RPO: dyskryminacja instalatorów w ustawie o OZE

RPO: dyskryminacja instalatorów w ustawie o OZE
Foto. Team Massachusetts, flickr cc

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz odniosła się do zgodności z Konstytucją RP warunków, które zgodnie z ustawą o OZE muszą spełnić osoby ubiegające się o wydanie certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii. 

System certyfikacji instalatorów odnawialnych źródeł energii został najpierw wpisany do nowelizacji Prawa energetycznego z 26 lipca 2013 r. (tzw. małego trójpaku). Dotyczył zasad wydawania certyfikatów dla instalatorów najmniejszych źródeł OZE.

System certyfikacji instalatorów, do którego wprowadzenia do polskiego prawa zobowiązuje unijna dyrektywa o OZE, został następnie przeniesiony z pewnymi modyfikacjami do ustawy o odnawialnych źródłach energii, która weszła w życie z dniem 4 maja br.

REKLAMA

W ustawie o OZE wprowadzono system certyfikacji dla instalatorów źródeł OZE o mocy do 600 kW. Systemem certyfikacji zarządza Urząd Dozoru Technicznego, który organizuje egzaminy i wydaje certyfikaty.

Posiadanie certyfikatu UDT nie jest obowiązkowe do wykonywania instalacji, jednak na pewno stanowi atut na rynku instalatorów OZE.

Jak informuje dzisiaj Gazeta Prawna, Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz wzięła pod lupę warunki, które musi spełnić osoba ubiegająca się o wydanie certyfikatu instalatora UDT, uznając pewne przepisy za niekonstytucyjne.

REKLAMA

Wśród warunków, które RPO uznał za niezgodne z Konstytucją RP, jest wpisany do art. 136 ust. 4 warunek posiadania dyplomu ukończenia studiów wyższych, wydanego na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Zdaniem RPO, powyższy przepis oznacza, że osoby, które otrzymały dyplomy ukończenia studiów wyższych na odpowiednich kierunkach, ale przed wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r., nie mogą otrzymać certyfikatu instalatora UDT.

Kwestionowany przepis ustawy o odnawialnych źródłach energii dyskryminuje w zakresie realizacji wolności wyboru i wykonywania zawodu osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lub w specjalności w zakresie instalacji odnawialnego źródła energii albo urządzeń i instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych tylko z tego powodu, że ich dyplom został wydany przed wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Skoro kryterium zróżnicowania jest data wydania dyplomu, a nie posiadane kwalifikacje do wykonywania zawodu, to wprowadzone zróżnicowanie ma charakter dowolny i stanowi niedopuszczalną dyskryminację w życiu gospodarczym – ocenia RPO.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do resortu gospodarki o zajęcie stanowiska w tej sprawie i o ewentualne podjęcie czynności w celu usunięcia z ustawy o OZE w/w przepisów uznanych przez niego za niekonstytucyjne. 

Pismo RPO do Ministerstwa Gospodarki z uwagami dot. systemu certyfikacji instalatorów OZE (link)

gramwzielone.pl