowlanych o charakterze dominant krajobrazowych (np. elektrowni wiatrowych) w sposób pozbawiony jednolitej kontroli. Zagrażałoby to ładowi przestrzennemu oraz prowadziłoby do degradacji polskiego krajobrazu. Stoi to także w sprzeczności z propozycjami zawartymi w prezydenckim projekcie tzw. ustawy krajobrazowej – poinformował prezydencki minister Olgierd Dziekoński. 

Zawetowana przez prezydenta nowelizacja miała na celu zlikwidowanie nadzoru resortu rolnictwa nad odrolnieniem najbardziej żyznych gruntów o powierzchni do 5 tys. metrów kwadratowych. – Zawetowana ustawa powodowała z jednej strony możliwość znacznego rozpraszania zabudowy, z drugiej – narażała na szwank konieczność ochrony gruntów bardzo wartościowych, gruntów klasy I i III, które stanowią niezbywalny zasób dobra narodowego, zatem dobra konstytucyjnego, jakim jest wartość i ochrona majątku i dobra narodowego, jakim są grunty rolne – powiedział Olgierd Dziekoński (za Kancelaria Prezydenta RP).

REKLAMA

Ponadto, Kancelaria Prezydenta RP podkreśliła, że „nieuwzględnienie w zawetowanej nowelizacji wymogu, aby odrolniany obszar był zwarty, stwarza ryzyko, że decyzje w zakresie odrolniania gruntów i przeznaczania ich pod zabudowę mogą prowadzić do dużego rozproszenia nowych budowli, a tym samym do degradacji krajobrazu„.

W uzasadnieniu prezydenckiego weta wskazano ponadto, że „zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, przeznaczenie na cele nierolnicze najbardziej żyznych gruntów z klas I-III ,niezależnie od powierzchni przeznaczonej do odrolnienia, wymaga zgody ministra rolnictwa. Ziemie tych klas stanowią 25% powierzchni gruntów ornych w Polsce. Obecne przepisy pozwalają skutecznie chronić najlepsze tereny pod uprawy i ograniczać nieuzasadnione wykorzystywanie ich do celów niezwiązanych z produkcją rolną„. (za Kancelaria Prezydenta RP). 

REKLAMA

Prezydencki wniosek o ponowne rozpatrzenie ustawy trafił już do Sejmu.

Zdaniem prezydenckiego ministra Olgierda Dziekońskiego zawetowana ustawa stoi w sprzeczności z procedowanym obecnie w Sejmie prezydenckim projektem ustawy o niektórych narzędziach na rzecz ochrony krajobrazu (tzw. ustawa krajobrazowa). Przygotowany przez prezydenta projekt tzw. ustawy krajobrazowej wprowadza m.in. pojęcie dominanty krajobrazowej, której budowa może stać w sprzeczności z ładem krajobrazowym i za którą może zostać uznana elektrownia wiatrowa. Projekt ustawy krajobrazowej przesuwa też z gmin na szczebel województwa decyzyjność w kwestii wydawania pozwoleń lokalizacyjnych na budowę farm wiatrowych. 

Niepokojące dane dotyczące wykorzystania m.in. gruntów rolnych do budowy farm wiatrowych podaje jeden z najnowszych raportów NIK. Zgodnie z informacjami NIK w ok. 40% skontrolowanych gmin dochodziło do przypadków lokalizowania wiatraków na gruntach należących m.in. do radnych, burmistrzów, wójtów, czy też pracowników urzędów gmin – czyli osób, które jednocześnie w imieniu gminy uczestniczyły w podejmowaniu decyzji ws. miejsca inwestycji. Te osoby po wprowadzaniu nowelizacji podejmowałyby również decyzje o wykorzystaniu gruntów najwyższych klas. Stwarza to ryzyko nasilenia negatywnych zjawisk opisywanych przez NIK – poinformowała Kancelaria Prezydenta RP dodając, że inicjatywa prezydenta ma na celu wzmocnienie ochrony krajobrazu m.in. poprzez wprowadzenie obostrzeń w budowie obiektów o charakterze dominant.

Ustawa krajobrazowa ma wprowadzić zakaz lokalizowania dominant krajobrazowych bez przygotowania planu zagospodarowania przestrzennego i wyłącznie na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. – Zawetowana nowelizacja dawałaby natomiast w praktyce dużą dowolność w lokalizowaniu dominant krajobrazowych na gruntach rolnych najwyższych klas, o powierzchni do 5 tys. metrów kwadratowych – podała Kancelaria Prezydenta RP. 

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała jednocześnie, że niezależnie od procedowania ustawy krajobrazowej zamierza wystąpić z nową inicjatywą ustawodawczą, która w szczególnie uzasadnionych przypadkach umożliwi uproszczenie długotrwałej procedury odrolnienia gruntów pod budowę domów i obiektów użyteczności publicznej – uproszczona procedura byłaby jednak wyjątkiem dla przypadków szczególnych, a nie regułą – zaznacza Kancelaria Prezydenta RP. 

gramwzielone.pl