MG przygotowało projekt ustawy o inteligentnych licznikach

MG przygotowało projekt ustawy o inteligentnych licznikach
Gramwzielone.pl (c)

Ministerstwo Gospodarki opracowało projekt regulacji mających na celu wdrożenie w Polsce inteligentnego opomiarowania zużycia energii elektrycznej. Instalacja inteligentnych liczników ma kosztować w ciągu 10 lat ponad 2,6 mld zł. Koszty te poniosą docelowo odbiorcy końcowi, którzy zapłacą operatorom za montaż liczników w swoich rachunkach za energię. 

Projekt nowelizacji Prawa energetycznego ma na celu wdrożenie unijnych przepisów zawartych w dyrektywie 2009/72/WE z 13 lipca 20109 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej.

Zgodnie z dyrektywą 2009/72/WE Państwa Członkowskie są zobowiązane do zapewnienia wdrożenia inteligentnych systemów pomiarowych, które pomagają konsumentom w aktywnym korzystaniu z rynków dostaw energii elektrycznej, natomiast wdrożenie takich systemów pomiarowych może być uzależnione od ekonomicznej oceny wszystkich długoterminowych kosztów i korzyści dla rynku oraz indywidualnego konsumenta, lub od oceny, która forma inteligentnego pomiaru jest uzasadniona z ekonomicznego punktu widzenia i najbardziej opłacalna oraz w jakim czasie ich wprowadzenie jest wykonalne – informuje Ministerstwo Gospodarki. 

REKLAMA

Dyrektywa 2009/72/WE stanowi, że kraje Unii Europejskiej powinny zapewnić odbiorcy końcowemu łatwy dostęp do kompletnych informacji o historycznym zużyciu energii, w szczególności do sumarycznych danych, co najmniej trzy lata wstecz. Dane te powinny być dostępne dla odbiorcy końcowego za pośrednictwem internetu lub wyświetlacza w liczniku. 

Ochrony danych pomiarowych

Wydaje się, że największym wyzwaniem ustawodawcy w kwestii przepisów regulujących kwestię inteligentnego opomiarowania jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. 

Dane pomiarowe powinny być zbierane i przetwarzane wyłącznie do realizacji celów określonych w ustawie lub w umowie z odbiorcą końcowym. Wskazane jest uregulowanie zasad udzielania zgody przez odbiorców końcowych na przetwarzanie danych pomiarowych, a także określenie okresu przechowywania jednostkowych danych pomiarowych. Przy czym zgoda taka nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści. Może być ona wyrażona drogą elektroniczną, pod warunkiem jej utrwalenia i potwierdzenia przez odbiorcę końcowego. Odbiorca końcowy powinien posiadać możliwość wycofania udzielonej zgody w każdym czasie trwania umowy, w sposób prosty i wolny od opłat – zapewnia MG. 

Resort gospodarki proponuje, aby dane pomiarowe udostępniane były na podstawie umowy o udostępnianie tych danych. Umowa ta zawierana byłaby między sprzedawcą energii elektrycznej, a operatorem informacji pomiarowych, który powinien być odpowiedzialny za odbieranie, przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie danych pomiarowych, nadawanie numerów punktom pomiarowym i prowadzenie ich ewidencji oraz udostępnianie danych pomiarowych. 

Umowa o udostępnianie danych pomiarowych powinna być zawierana w formie pisemnej lub elektronicznej za pomocą formularza udostępnianego na stronie internetowej operatora informacji pomiarowych. 

REKLAMA

Ministerstwo Gospodarki proponuje, aby obowiązek udostępnia danych pomiarowych na podstawie umowy o udostępnianie danych pomiarowych nie dotyczył odbiorców, którym dane te udostępniane są nieodpłatnie. Zwolnieniem objętych byłoby ponad 16 mln odbiorców. 

MG proponuje, aby dane pomiarowe były rejestrowane przez licznik zdalnego odczytu za okresy nie krótsze niż 15 minut chyba, że odbiorca końcowy wyrazi zgodę na krótsze okresy rejestracji danych pomiarowych. Dane pomiarowe zawierające informacje o parametrach jakościowych energii elektrycznej powinny być rejestrowane co 10 minut. 

Resort gospodarki zapewnia ponadto na podstawie wykonanych przez siebie analiz, że wdrożenie systemów inteligentnego opomiarowania umożliwi podejmowanie działań proefektywnościowych i stanowić będzie element budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych, a w dodatku przyczyni się też do efektywnego zarządzania energią elektryczną zarówno po stronie podaży jak i popytu, co jest fundamentalne dla ograniczenia emisji CO2, oszczędności pierwotnych nośników energii oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii elektrycznej u prosumentów.

Sprawnie działająca sieć inteligentna może w przyszłości skutecznie integrować rozproszone wytwarzanie energii elektrycznej w mikroźródłach, przewidywany rozwój samochodów elektrycznych i zarządzanych sieci domowych – zapewnia MG. 

Koszty inteligentnego opomiarowania

Resort gospodarki informuje, że wprowadzenie projektowanych przepisów nie spowoduje wzrostu wydatków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego ani też innych jednostek sektora finansów publicznych. Koszt instalacji inteligentnych liczników mają ponosić operatorzy systemów dystrybucyjnych, którzy wydatki z tym związane uwzględnią w rachunkach za energię dla odbiorców końcowych. 

MG zakłada, że wdrożenie projektowanych przepisów, w okresie 10 lat, może wygenerować dodatkowe koszty dla przedsiębiorstw w wysokości 1,1 mld zł, a dla gospodarstw domowych w wysokości 2,52 mld zł. 

MG dodaje, że wejście w życie projektowanych przepisów, w powyższym okresie, powinno także przynieść oszczędności dla przedsiębiorstw w wysokości 3,78 mld zł, a dla gospodarstw domowych – w wysokości 8,59 mln. zł. 

gramwzielone.pl