Nowe obowiązki informacyjne dot. mikroinstalacji

Nowe obowiązki informacyjne dot. mikroinstalacji
erhard renz, flickr cc

Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że zgodnie z przyjętą ustawą o odnawialnych źródłach energii zmienią się obowiązki informacyjne w zakresie rynku mikroinstalacji OZE, które nakłada się na operatorów sieci dystrybucyjnych.

Nowelizacja Prawa energetycznego z 2013 r. (tzw. mały trójpak) nałożyła na operatorów sieci dystrybucyjnych (OSD) obowiązek składania co pół roku raportów na temat liczby i potencjału mikroinstalacji OZE podłączonych do ich sieci. Obowiązek ten zmienia działająca od 4 maja br. ustawa o odnawialnych źródłach energii, zgodnie z którą OSD będą musieli składać teraz sprawozdania nt. mikroinstalacji co kwartał. 

Urząd Regulacji Energetyki opublikował nowy wzór sprawozdania, które muszą w tym zakresie składać w URE operatorzy, do których sieci są podłączane mikroinstalacje.

REKLAMA

Zgodnie z art. 6 ustawy o OZE, operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego ma przekazywać URE sprawozdania kwartalne zawierające:

1) informacje dotyczące: a) ilości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji przez poszczególnych wytwórców, b) łącznej ilości energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, o którym mowa w art. 40 ust. 1, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej,

2) wykaz wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji, ze wskazaniem terminu wytworzenia przez poszczególnych wytwórców po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji,

REKLAMA

3) wskazanie rodzaju mikroinstalacji oraz jej mocy zainstalowanej elektrycznej

URE poinformował, że pierwsze kwartalne sprawozdanie za III kwartał br. należy złożyć do 14 listopada 2015 r.

Urząd zwrócił się również do OSD„w celu zachowania ciągłości danych przedstawianych Prezesowi URE dotyczących energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacjach” o złożenie do 30 lipca br. ostatniego półrocznego zestawienia mikroinstalacji za I półrocze br.

Dane na temat mikroinstalacji, przekazane Urzędowi przez OSD, są następnie publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej URE.

Zgodnie z art. 6 ustawy o OZE, operatorzy systemu dystrybucyjnego mają też przekazywać do URE informacje o nowych wytwórcach energii w mikroinstalacjach, a także o ich lokalizacji, rodzaju i mocy. Mają na to 14 dni od przyłączenia lub zgłoszenia przyłączenia danej mikroinstalacji do sieci. Zgodnie z w/w artykułem OSD mają też informować w takim samym terminie o zmianie rodzaju mikroinstalacji lub jej mocy oraz o odłączeniu mikroinstalacji od sieci. 

gramwzielone.pl