LOTOS pracuje nad magazynowaniem energii w postaci wodoru

LOTOS pracuje nad magazynowaniem energii w postaci wodoru
Fot. Lotos

LOTOS jako lider konsorcjum rozpoczyna projekt badawczy HESTOR, realizowany we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Celem projektu jest zbadanie efektywności magazynowania wodoru pozyskiwanego z nadwyżek energii ze źródeł odnawialnych – informuje biuro prasowe Lotosu. 

Pozyskany w ten sposób wodór mógłby być magazynowany w kawernach solnych i wykorzystywany do procesów technologicznych w rafinerii spółki w Gdańsku oraz do wytwarzania energii elektrycznej.

Nadwyżka energii elektrycznej służąca do wytwarzania wodoru w procesie elektrolizy pochodziłaby z elektrowni wiatrowych i solarnych. Wodór magazynowany w kawernach byłby wykorzystywany bezpośrednio do procesów technologicznych w rafinerii LOTOSU, zmniejszając potrzebę  produkcji wodoru z  gazu ziemnego; lub do celów energetycznych poprzez zastosowanie go jako paliwa  zasilającego turbiny gazowe w okresach szczytowego zapotrzebowania na prąd.

REKLAMA
REKLAMA

Firma spodziewa się, że efektem projektu będzie obniżenie emisji gazów cieplarnianych poprzez zrównoważenie nieregularności dostaw energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Perspektywicznie, produkcja i magazynowanie wodoru w szerszej skali pozwoli na zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w bilansie energetycznym kraju, poprzez lepsze wykorzystanie mocy elektrowni wiatrowych i solarnych.

Uważa się, że produkcja wodoru w procesie elektrolizy w okresach nadwyżek energii jest najefektywniejszym sposobem jej zamiany na inny rodzaj energii możliwy do wykorzystania i magazynowania na dużą skalę. Projekt badawczy HESTOR zajmie się badaniem jaką ilość wodoru można zmagazynować w kawernie w danych warunkach geologicznych przy zachowaniu stateczności i szczelności kawerny oraz określeniem wydajności, z jaką możliwa będzieeksploatacja.

Liderem Konsorcjum Naukowego prowadzonego projekt HESTOR jest LOTOS, natomiast wśród partnerów znalazły się: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP Sp. z o.o. oraz Politechnika Śląska i Politechnika Warszawska.

Lotos