KE proponuje zmiany etykiet energetycznych

KE proponuje zmiany etykiet energetycznych
Fot. PORT PC

W chwili obecnej UE  importuje 53% zużywanej przez siebie energii. Zdaniem Komisji Europejskiej najlepszym sposobem na zmniejszenie zależności od jej zewnętrznych dostawców jest zwiększenie efektywności energetycznej w połączeniu z rozwojem Odnawialnych Źródeł Energii. KE podejmuje więc kolejne działania, dążące do zachowania zasady unii energetycznej „Efektywność energetyczna przede wszystkim” – pisze PORT PC.

Wśród obywateli UE rośnie świadomość korzyści wynikających ze stosowania produktów energooszczędnych. Wprowadzona w roku 1995 unijna etykieta efektywności energetycznej jest dziś powszechnie stosowana, dzięki czemu 85% konsumentów korzysta z niej podejmując decyzję o zakupie określonego produktu. Większość oferowanych obecnie produktów należy do najwyższej klasy energetycznej  (A+, A++, A+++) przy czym niejednokrotnie niższe klasy dla danego rodzaju produktu są niewykorzystane (przepisy dotyczące ekoprojektu zakazały produkcji modeli o słabych parametrach).

Często doprowadza to do sytuacji, w której konsument kupuje najmniej wydajny produkt na rynku np. klasy A+, będąc przekonanym o jego najwyższej wydajności. W celu zwiększenia świadomości w dokonywaniu wyborów przez konsumentów, w połowie lipca Komisja Europejska zaproponowała zmiany w przepisach dotyczących etykietowania energetycznego. Zmiany te mają dotyczyć:

REKLAMA

1.wprowadzenia jednolitej skali etykiet efektywności energetycznej „od A do G” oraz procedury przeliczania skali dla każdej z obecnych etykiet,

2.utworzenie bazy danych cyfrowych dla nowych energooszczędnych produktów, stanowiącej rejestr wszystkich nowych produktów wprowadzanych do obrotu  w UE. W bazie tej znajdą się również informacje na temat etykiet i kluczowe dane na temat produktów dostępne dla konsumentów i sprzedawców.

Prowadzenie takiej bazy danych umożliwi łatwiejszy nadzór rynku przez organy krajowe poprzez centralny dostęp do najważniejszych informacji dotyczących zgodności produktów z wymogami etykietowania energetycznego.

Rys. Nowa jednolita etykieta energetyczna zaproponowane przez KE [źródło grafiki: BWP/PORT PC]

Zmiana skali etykiet spowoduje zaostrzenie kryteriów klasy energetycznej określonego produktu, które może skutkować skreśleniem pewnych klas z istniejących etykiet. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającym ramy etykietowania efektywności energetycznej i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE „Komisja zapewnia, aby w momencie wprowadzenia etykiety lub zmiany skali etykiety wymogi były ustalane w taki sposób by nie można było spodziewać się , że jakikolwiek produkt znajdzie się w klasie energetycznej A lub B w chwili wprowadzenia etykiety […]” Bazując na dwudziestoletnim doświadczeniu funkcjonowania etykiet energetycznych można się spodziewać reakcji producentów na wprowadzenie nowych etykiet. Producenci będą pracować nad bardziej efektywnymi produktami, a puste klasy A i B mają ich zachęcać do postępu technologicznego.

REKLAMA

KE zakłada, że nowy system może przynieść dodatkowe oszczędności energii w wysokości 200 TWh rocznie w 2030r. (jest to równowartość łącznego rocznego zużycia energii w krajach bałtyckich). Zanim jednak zmiany w systemie etykietowania efektywności energetycznej wejdą w życie Komisja musi przedłożyć swój wniosek Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, gdzie będzie on poddany debacie. Instytucje mają rok na podjęcie ostatecznej decyzji.

Nie zmienia się termin wprowadzenia obowiązku etykietowania urządzeń grzewczych – gazowych, olejowych i zasilanych elektrycznie, który na obowiązujących obecnie zasadach wejdzie w życie już 26 września 2015 roku. Warto przypomnieć, że urządzenia grzewcze zużywają w gospodarstwach domowych najwięcej energii. Klasyfikacja energetyczna tych urządzeń pozwoli na świadomy wybór najbardziej efektywnych z pośród nich. W przypadku urządzeń grzewczych bardzo ważne jest przekonanie konsumentów by podejmowali decyzję o ich zakupie na podstawie całkowitych kosztów cyklu życia urządzenia, a nie na samych kosztach zakupu produktu.

Uzupełnieniem oznakowania urządzeń grzewczych będzie wprowadzenie najpóźniej do 1 stycznia 2020 r. klas energetycznych dla miejscowych podgrzewaczy pomieszczeń (np. kominki), oraz dla kotłów stałopalnych. Oznakowanie to wprowadzi duże zmiany na rynku urządzeń grzewczych w Europie. Urządzenia niskoefektywne zostaną wycofane ze sprzedaży, jednocześnie wzrośnie znaczenie pomp ciepła, jako urządzeń o najwyższych klasach energetycznych (klasy A+, A++, A+++).

Rys. Zróżnicowanie urządzeń grzewczych pod względem klas energetycznych według obecnego stanu techniki [źródło grafiki: Paweł Lachman, PORT PC].

Więcej na temat etykiet energetycznych będzie się można dowiedzieć podczas IV Kongresu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła „Pompy Ciepła – Efektywność z klasą”. Kongres odbędzie się 22 września 2015 roku w Warszawie podczas V Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO. Rejestracji można dokonać za pośrednictwem strony internetowej www.renexpo-warsaw.com w zakładce konferencje.

Na podstawie:

1. Komunikat prasowy KE: „Efektywność energetyczna bez tajemnic: Komisja proponuje jednolitą etykietę efektywności energetycznej „o skali od A do G” oraz cyfrową bazę produktów”.

 2. Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające ramy etykietowania efektywności energetycznej i uchylające dyrektywę 2010/30/UE.

PORT PC