RM przyjęła projekt nowelizacji ustawy o planowaniu przestrzennym

RM przyjęła projekt nowelizacji ustawy o planowaniu przestrzennym
Fot. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, flickr cc

Rada Ministrów przyjęła na wczorajszym posiedzeniu projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który zawiera regulacje istotne dla inwestorów chcących realizować projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Jednym z istotnych dla deweloperów w branży OZE założeń rządowego projektu nowelizacji ustawy o planowaniu przestrzennym, który wczoraj przyjęto na posiedzeniu rządu, jest wprowadzenie 2-letniego okresu ważności decyzji o warunkach zabudowy.

Pozwoli to na pozostawanie w obrocie decyzji zawierających aktualne dane i swobodne złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Wprowadzenie okresu ważności przyczyni się do zmniejszenia zjawiska spekulacji gruntami i uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy wyłącznie w celu sztucznego podniesienia wartości nieruchomości, a nie w celach inwestycyjnych – informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

REKLAMA

KPRM dodaje, że nowelizacja ma wprowadzić przepisy uniemożliwiające wydanie decyzji o warunkach zabudowy, jeśli jej treść byłaby sprzeczna z ustaleniami studium.

Jak ponadto informuje KPRM, nowelizacja doprecyzowuje przepisy dotyczące „wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii”, dla których „podstawą lokalizacji będzie plan miejscowy, co w połączeniu z konsultacjami społecznymi, powinno przyczynić się do zmniejszenia konfliktów związanych z powstawaniem takich inwestycji”.

W projekcie znajdziemy m.in. zapis wprowadzający obowiązek umieszczania w studium obszarów, na których mogą powstać instalacje energetyki odnawialnej, inne niż mikroinstalacje.

Nowelizacja wprowadza istotne zmiany w zakresie OZE w dotychczasowym art. 35 ustawy. Obecny art. 35 stanowi, że „Tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania

Tymczasem, w nowelizacji proponuje się oznaczenie dotychczasowego art. 35 jako ust. 1 i dodanie ust. 2 w brzmieniu:

„Wykorzystanie w sposób dotychczasowy, o którym mowa w ust. l, obejmuje również wykonywanie robót budowlanych: l) polegających na remoncie obiektu budowlanego; 2) polegających na dostosowaniu obiektu budowlanego do potrzeb osób niepełnosprawnych; 3) dotyczących budynków, których celem jest zmniejszenie rocznego zapotrzebowania budynku na energii, rocznych strat energii lub kosztów pozyskania ciepła, lub zamiana źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.”

REKLAMA

Celem nowelizacji jest również zwiększenie partycypacji lokalnych społeczności w procesie przygotowywania lokalnych przepisów planistycznych.

Jak czytamy w komunikacie rządu, nowelizacja wprowadza obowiązkowe konsultacje z mieszkańcami na etapie prac planistycznych przed przygotowaniem projektu studium i planu miejscowego, co oznacza „angażowanie się społeczności lokalnych we wczesnej fazie prac – na etapie koncepcji, idei i projektowania rozwiązań przestrzennych”.

Obecnie włączanie się społeczności lokalnej w procedurę planistyczną odbywa się na jednym z ostatnich jej etapów. Doprecyzowano też obowiązek informowania o dokumentach, istotnych dla ustaleń aktów planistycznych, takich jak np. prognoza oddziaływania na środowisko, opinia gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej. Następstwem tych działań ma być lepszej jakości dokumentacja oraz ograniczenie konfliktów społecznych spowodowanych brakiem konsultacji w kwestiach dotyczących np. lokalizacji farm wiatrowych i hipermarketów – czytamy w komunikacie rządu.

Po akceptacji Rady Ministrów teraz rządowy projekt nowelizacji ustawy o planowaniu przestrzennym może trafić do parlamentu.

Jak informują autorzy nowelizacji, zaproponowane regulacje mają wejść w życie po 6 miesiącach od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem przepisów dotyczących decyzji o warunkach zabudowy, które mają obowiązywać po 12 miesiącach od daty ich uchwalenia.

Przygotowany przez resort infrastruktury projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest dostępny pod tym linkiem. 

Obecnie w Sejmie procedowany jest inny, poselski projekt nowelizacji ustawy o planowaniu przestrzennym, którego celem jest ustanowienie możliwości lokowania instalacji odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 40 kW wyłącznie na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Przyjęcie przez parlament tej nowelizacji w takiej formie zakończyłoby stosowaną obecnie praktykę lokowania instalacji OZE na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, a nowe inwestycje w odnawialne źródła energii – z wyjątkiem mikroinstalacji o mocy do 40 kW – mogłyby powstawać tylko na terenach, dla których przyjęto miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uwzględniające możliwość budowy OZE.

Więcej na temat prac nad tą nowelizacją w artykule: PiS zagłosuje przeciw nowelizacji ustawy o planowaniu przestrzennym

gramwzielone.pl