Do 2020 roku NFOŚiGW przeznaczy na ochronę środowiska 10 miliardów złotych

Do 2020 roku NFOŚiGW przeznaczy na ochronę środowiska 10 miliardów złotych
Prezes NFOŚiGW Małgorzata Skucha i podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Ostapiuk / foto: NFOŚiGW

6 października Zarząd NFOŚiGW zaprezentował nową ofertę programową na lata 2015-2020. Dofinansowanie będzie łatwo dostępne i tanie, a programy elastyczne i dostosowane do potrzeb rynkowych – informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Komunikat NFOŚiGW:

Fundusz stawia na poprawę komunikacji z wnioskodawcami, usprawnienie procesu oceny wniosków, czytelne kryteria ich rozpatrywania i racjonalizację oceny kosztów inwestycji. Oferta została zaplanowana w okresie zgodnym z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej 2014-2020 oraz strategią Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Przyjęto zasadę niewypierania środków zagranicznych oraz stosowania wskaźników spójnych z zastosowanymi w nowej perspektywie finansowej UE. Po zatwierdzeniu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnych Programów Operacyjnych wspomniana oferta NFOŚiGW zostanie rozbudowana o programy umożliwiające finansowanie efektywności energetycznej.

REKLAMA

Obecny na konferencji prasowej Janusz Ostapiuk – podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska powiedział, że w czasie prac nad nową ofertą zwracano uwagę, aby „nie było to całkowite zerwanie z tym, co finansowaliśmy w przeszłości”. Z tego powodu skupia się ona na priorytetach środowiskowych określonych w Strategii działania NFOŚiGW na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 r. 

Na wyznaczone cele NFOŚiGW zamierza przeznaczyć 10 mld zł, z czego 3,7 mld zł stanowić będą dotacje, a pozostałą kwotę 6,3 mld zł – niskooprocentowane pożyczki. Jak widać Fundusz zdecydowanie stawia na finansowanie w formie zwrotnej, które wg prognoz będzie rosnąć, a od 2016 roku przekroczy połowę oferowanego rocznego wsparcia. 

Tworząc nową ofertę finansową uwzględniono także obecne trendy w inwestycjach i aktywności proekologicznej. Dlatego, jak podkreśliła Małgorzata Skucha – prezes Zarządu NFOŚiGW, „w naszej ofercie pojawiło się premiowanie: ekoinnowacyjności, działań edukacyjnych towarzyszących inwestycjom, standardów zarządzania środowiskowego, „zielonych gmin” oraz gmin, które przystąpiły do Porozumienia Burmistrzów”.

REKLAMA

Preferencje dla „zielonych gmin” od 2015 roku

Od nowego roku NFOŚiGW wprowadzi preferencyjne warunki wsparcia dla gmin, w których ponad połowę powierzchni stanowią obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych. Chodzi o parki narodowe, obszary Natura 2000, czy rezerwaty przyrody. Preferencje na realizację inwestycji prośrodowiskowych określonych w sześciu programach priorytetowych mogą objąć także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych tych gmin. W zależności od programu, „zielone gminy” mogą liczyć na zwiększony poziom umorzenia pożyczki, obniżone oprocentowanie, zwiększony poziom intensywności dofinansowania, czy obniżony minimalny próg dotacji lub pożyczki.

Europejskie Porozumienie Burmistrzów

Realizacji oferty programowej NFOŚiGW na lata 2015-2020, służyć będzie planowane na 9.10.2014 r. podpisanie przez NFOŚiGW i Dyrekcję Generalną ds. Energii Komisji Europejskiej (DG ENER) Umowy Partnerstwa. NFOŚiGW zostanie powierzona rola Krajowego Koordynatora Porozumienia Burmistrzów dla lokalnych władz w Polsce. Aktualnie w całej Europie funkcjonuje 5 942 sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów, w tym 42 w Polsce i liczba ta stale rośnie. Porozumienie polega na zobowiązaniu się podpisujących je miast do osiągnięcia lub przekroczenia unijnych celów zmniejszenia emisji CO2. Wywiązanie się z tego zobowiązania wymaga od sygnatariuszy porozumienia, opracowania Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP), wdrożenia działań z zakresu efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym oraz promocji poszanowania energii wśród mieszkańców.

Podsumowując plany na przyszłość, przedstawiciele Funduszu zapowiedzieli m.in. wsparcie projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, odpadów, geologii i górnictwa, poprawy jakości powietrza, a także budownictwa energooszczędnego, odnawialnych źródeł energii, ochrony przyrody, czy przeciwdziałania i likwidacji skutków klęsk środowiskowych.

Nową ofertę NFOŚiGW kieruje przede wszystkim do samorządów, osób fizycznych, przedsiębiorców i państwowych jednostek budżetowych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej