W Polsce przybyło 200 prosumentów

W Polsce przybyło 200 prosumentów
Avancis press

W I półroczu 2014 r. w Polsce przybyło 200 mikroinstalacji fotowoltaicznych. W sumie ich liczba w naszym kraju wzrosła do 239.

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki, na które powołuje się „Rzeczpospolita”, na koniec pierwszego półrocza br. w naszym kraju było w sumie 1,267 MW prosumenckich mikroinstalacji OZE, podczas gdy na koniec 2013 r. ich łączny potencjał wynosił 236,2 kW. 

W pierwszym półroczu br. prosumenckie mikroinstalacjie OZE wyprodukowały w sumie 311,4 MWh energii elektrycznej. 

REKLAMA

Budowa i eksploatacja mikroinstalacji OZE przez prosumentów, czyli przez gospodarstwa domowe produkujące prąd, jest możliwa w naszym kraju zaledwie od września ubiegłego roku. W Polsce zaczęły bowiem obowiązywać wówczas zmiany w Prawie energetycznym, które umożliwiły budowę domowych instalacji OZE bez potrzeby zakładania działalności gospodarczej czy uzyskania koncesji na produkcję energii, a prosumenci zostali zwolnieni z kosztów przyłączania mikroinstalacji do sieci. 

Problemem pozostaje relatywnie niska cena sprzedaży nieskonsumowanych nadwyżek energii ustanowiona na poziomie 80% ceny energii z roku wcześniejszego. Obecnie jest to ok. 14,5 gr za kWh, podczas gdy koszt energii kupowanej z sieci przez gospodarstwa domowe wynosi ok. 50-60 gr./kWh. 

REKLAMA

Regulacje dla prosumentów wpisane do Prawa energetycznego w ubiegłym roku podtrzymuje projekt ustawy o energii odnawialnej, który jest obecnie procedowany w Sejmie. 

W projekcie ustawy o OZE wpisano ponadto nowy sposób rozliczenia energii produkowanej przez prosumentów, zgodnie z którym energia wyprodukowana i sprzedana do sieci przez prosumenta ma być bilansowana z energią kupioną przez niego z zakładu energetycznego. Bilansowanie ma dotyczyć jednak tylko składnika ceny energii i nie będzie obejmować pozostałych opłat, w tym dystrybucji. 

O podniesienie ceny sprzedaży nieskonsumowanej przez prosumentów energii do 100% hurtowej ceny energii z roku wcześniejszego, a także o rozszerzenie katalogu prosumentów także na inne podmioty ubiega się PSL, które przygotowało w tym celu swoją nowelizację Prawa energetycznego.  

Zgodnie z ubiegłoroczną nowelizacją Prawa energetycznego, zakłady energetyczne mają obowiązek składania w URE półrocznych raportów na temat przyłączanych mikroinstalacji. Raporty z I półrocza 2014 r. są dostępne na stronie URE pod tym linkiem. 

Więcej informacji, porady i doświadczenia związane z budową i eksploatacją mikroinstalacji OZE w Polsce znajdują się na portalu Gramwzielone.pl w zakładce: Doświadczenia pierwszych prosumentów.

gramwzielone.pl