MG podsumowało konsultacje „Polityki energetycznej Polski do 2050 roku”

MG podsumowało konsultacje „Polityki energetycznej Polski do 2050 roku”
Foto: Gramwzielone.pl (c)

Ponad 200 opinii i sugestii zgłosiły podmioty sektora energetycznego, organizacje gospodarcze, środowiska akademickie, fundacje i stowarzyszenia oraz obywatele w toku wstępnych konsultacji „Polityki energetycznej Polski do 2050 roku”. Uwagi napłynęły  w okresie od 14 sierpnia do 1 września 2014 r. – poinformowało Ministerstwo Gospodarki. 

Komunikat Ministerstwa Gospodarki:

Organizacje ekologiczne i gospodarcze związane z odnawialnymi źródłami energii postulowały zwiększenie roli OZE, w szczególności morskich farm wiatrowych, które cechują się wyższą stabilnością wytwarzania energii niż ich lądowe odpowiedniki. Zwracały również uwagę na potencjalny rozwój technologii magazynowania energii. Krytyce poddane zostały z kolei założenia rozwoju czystych technologii węglowych (CTW). Organizacje ekologiczne podkreślały z kolei konieczność prowadzenia działań w zakresie ochrony klimatu. Ich zdaniem polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej powinna stanowić kontekst dla realizacji polityki energetycznej państwa.

REKLAMA

Organizacje gospodarcze i podmioty związane z energetyką systemową zwróciły uwagę na uwydatnienia znaczenia wykorzystania rodzimych surowców energetycznych: węgla kamiennego i brunatnego. Ich zdaniem stanowić one będą podstawę zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Obszarami, które również wymagają omówienia są kwestie ochrony dostępu do zasobów kopalnych, ograniczania importu surowców oraz konieczności prowadzenia szerokich prac badawczo-rozwojowych. Przedstawione opinie wskazują także potrzebę mocniejszego zaakcentowania rozwoju infrastruktury – zarówno elektroenergetycznej, jak i gazowej – a także zapewnienia odpowiedniego poziomu mocy wytwórczych.

REKLAMA

W ramach  wstępnych konsultacjach Polityki energetycznej postulowano również znaczenie rozwoju wysokosprawnej kogeneracji, która wpływa nie tylko na ograniczenie emisji dwutlenku węgla, ale również na poprawę efektywności energetycznej. Akcentowano ponadto potrzebę rozwijania systemów zarządzania popytem (ang. DSM) oraz wspierania rozwoju inteligentnych sieci – z korzyścią zarówno dla operatorów systemów dystrybucyjnych, konsumentów, jak i dla rosnącej grupy prosumentów. Pojawiło się także wiele głosów na temat konieczność przyjęcia ustawy o korytarzach przesyłowych.

W zakresie energetyki jądrowej stanowiska były rozbieżne. Część uwag wskazywała na potrzebę intensyfikacji prac oraz zwiększania świadomości społecznej w tym zakresie, inne z kolei sugerowały nawet zaniechanie działań związanych z budową bloków jądrowych.

Zgłoszone w toku konsultacji sugestie i opinie są w trakcie analizy. Wnioski stanowić będą istot wkład na etapie dalszych prac nad projektem nowej polityki energetycznej państwa. Po ich zakończeniu dokument trafi do szerokich konsultacji społecznych i międzyresortowych.

źródło: Ministerstwo Gospodarki