Sokół i Gazela BIS – dofinansowanie z NFOŚiGW na niskoemisyjne technologie

Sokół i Gazela BIS – dofinansowanie z NFOŚiGW na niskoemisyjne technologie
Gramwzielone.pl (C)

Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdziła dwa nowe programy o nazwie Sokół i Gazela BIS, z których będzie można uzyskać dofinansowanie na niskoemisyjne technologie.

Program Sokół

Celem programu Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych, którego budżet wynosi 1 mld zł, jest ochrona środowiska oraz zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki.

REKLAMA

Jak informuje NFOŚiGW, dofinansowanie w programie Sokół będzie przyznawane w postaci pożyczki wysokości 90 mln zł. Wartość miminalna pożyczki to 0,5 mln zł, a dofinansowanie będzie przyznawane w wysokości do 85% koszów kwalifikowanych. Oprocentowanie preferencyjnej pożyczki ustalono na poziomie WIBOR 3 M, jednak nie mniej niż 2 proc. w skali roku.

– To z jednej strony zapewnia korzystny poziom wsparcia ze środków publicznych, a z drugiej wprowadza odpowiedni element dźwigni finansowej z zaangażowaniem kapitału prywatnego w projekty innowacyjne – zapewnia NFOŚiGW.

Wsparcie otrzymają technologie po etapie prac badawczych, tym samym bardziej dojrzałe, niż w programie Gekon, realizowanym wspólnie przez NFOŚiGW i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dofinansowanie w programie Sokół będzie skierowane do przedsiębiorców, których projekty wpisują się co najmniej w jeden z trzech obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS):

  • 7  – Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania,  magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii
  • 11 – Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)
  • 12 – Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie

– Przedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać innowacyjne technologie, produkty, linie produkcyjne będą mogli znaleźć u nas korzystne finansowanie. W programie Sokół oferujemy pożyczki z możliwością częściowego umorzenia do 20 proc., również pożyczki na warunkach rynkowych a ponadto – po raz pierwszy w naszej działalności – nowatorski instrument finansowy w postaci inwestycji kapitałowych – mówi Małgorzata Skucha,  Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program Sokół będzie realizowany w latach 2015-2023.

Program Gazela BIS

REKLAMA

Gazela BIS to kontynuacja programu NFOŚiGW, w którym pomoc jest adresowana do gmin, które chcą zmodernizować transport miejski.

Program Gazela BIS – niskoemisyjny zbiorowy transport miejski jest skierowany do miast regionalnych i subregionalnych, wskazanych w Kontraktach Terytorialnych w obszarze niskoemisyjnego transportu publicznego. W ramach programu będą one mogły sfinansować zakup nowego taboru oraz rozwój infrastruktury transportowej.

Wśród możliwych przedsięwzięć infrastrukturalnych jest też modernizacja lub budowa stacji tankowania i ładowania ekologicznych pojazdów transportu publicznego, wydzielanie pasów ruchu, zakup systemów sterowania ruchem, systemów informacji pasażerskiej czy budowa parkingów Park & Ride.

Premiowane będą przede wszystkim projekty, dzięki wdrożeniu których będzie osiągany największy efekt ekologiczny.

Program realizowany będzie w latach 2016-2023. Jego budżet ustalono na 300 mln zł.

– Transport drogowy wywiera negatywny wpływ na jakość środowiska, do podstawowych problemów należy zaliczyć zanieczyszczenie powietrza, zwłaszcza w miastach. Dlatego wprowadzamy program dofinansowania nowoczesnych rozwiązań sprzyjających rozwojowi niskoemisyjnego publicznego transportu miejskiego – mówi Dorota Zawadzka – Stępniak, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Maksymalna wartość pożyczki w programie Gazela BIS to 50 mln zł, przy czym dofinansowanie może dotyczyć nawet 100% kosztów kwalifikowanych. Jak informuje NFOŚiGW, dodatkowo dla podmiotów, które nie będą mogły pozyskać wsparcia ze środków zagranicznych, przewidziano umorzenie na poziomie do 30 procent.

Dofinansowanie w programie Gazela BIS będzie udzielane w formie preferencyjnej pożyczki z oprocentowaniem ustalonym na poziomie WIBOR 3 M, nie mniej niż 2 proc. w skali roku. 

W ramach każdego projektu finansowanego z programu Gazela BIS obowiązkowo od 20 proc. do 50 proc. kosztów kwalifikowanych ma dotyczyć zarządzania i infrastruktury dla niskoemisyjnego transportu.

gramwzielone.pl