URE wydał już 100 tysięcy zielonych certyfikatów

URE wydał już 100 tysięcy zielonych certyfikatów
Vestas press

Pod koniec III kwartału 2014 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, podpisał 100-tysięczne świadectwo pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w źródłach odnawialnych. Świadectwa te wydawane są przez Prezesa URE od 2004 roku, po rozpatrzeniu wniosku producenta – informuje Urząd Regulacji Energetyki. 

Komunikat URE:

Prawa majątkowe wynikające z posiadanego świadectwa mogą być zbywalne i są przedmiotem obrotu na giełdzie towarowej Zbycie praw majątkowych zwiększa przychód producentów zielonej energii, zatem świadectwa pochodzenia są ważnym instrumentem wspierającym rozwój energetyki odnawialnej. Wobec zobowiązań wynikających m.in. z pakietu klimatycznego 3 x 20 Polska musi w coraz większym stopniu wykorzystywać odnawialne źródła energii, których udział w bilansie energetycznym Polski ma wynieść w 2020 r. co najmniej 15%.

REKLAMA
REKLAMA

Zainstalowana w Polsce łączna moc odnawialnych źródeł energii nieustannie rośnie i w końcu III kw. br. wynosiła blisko 5 843,6 MW, o 333 MW więcej niż na koniec poprzedniego roku.

Wraz z powstawaniem nowych mocy rośnie liczba wydawanych świadectw pochodzenia. Świadectwo o numerze 75 tys. było wydane w końcu II kw. 2013 r. Zatem na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy wydano 25 tys., czyli jedną czwartą wszystkich świadectw. Od początku tego roku do końca III kwartału Prezes URE podpisał 16 328 świadectw pochodzenia.

Urząd Regulacji Energetyki


Bieżące notowania cen zielonych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii na Gramwzielone.pl w zakładce „Ceny świadectw pochodzenia na TGE”.