Unijne dofinansowanie na OZE z Regionalnych Programów Operacyjnych

Unijne dofinansowanie na OZE z Regionalnych Programów Operacyjnych
foto. Images of Money, flickr cc

Pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie w ramach nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, z których będzie można pozyskać unijne dotacje na odnawialne źródła energii, ruszą w pierwszym kwartale 2016 r.  

W nowym budżecie Unii Europejskiej w konkursach na inwestycje w gospodarkę niskoemisyjną w Polsce, z których będzie można dofinansować projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii, do dyspozycji będą znacznie większe środki niż w poprzednim budżecie UE na lata 2007-2013.

Jak zwraca uwagę Piotr Ostrowski z firmy Europrojekty Consulting sp. z o.o., w nowej perspektywie finansowej UE obserwujemy istotne zwiększenie budżetu przeznaczonego na inwestycje w OZE do kwoty blisko 38 mld zł, przy wykorzystaniu ok. 6 mld zł w zakończonym okresie 2007-2013.

REKLAMA

Dotacje unijne na energetykę odnawialną w nowym budżecie UE będzie można pozyskać głównie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, w przypadku których poszczególne województwa ustalają indywidualne kryteria oraz terminy naborów wniosków.

W zależności od województwa różne są też budżety oraz maksymalne poziomy dotacji. Wysokość dotacji jest ponadto uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa, które aplikuje o unijne środki. Zgodnie z generalną zasadą, najniższe poziomy dotacji będą stosowane w przypadku dużych przedsiębiorstw. W przypadku średnich przedsiębiorstw maksymalna pomoc zostanie zwiększona o 10%, a w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw – o 20%.

Mapa pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020 dla dużych przedsiębiorstw. Źródło: Europrojekty Consulting sp. z o.o.

Nowe regulacje w zakresie dotacji na propagowanie OZE i kogeneracji wprowadza Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. z dnia 18.09.2015, poz. 1420).

REKLAMA

Zgodnie z par. 11 tego rozporządzenia, na odnawialne źródła energii można uzyskać maksymalną intensywność pomocy w wysokości 45% kosztów kwalifikowanych, jeśli koszty oblicza się zgodnie z kryteriami ust. 6 lit. a i b Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/14 z dnia 14.06.2014 r. – albo 40 % kosztów kwalifikowanych, jeśli koszty oblicza się zgodnie z kryteriami w ust. 6 lit .c Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/14 z dnia 14.06.2014 r. (par. 11 ust. 1 Rozporządzenia MIiR w zw. z art. 41 ust. 7 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/14 z dnia 14.06.2014 r.)

Wskazany maksymalny poziom dotacji można zwiększyć o 20 pkt proc. w przypadku pomocy na rzecz małych przedsiębiorstw, czyli odpowiednio do poziomu 65% kosztów kwalifikowanych – lub o 10 pkt proc. w przypadku pomocy na rzecz średnich przedsiębiorstw, czyli do poziomu 55% kosztów kwalifikowanych.

Ponadto, do końca 2020 r. maksymalną pomoc określoną powyżej zwiększa się dodatkowo o 5 pkt proc. w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze woj. mazowieckiego, czyli odpowiednio do poziomu 70% (małe przedsiębiorstwa) i 60% (średnie przedsiębiorstwa) i 50% (pozostali) – lub o 15 pkt proc. w przypadku inwestycji w innych województwach, czyli odpowiednio do poziomu 80% (małe przedsiębiorstwa), 70% (średnie przedsiębiorstwa) i 60% dla pozostałych.

Co istotne, beneficjenci unijnych konkursów na OZE będą mogli otrzymać część wsparcia, o które wnioskowali, już w formie zaliczki w wysokości nawet do 70 proc. dofinansowania.

Dodatkowo w ramach poszczególnych konkursów, oprócz dotacji ma być oferowana pomoc finansowa w postaci preferencyjnych pożyczek.

Obecne wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji przeznaczonych na wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, rolników czy inwestycji sektora mieszkaniowego i samorządowego zostanie rozszerzone o niskooprocentowane pożyczki udzielane przez Bank Ochrony Środowiska S.A. czy Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz atrakcyjne poręczenia kredytowe – informuje Piotr Ostrowski z Europrojekty Consulting.

Terminy naborów w konkursach w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, dedykowane energetyce odnawialnej czy efektywności energetycznej, są już ogłaszane w poszczególnych województwach, a pierwsze konkursy powinny odbyć się w I lub II kwartale 2016 r.

Warto pamiętać, że pozyskanie dotacji jako pomocy inwestycyjnej w nowym systemie wsparcia dla OZE, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r., zgodnie z art. 39 przyjętej w tym roku ustawy o odnawialnych źródłach energii istotnie ograniczy możliwość przyznania wsparcia operacyjnego – przysługującego na podstawie wygranej aukcji, w której inwestor uzyska prawo do sprzedaży energii przez okres 15 lat po stałej, zaoferowanej w aukcji cenie.

gramwzielone.pl